Меню сайта

Порядок складання фінансової звітності на ВАТ «Електротермометрія»

ü При визначенні змін поточних зобов’язань (рядок 100) не слід враховувати показники, зазначені в рядках 500, 510, 590 ф. №1 „Баланс” і зобов’язання за операціями, не пов’язаними з операційною діяльністю, які визначаються шляхом вибірки з аналітичного обліку. Потрібно виключити зміни в зобов’язаннях, які є наслідком не грошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (погашення зобов’язання, наприклад, за сировину передачею основних засобів, акцій), або внаслідок виправлення помилок у зобов’язаннях за минулі роки; не враховується сума зміни зобов’язання з поточного податку на прибуток і зменшення зобов’язань за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування дебіторської заборгованості за поточним податком на прибуток.

У рядку 130 наводиться сума несплачених грошових коштів у порядку погашення зобов’язань за коригування позиками, облігаціями, фінансовою орендою. Сплачений коштами податок на прибуток відображається у рядку 140.

Звіт про власний капітал містить інформацію про складові власного капіталу і види (причини) змін (збільшення/зменшення) капіталу. Вказівки щодо форми, рекомендації зі складання та подання Звіту містяться в П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”.

За відсутності різниці в назві та вимогах щодо заповнення Звіту, що розглядається, між П(С)БО та МСФЗ (додаток П), еквівалентом Звіту про власний капітал можна було б вважати окремий компонент фінансової звітності (за МСФЗ 1 „Подання фінансових звітів”) „Звіт про зміни у власному капіталі”.

Суттєвими відмінностями Звіту про власний капітал і Змін у власному капіталі є менший обсяг останніх, відсутність у них інформації щодо виправлення помилок та внесення змін, не пов’язаних зі зміною облікової політики підприємства. Положення МСФЗ 1 „подання фінансових звітів” носять більш рекомендаційний характер порівняно з вимогами П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”.

Порядок заповнення Звіту про власний капітал з використанням субрахунків плану рахунків наведено в додатку Р. Користувачі звітності потребують правильної та повної оцінки фінансового стану підприємства за рік. За цих умов суттєво зростає роль такої складової річного бухгалтерського звіту як Примітки.

Під Примітками до річної фінансової звітності слід розуміти сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтування статей фінансових звітів, а також іншу інформацію, яка передбачена відповідними П(С)БО.

Процес складання приміток умовно можна поділити на три основні етапи:

1) Аналіз вимог до змісту приміток, встановлених діючими нормативними актами;

2) Вибір необхідних розділів, „інформаційних блоків” Приміток; збір, обробка інформації для включення до обраних розділів; вибір форми надання інформації, підготовка графічного матеріалу;

) Заключні процедури.

У розділі „Облікова політика” в примітках до річної фінансової звітності необхідно описати принципи оцінки статей звітності та методи обліку щодо окремих статей звітності.

При прийняття рішення при необхідність розкриття певного аспекту облікової політики підприємство повинно враховувати, чи допоможе розкриття інформації користувачам зрозуміти вплив операцій та подій, наведених у звітах, на результати діяльності та фінансовий стан. Серед аспектів облікової політики може міститися інформація про: визнання доходів; принципи консолідації, включаючи дочірні підприємства; об’єднання підприємств; спільні підприємства; визначення та амортизацію матеріальних та нематеріальних активів; будівельні контракти4 інвестиційну власність; оренду; витрати на наукові дослідження та розробки; запаси; податки, включаючи реструктуризовані; витрати на оплату праці; визначення грошових коштів та їх еквівалентів; облік за умов інфляції.

Крім того, затверджено типову форму фінансової звітності №5 „Примітки до річної фінансової звітності”. Дані цієї звітності призначені для деталізації та розкриття змін, які відбулися з активами, зобов’язання, власним капіталом підприємства за звітний період, змісту та призначення отриманих (чи нарахованих) доходів, проведених витрат. Форма №5 „Примітки до річної фінансової звітності” складається з десяти розділів (додаток Т.).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...