Меню сайта

Види акредитивів, які використовуються у міжнародній торгівлі.

Таким чином, усвідомивши не­обхідність розвитку та подальшого вдосконалення акредитивної форми роз­рахунків, проаналізуємо різноманітні види акредитивів (Таблиця 1.1.), які використовуються у міжнародній торгівлі.

При здійсненні розрахункових операцій у формі документарного акредитива банки та їхні клієнти повинні керуватися "Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акреди­тивів", розробленими та затвердженими Міжнародною торговою палатою в ре­дакції від 1993 року, публікація МТП № 500 (надалі – "Уніфіковані правила", або "правила"), та чинним законодавст­вом країни, яке регулює зовнішньоеко­номічну діяльність суб'єктів господарсь­кої діяльності.

В "Уніфікованих правилах" визна­чено:

• види акредитивів;

• спосіб та порядок їх виконання і пе­редачі;

• зобов'язання та відповідальність банків;

• умови, яким повинні відповідати надані за акредитивом документи.

Крім того, в цьому документі пода­ються тлумачення різних термінів, вирішуються інші питання, які виника­ють у практиці акредитивних розра­хунків. "Уніфіковані правила" є складо­вою частиною кожного документарно­го акредитива, на що вказує примітка, яка обов'язково повинна міститися в акредитиві.

Визначення акредитива.

Акредитив, який використовується у розрахунках за зовнішньоторговельни­ми угодами, незалежно від того, який він ("документарний акредитив", "акреди­тив", "акредитивний лист" тощо) – це одностороннє умовне грошове зо­бов'язання банкуемітента, видане ним за дорученням клієнтанаказодавця ак­редитива (імпортера) на користь його

Таблиця 1.1. Види акредитивів та їх класифікація.

1.

За способом використання

– документарні (товарні);

– грошові (циркулярні)

2.

За формою

– документарні акредитиви;

– акредитивні листи

3.

За способом повідомлення бенефіціара (експортера) про відкриття акредитива на його користь

а) прямо авізовані акредитиви; акредитиви, авізовані через авізуючий банк;

б) попередньо авізовані акредитиви

4.

За ступенем гарантованості оплати сум, які мають бути сплачені експортеру

– відкличні;

– безвідкличні

5.

За наявністю або відсутністю підтвердження за акредитивом з боку авізуючого або іншого банку

– підтверджений;

– непідтверджений

6.

За валютою платежу

– у національній валюті бенефіціара (експортера);

– у національній валюті імпортера;

– у третій валюті

7.

За характером платежу у зв'язку з можливістю/ неможливістю здійснювати часткові поставки продукції

– подільні;

– неподільні

8.

За місцем та суб'єктом виконання

– виконуються банкомемітентом у країні імпортера;

– виконуються авізуючим або підтверджуючим банком, який знаходиться у країні бенефіціара (експортера);

– виконуються за участю третього банку

9.

Залежно від виду зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання (експорту чи імпорту товарів та послуг)

– акредитиви на імпорт

– акредитиви на експорт

транзитні акредитиви

10.

За способом виконання

– шляхом платежу за пред'явленням;

– шляхом акцепту;

– шляхом платежу з відстрочкою;

– шляхом негоціації

– обмежені;

– необмежені

11.

Залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджуючому банку

– покриті;

– непокриті

12.

Залежно від наявності других бенефіціарів

– переказні (трансферабельні);

– непереказні

13.

Спеціальні форми акредитивів

– компенсаційні акредитиви;

– зустрічні акредитиви;

– резервні акредитиви ("стендбай");

– відновлювані акредитиви;

– револьверні акредитиви;

– акредитиви з червоною смугою

– фінансова модель;

– комерційна модель;

– кумулятивні;

– некумулятивні;

– чисті;;

– документарні

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...