Меню сайта

Діагностика фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю "Рако-прінт"

Основним iнформацiйним джерелом для проведення аналiзу служить баланс підприємства. Баланс - це основний iнструмент для проведення діагностики фінансового стану. Фінансовий стан підприємства хірактерезується розміщенням і використанням засобів підприємства. Ця інформація представляється у балансі організації.

Баланс складається iз активiв i пасивiв. Активи включають все майно реальне i фiнансове, яким володiє підприємство, в тому числi грошову готiвку, цiннi папери, комп"ютерне обладнання, тощо.

Отже діагностика фінансового стану підприємства базується на даних балансу. Баланс має дві частини:

- актив, який показує напрямки розміщення коштів (капіталу);

- пасив, який характерезує джерела коштів (капіталу).

Активи включають фізичне, грошове і нематеріальне майно, яке у балансі поділяється на дві групи: фіксовані і поточні активи.

Фіксовані активи – це майно створене за рахунок довгострокових івнвестицій, передусім основні фонди, незавершене будівництво, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення та інші.

Поточні активи – включають мобільні елементи майна з коротким терміном обігу (до одного року).

Пасиви балансу поділяються на дві групи:

- власний капітал (кошти);

- "чужий" капітал, у різних формах заборгованості (забов,язання).

Власний капітал складається з статутного фонду (капітал) та акумульованого (нерозподілений між власниками та працівниками) прибутку, який утворюється від діяльності підприємства.

Боргові забов,язання у балансі поділяються на довгострокові і короткострокові.

Баланс товариства з обмеженою відповідальністю "Рако-прінт" наведений у додатку 2. Баланс підприємства составлений на 1 січня 2001 року.

В процесi аналiзу балансу підприємства використовують наступнi методи:

1. Метод п о р i в н я н ь, який позволяє визначити причини i ступiнь дiї динамiчних змiн i вiдхилень по статтях на лiквiднiсть банку i прибутковість

його операцiй, а також визначити резерви пiдвищення доходностi останнiх.

2. Метод г р у п у в а н н я дозволяє шляхом систематизацiї даних балансу розiбратись в сутi явищ i процесiв, що аналiзуються.

Так, з точки зору формування джерел i їх вкладень рахунки балансу подiляються на активнi, пасивнi i активно-пасивнi. Проводяться також групування рахункiв балансу з точки зору видiлення власних i залучених коштiв, довгострокових i короткострокових фiнансових вкладень, видiв доходiв, витрат i прибутку. Статтi можуть бути згрупованi по ступеню лiквiдностi, рiвню доходностi, рiвню вартостi.

3. Метод к о е ф i ц i є н т i в дозволяє виявити кiлькiсний взаємозв"язок мiж рiзними статтями, роздiлами чи групами статей балансу.

Таким чином визначаеться:

- питома вага певної статтi чи груп статей в загальному об"ємi активу /пасиву/ чи в вiдповiдному роздiлi;

- активнi балансовi рахунки можуть спiвставлятися iз аналогiчними рахунками балансiв за попереднiй перiод;

- спiввiдношення активних i пасивних статей з єдиними строками операцiй являють собою коефiцiєнти лiквiдностi.

Останній метод використовується найчастіше у сучасній практиці.

1.1 Характеристика фінансового стану ТОВ "Рако-прінт"

Отже головним фінансовим результатом діяльності будь-якого підприємства є прибуток від його діяльності. Прибуток, але це може бути і збиток, якщо діяльність підприємства не ефективна, є кінцевим, підсумковим результатом руху коштів підприємства.

Рентабельність – відносний показник ефективності роботи даного підприємства.

Отже разом прибуток та рентабельність роботи підприємства є найважливішими показниками, що характерезують його фінансовий стан.

Прибуток можна охарактерезувати, як, з одного боку – основу формування фйондів підприємства і забезпечення у кінцевому підсумку фінансової стійкості. З

іншого боку - прибуток це найважливіше джерело доходів державного, місцевого

бюджетів.

Однорзначно важливо при з,ясуванні факторів забезпечення фінансової стійкості підприємства враховувати не тільки обсяги й приріст прибутку, але й рівень рентабельності, знати скільки прибутку одержано на одну грошову одиницю виробничих фондів.

На величину прибутку і рівень рентабельності впливає багато факторів, а вони, в свою чергу, є узагальнюючими показниками використання на підприємстві матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Основні фінансові показники діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Рако-прінт" у 2000-2001 році надані у таблиці 1, ці показники загальним чином характерезують фінансовий стан даного товариства.

Таблиця 1

Основні фінансові показники діяльності ТОВ "Рако-прінт"

за період 2000-2001 роки

Показник

Рік

2000

2001

1

2

3

1. Виручка (валовий доход) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням державного регулювання цін, ПДВ та акцизного збору, грн.

24500

38240

2. Балансовий прибуток (збиток), грн.

4936

5868

3. Всього по активах балансу, грн.

174988

190316

4. Всього забов,язань, грн.

100649

100913

5. Статутний фонд, грн.

26236

26236

6. Нерозподілений прибуток, грн.

-

2680

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...