Меню сайта

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»

Оцінка фінансової стійкості є важливим показником фінансового стану будь-якого підприємства, адже цей показник характеризує стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність та може вчасно розраховуватись за своїми боргами та зобов'язаннями.

Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок або недостача джерел формування запасів, що отримується у вигляді різниці між величиною джерел формування та вартістю запасів. При цьому мається на увазі забезпеченість запасів такими джерелами, як власні оборотні засоби, довгострокові та короткострокові кредити, кредиторська заборгованість. Забезпеченість запасів джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансовий стан за ступенем його стійкості.

Як уже зазначалося, до оцінки фінансової стійкості підприємства є безліч підходів, які враховують свої особливості та різний набір показників. Нами було досліджено два підходи: аналіз абсолютних показників фінансової стійкості та аналіз відносних показників фінансової стійкості. Для початку використаємо перший метод, який полягає у визначенні трикомпонентного типу фінансової стійкості (аналіз покриття власним капіталом, довгостроковим капіталом та загальним об’ємом капіталу підприємства вартості запасів та витрат).

На основі показників, визначених у першому розділі, побудуємо таблицю 2.2 [18].

Таблиця 2.2 Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів» протягом 2010-2012 рр., тис. грн.

№ п/п

Показник

Роки

Абсолютне відхилення до 2012

2010

2011

2012

2010

2011

1

Власний капітал

7051

8234

10916

3865

2682

2

Необоротні активи

3750

3529

4319

569

790

3

Довгострокові зобов’язання

2980

2345

1307

-1673

-1038

4

Поточні зобов’язання

1751

3664

3233

1482

-431

5

Запаси

1934

3994

5712

3778

1718

6

Короткострокові кредити банків

0

0

0

0

0

7

Власні джерела формування запасів (ряд.1 -ряд. 2) (Дв)

3301

4705

6597

3296

1892

8

Власні і довгострокові позикові джерела формування запасів (ряд.7+ряд.3) (Двп)

6281

7050

7904

1623

854

9

Загальна величина основних джерел формування запасів (ряд.8+ряд.6) (Дз)

6281

7050

7904

1623

854

10

Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (ряд.7-ряд.5) (∆Дв)

1367

711

85

-1282

-626

11

Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (ряд.8-ряд.5) (∆Двп)

4347

3056

2192

-2155

-864

12

Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (ряд.9-ряд.5) (∆Дз)

4347

3056

2192

-2155

-864

Тип фінансової стійкості

Абсолютна фінансова стійкість

Тип фінансової стійкості - абсолютна фінансова стійкість, оскільки З ≤ Дв, ∆Дв ≥0, ∆Двп ≥0, ∆ДЗ≥0.

На основі обчисленого трикомпонентного показника фінансової стійкості нами було визначено типи фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів» протягом 2010-2012 рр.

Як в 2010 році ТзОВ «Імперія жирів» характеризувалось абсолютною фінансовою стійкістю так і протягом наступних двох років фінансова стійкість абсолютною. Цей позитивний стан зумовлений зростанням власного капіталу підприємства у 2012 порівняно з 2011 на 2682 грн. (32,6%) та зменшенням розмірів довгострокових зобов’язань підприємства на 1038грн. (44,3%).

У даному випадку, власні джерела формування запасів значно перевищують вартість запасів, спостерігається надлишок власних оборотних коштів, надлишок власних і довгострокових позикових джерел фінансування запасів, а також надлишок загальної величини основних джерел формування запасів. Отже, ТзОВ “Імперія жирів” характеризується абсолютною стійкістю фінансового стану. Абсолютна стійкість фінансового стану даного підприємства свідчить, що сума власних оборотних засобів перевищує вартість запасів господарюючого суб’єкта. При цьому спостерігається надлишок власних оборотних засобів або рівність суми власних оборотних засобів та запасів.

Станом на 2012 рік спостерігається збільшення усіх джерел формування запасів, що свідчить про підвищення фінансової стійкості цієї організації.

Спираючись на результати аналізу фінансової стійкості даного підприємства можна зробити висновок щодо його спроможності здійснювати господарську діяльність, отримувати прибуток в умовах економічної самостійності, а також вірогідність збереження такого стану підприємства.

   Читайте більше

   Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
   У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...

   Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
   Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...