Меню сайта

Види акредитивів, які використовуються у міжнародній торгівлі.

Таким чином, усвідомивши не­обхідність розвитку та подальшого вдосконалення акредитивної форми роз­рахунків, проаналізуємо різноманітні види акредитивів (Таблиця 1.1.), які використовуються у міжнародній торгівлі.

При здійсненні розрахункових операцій у формі документарного акредитива банки та їхні клієнти повинні керуватися "Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акреди­тивів", розробленими та затвердженими Міжнародною торговою палатою в ре­дакції від 1993 року, публікація МТП № 500 (надалі – "Уніфіковані правила", або "правила"), та чинним законодавст­вом країни, яке регулює зовнішньоеко­номічну діяльність суб'єктів господарсь­кої діяльності.

В "Уніфікованих правилах" визна­чено:

• види акредитивів;

• спосіб та порядок їх виконання і пе­редачі;

• зобов'язання та відповідальність банків;

• умови, яким повинні відповідати надані за акредитивом документи.

Крім того, в цьому документі пода­ються тлумачення різних термінів, вирішуються інші питання, які виника­ють у практиці акредитивних розра­хунків. "Уніфіковані правила" є складо­вою частиною кожного документарно­го акредитива, на що вказує примітка, яка обов'язково повинна міститися в акредитиві.

Визначення акредитива.

Акредитив, який використовується у розрахунках за зовнішньоторговельни­ми угодами, незалежно від того, який він ("документарний акредитив", "акреди­тив", "акредитивний лист" тощо) – це одностороннє умовне грошове зо­бов'язання банкуемітента, видане ним за дорученням клієнтанаказодавця ак­редитива (імпортера) на користь його

Таблиця 1.1. Види акредитивів та їх класифікація.

1.

За способом використання

– документарні (товарні);

– грошові (циркулярні)

2.

За формою

– документарні акредитиви;

– акредитивні листи

3.

За способом повідомлення бенефіціара (експортера) про відкриття акредитива на його користь

а) прямо авізовані акредитиви; акредитиви, авізовані через авізуючий банк;

б) попередньо авізовані акредитиви

4.

За ступенем гарантованості оплати сум, які мають бути сплачені експортеру

– відкличні;

– безвідкличні

5.

За наявністю або відсутністю підтвердження за акредитивом з боку авізуючого або іншого банку

– підтверджений;

– непідтверджений

6.

За валютою платежу

– у національній валюті бенефіціара (експортера);

– у національній валюті імпортера;

– у третій валюті

7.

За характером платежу у зв'язку з можливістю/ неможливістю здійснювати часткові поставки продукції

– подільні;

– неподільні

8.

За місцем та суб'єктом виконання

– виконуються банкомемітентом у країні імпортера;

– виконуються авізуючим або підтверджуючим банком, який знаходиться у країні бенефіціара (експортера);

– виконуються за участю третього банку

9.

Залежно від виду зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання (експорту чи імпорту товарів та послуг)

– акредитиви на імпорт

– акредитиви на експорт

транзитні акредитиви

10.

За способом виконання

– шляхом платежу за пред'явленням;

– шляхом акцепту;

– шляхом платежу з відстрочкою;

– шляхом негоціації

– обмежені;

– необмежені

11.

Залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджуючому банку

– покриті;

– непокриті

12.

Залежно від наявності других бенефіціарів

– переказні (трансферабельні);

– непереказні

13.

Спеціальні форми акредитивів

– компенсаційні акредитиви;

– зустрічні акредитиви;

– резервні акредитиви ("стендбай");

– відновлювані акредитиви;

– револьверні акредитиви;

– акредитиви з червоною смугою

– фінансова модель;

– комерційна модель;

– кумулятивні;

– некумулятивні;

– чисті;;

– документарні

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Оцінка фінансової стійкості є важливим показником фінансового стану будь-якого підприємства, адже цей показник характеризує стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність та може вчасно розраховуватись за своїми боргами та зобов'язаннями. Узагальнюючим показником ф ...