Меню сайта

Методи нарахування амортизації основних фондів

Сума нарахованої амортизації залежить від обсягу виконаної роботи. Сума зносу накопичується також залежно від обсягу послуг.Пропорційно обсягу виконаних робіт зменшується і залишкова вартість. Цей метод нарахування амортизації можна застосовувати в тому випадку, якщо обсяги виконаних робіт (продукції, що виготовляється, послуг, що надаються) може бути визначена досить точно.

Податковий метод нарахування амортизації ОФ

Закон про прибуток, на відміну від ПБО-7, жорстко регламентує порядок нарахування амортизації і не допускає можливості якого-небудь вибору. Тому, яикй би метод (або методи) не вибрало підприємство для нарахування амортизації у бухобліку, в податковому обліку потрібно діяти, твердо дотримуючись вимог, викладених у ст.8 Закону про прибуток, який так і називається “Амортизація”. Цей документ регламентує не тільки порядок нарахування амортизації, але й податковий облік основних фондів загалом. З погляду оподаткування інтерес викликають не основні фонди як такі, а тільки їх вплив на об’єкт оподаткування. А цей вплив проявляється, переважно, через амортизацію, оскільки на її суму зменшується прибуток, що підлягає оподаткуванню.

Згідно податкового обліку ОФ поділяють на три групи:

Група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої;

Група 2 – автотранспорт, меблі, побутові прилади, включаюи ЕОМ, інформаційні системи, телефони, інше конторське обладнання, устаткування, приладдя до них;

Група 3 – інші ОФ, не віднесені до до груп 1 і 2.

До основних правил податкового обліку основних фондів слід віднести:

- амортизується не вартість (як у бухобліку) ОФ, а витрати на їхнє виготовлення, придбання або поліпшення;

- об’єктом нарахування амортизації є балансова вартість групи;

- для цілей податкового обліку обов’язковий пооб’єктний облік балансової вартості основних фондів групи 1, а з 01 січня 2002 року - і для основних фондів груп 2 і 3, які будуть придбані (виготовлені) та введені в експлуатацію. До 2002 року ОФ групи 2 і 3 враховувалися за сукупною балансовою вартістю групи.

Бухгалтерський облік вимагає аналітичний облік основних засобів, незалежно від того, що податковий облік дозволяв вести тільки погруповий (для груп 2 і 3)

Порядок нарахування амортизації викладено у пп.8.3.1. ст.8 Закону про прибуток і може бути подано у вигляді формули:

Сума амортизаційних відрахувань

балансова вартість групи на початок звітного періоду

норма амортизації для відповідної групи

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...