Меню сайта

Загальна ефективність роботи підприємства

Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" перетворилося на високорозвинуте підприємство з багатогалузевою інфраструктурою виробництва: від здобичі, переробки корисних копалини і виробництва металургійної, вогнетривкої продукції до випуску машинобудівної продукції, виробництва швейних виробів і різних товарів широкого споживання, сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, що мають попит на ринку України і за кордоном.

Акціонерне товариство займає лідируюче положення серед підприємств чорної металургії України. Частка колективу по чорній металургії України в цілому складає:

- за об'ємом проведеній товарній продукції 21,4%;

- по сумі внесених платежів до бюджетів всіх рівнів і цільові фонди державного призначення 35,5%.

Основною метою ділової політики є випуск на комбінаті продукції, що користується довірою споживачів, відповідає їх запитам і очікуванням. Розширення сортаменту і поліпшення споживчих властивостей продукції — не тимчасова вимога на комбінаті, а постійний, безперервно діючий процес.

Розглянута система оплати праці службовців, фахівців, керівних працівників, які застосовуються на ВАТ «ММК ім. Ілліча».

Динаміка основних показників діяльності і номінальної заробітної плати в цілому по комбінату ім. Ілліча за 2004 − 2006 рр. наведена у табл. 2.1

На підставі аналізу основних показників по праці і заробітній платі (Таблиця 2.5) можна зробити наступні висновки: у перебігу трьох років чисельність персоналу комбінату збільшилася на 18% як в еквіваленті

повної зайнятості, так і по середньописочному складу штатних працівників.

В порівнянні з динамікою чисельності, фонд оплати праці зростав

вищими темпами: за аналізований період він збільшився більш ніж в

півтора рази. Це свідчить про збільшення заробітної плати працівників

комбінату. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

збільшилася на 28,5%, її основний приріст був досягнутий в 2004 р. У 2005

р. її приріст склав всього 3,6%. Майже такими ж темпами збільшувалася і

середньогодинна заробітна плата.

На підставі табл. 2.1 зробимо наступні висновки. Підприємство

проводить цілеспрямовану політику підвищення заробітної плати, що

позитивно впливає на життєвий рівень трудящих. За останні три роки

мінімальний рівень заробітної плати, затверджений колективним

договором, був вищим або на рівні передбаченого галузевою угодою. В

умовах низької вартості робочої сили, яка склалася в Україні, така політика

комбінату у області оплати праці є позитивним чинником, що свідчить про

прагнення керівництва комбінату вивести заробітну плату на рівень, який

би забезпечував нормальне відтворення робочої сили і дозволив би

наблизити її до рівня розвинених країн. На жаль, при цьому не

забезпечувалося підвищення ефективності праці. Навпаки, вона навіть

знижувалася.

При оцінці рівня і справедливості оплати праці виявлена значна незадоволеність працівників тим, як вона враховує трудові зусилля, рівень кваліфікації (табл. 2.2).

В ході оцінки рівня і справедливості оплати праці виявлені значні відмінності в оцінці рівня і справедливості оплати праці працівників різних категорій і цехів (табл. 2.3).

Система організації праці, її оплати повинна бути націлена на

підвищення ефективності праці. При цьому повинні бути використані

різні підходи, інструменти матеріального і морального стимулювання,

організаційні заходи.

На підставі приведених даних можна зробити висновок, що структура

ФОП ВАТ "ММК ім. Ілліча" за 2006 рік порівняно з 2005 роком зросла на

14,0 %, зростання також присутнє по усім категоріям працівників.

Аналізуючи використання фонду заробітної плати, що включається в собівартість продукції розраховане абсолютне і відносне відхилення фактичної його величини від планової. Проаналізовані причини зміни постійній частині фонду оплати праці, куди входять зарплата робочих-почасовщиків, службовців, працівників дитячих садів, клубів, санаторіїв-профілакторіїв і т.д., а також всі види доплат. Фонд зарплати цих категорій працівників залежить від середньообліковою їх чисельності і середнього заробітку за відповідний період часу.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...