Меню сайта

Звітність про виконання Державного бюджету України

Органи Державного казначейства готують звітність про виконання Державного бюджету України.Вона буває місячною,квартальною,річною.

. Місячна звітність. Місячний звіт складається з двох частин:

Доходи.

Видатки.

Звіт по доходах складається в розрізі наступних груп, або складових: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти, державні цільові фонди. Звіт складається відповідно до кодів бюджетної класифікації на підставі аналітичного обліку доходів (ф. № 5ф). Проставляється сума “Виконано з початку року”.

Звіт по видатках Державного бюджету органи Державного казначейства складають на підставі:

аналітичного обліку фінансування Головного розпорядника коштів,

який ведеться в книзі 3-ф;

звітів Головного розпорядника коштів;

даних установ банку про залишки коштів Державного бюджету на рахунках розпорядника коштів та органів Державного казначейства.

У формі вказані коди бюджетної класифікації (3 знаки - відомча; 4 - економічна; 6 - функціональна); найменування видатків; залишок бюджетних коштів на початок року; надійшло коштів за звітний період; касові видатки; залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду.

Зведені місячні звіти про виконання Державного бюджету управління Державного казначейства в АРК., областях, містах подають центральному апарату Державного казначейства засобами телекомунікаційного зв’язку в термін до 12 числа місяця, наступного за звітним. Звіти складаються в тис. грн. за наростаючим підсумком з початку року.

Місячні звіти підписують керівник і головний бухгалтер відповідного органу казначейства.

.Квартальна звітність органів казначейства про виконання Державного бюджету складається із наступних документів:

Ф. № 1 “Баланс виконання Державного бюджету”;

Ф. № 2 “Звіт про виконання Державного бюджету”;

Ф. № 4 “Звіт про депозитні суми”;

Ф. № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”.

Квартальні звіти підписують керівник і головний бухгалтер відповідного органу казначейства.

Термін подання: до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом (для територіальних управлінь казначейства). В межах визначеного терміну територіальні управління казначейства самостійно встановлюють строки подання квартальних звітів відділенням Державного казначейства таким чином, щоб забезпечити своєчасне їх подання до Державного казначейства України.

. Річна звітність органів казначейства про виконання Державного бюджету. До форм річної звітності розпорядників коштів відносять форми №№ 1, 2, і 7 квартальної звітності і до них додається ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів”. Дані про залишки коштів на початок та кінець року повинні відповідати аналогічним даним форми № 1.

Річний звіт підписують керівник і головний бухгалтер відповідного органу казначейства.

Структура, періодичність та терміни подання звітності про виконання бюджетів визначаються Державним казначейством відповідно до вимог, встановлених для подання звітності в статтях 58-61 Бюджетного кодексу.

Звіти про виконання бюджетів складають територіальні органи Державного казначейства за правилами та формами, встановленими Державним казначейством за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою.

Відділення Державного казначейства узагальнюють дану бюджетними установами звітність та формують зведену фінансову та статистичну звітність про виконання державного бюджету. Сформовану зведену звітність відділення Державного казначейства подають до управління Державного казначейства у відповідній області.Управління Державного казначейства на основі отриманих звітів формують свою звітність і подають її безпосередньо до Державного казначейства України. Державне казначейство України узагальнює отриману інформацію, аналізує її, у разі необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до існуючих форм, розробляє нові форми звітності і передає її користувачам.

Основними користувачами інформації є: Міністерство фінансів України, Кабінет Міністрів України, Рахункова палата України, Верховна Рада України, податкові органи, Державний комітет статистики України, українські та міжнародні фінансові організації.

Терміни подання фінансової звітності установлюється органами, до яких ці звіти подаються, у межах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" зі змінами та доповненнями.

Фінансові звіти складаються наприкінці кожного звітного періоду, який можна назвати обліковим періодом. Отже, протягом кожного звітного періоду збирається та обробляється економічна інформація про операції, що здійснюються всіма учасниками бюджетного процесу.

Відповідно до статті 59 Бюджетного кодексу місячна звітність про виконання Державного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України на пізніше 15 числа місяця наступного за звітним.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...