Меню сайта

Формування цивільної оборони на державних і промислових об’єктах, їх структура та функції

Транспортна служба організовується з транспортних відділів, цехів, гаражів об’єкту. Вона розробляє і здійснює заходи по забезпеченні перевезень, пов’язаних з розосередженням робітників і службовців та доставкою їх до місця роботи, організовує підвезення сил і засобів до осередків ураження, пристосовує транспорт для перевезення робітників та службовців, евакуації уражених. Проводить роботу по знезараженню транспорту. Начальниками служб призначаються начальники установ, відділів, лабораторій на базі яких розгортається служба.

На невеликих об’єктах служби ЦО не створюються, а їх робота доручається відділам даного об’єкту. Начальниками цивільної оборони сільських районів е голови державної виконавчої влади. При них існує штаб цивільної оборони. В сільських районах утворюються прийомні евакокомісії для прийому і розміщення евакуйованого населення з міст і районів, де сталися стихійне лихо, аварія, катастрофа або інші надзвичайні ситуації. В сільських районах створюються служби, аналогічні міським районам [38, с. 96].

ВИСНОВКИ

Написання даної дипломної роботи ставило за мету дослідження фінансового управління на приватній виробничо-комерційній фірмі «Адлер» з визначенням ступеня схильності кризі, а також вироблення системи заходів щодо нейтралізації впливу наслідків кризи і його самого. Для досягнення поставленої мети в ході дипломної роботи були вирішені всі поставлені завдання.

) Виявлення сутності кризи, що полягає в реалізації критичних ризиків, пов'язаних з неможливістю нести зобов'язання перед бюджетом та контрагентами пов'язане з певними причинами, як внутрішніми, так і зовнішніми. При цьому основною причиною реалізації критичних ризиків визнано неправильне фінансове управління. Відстеження кризи на ранніх етапах його появи або нейтралізація вже існуючої кризи становить суть антикризового фінансового управління.

) Антикризове фінансове управління передбачає дві системи діагностики: систему експрес-діагностики та систему фундаментальної діагностики. Перша визначає ступінь схильності підприємства кризі, друга уточнює, доповнює і поглиблює результати експрес-діагностики. При цьому діагностування банкрутства передбачає аналіз усіх сторін фінансової діяльності підприємства. Окрема увага приділяється аналізу чистих активів підприємства, фінансової стійкості, платоспроможності, а також аналізу рентабельності. Дані за результатами аналізу лягають в основу висновків про антикризові заходи.

) Антикризове фінансове управління передбачає виявлення ступеня схильності підприємства кризі. В даній дипломній роботі це зроблено за допомогою п'ятифакторна моделі визначення ймовірності банкрутства Едварда Альтмана. При цьому сама модель проаналізована з метою визначення ступеня придатності її застосування в Придністров'ї. Так як дана модель була використана для підприємств американської ринкової системи, можна зробити висновок про неможливість використання її результатів для підприємств перехідної до ринкової системи.

Кінцевими цілями реалізації антикризового фінансового управління є: усунення неплатоспроможності, відновлення фінансової стійкості, забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді.

) Власні антикризові заходи приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер» зводилися до залучення додаткових позикових коштів за державною програмою. Умови надання бюджетного кредиту були прийнятні для приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер». Рішення про залучення додаткових позикових коштів було прийнято виходячи з міркувань вигідності наданого кредиту і потреби в додаткових коштах. Кредит був узятий в 2009 р. на термін до одного року.

Власні антикризові заходи, що вживаються приватною виробничо-комерційною фірмою «Адлер», на мій погляд, є неадекватними в сформованій ситуації, коли рівень позикового капіталу і так перевищує рівень власного. В даному випадку при низькому рівні платоспроможності заборгованість підприємства збільшується, що приводить до зниження фінансової стійкості.

) В основу пропозицій щодо поліпшення антикризового управління підприємством покладено два основних напрямки: концептуальне і практичне. Перша пов'язана із змінами в концепції управління і створенням в організаційній структурі підприємства нового структурного підрозділу - служби внутрішнього аудиту. Друге направлено на практичне втручання у фінансову діяльність підприємства, пов'язане з оптимізацією рівня платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, частки позикових коштів у загальній структурі капіталу і так далі

) Необхідність створення системи внутрішнього аудиту пов'язана зі специфікою діяльності приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер». Тривалий термін рефінансування дебіторської заборгованості, використання в операційній діяльності великої суми позикових коштів, специфіка виробництва з переважанням динамічної трансформації оборотних активів, короткий операційний цикл, розрив між володінням та управлінням підприємством - всі ці фактори лягли в основу пропозиції про створення системи внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту не зажадає залучення додаткових кадрів, так як може бути створена з управлінського персоналу різних підрозділів - фінансового відділу, бухгалтерії, відділу зовнішніх зв'язків, відділу прогнозування та економічного аналізу. При цьому діяльність може здійснюватися або у формі щотижневих семінарів, що не вимагатиме додаткових витрат, або у формі функціонування в якості окремого органу в організаційній структурі підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...