Меню сайта

Теоретично-правові основи аналізу фінансової безпеки підприємств

У ринкових умовах господарювання підприємство є відкритою системою, що функціонує у складному зовнішньому середовищі, яке характеризується нестабільністю та постійними змінами. Таке середовище змушує керівництво швидко адаптуватися до нових умов, потребує знання законів розвитку та пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, врахування чинників невизначеності та нестійкості економічного середовища.

Однією з важливих складових економічної безпеки підприємств є фінансова безпека, без якої практично неможливе вирішення жодних проблем, що постають перед підприємством.

Фінансова безпека є складною багаторівневою системою, реалізація якої забезпечує захист інтересів підприємств на усіх рівнях фінансових відносин.

Єдиного визначення фінансової безпеки підприємств чітко не окреслено, зокрема виділяють такі:

з позицій ресурсно-функціонального підходу, фінансова безпека - забезпеченість підприємств фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання відповідних зобов'язань;

з погляду статики, фінансова безпека підприємства - такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової систем, які характеризуються збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю попередити зовнішню фінансову загрозу, забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи і економічне зростання;

у контексті нормативно-правового регламентування фінансова безпека передбачає створення таких умов функціонування фінансової системи підприємства, за яких, по-перше, фактично відсутня можливість спрямовувати фінансові потоки в незакріплені законодавчими нормативними актами сфери їх використання і, по-друге, до мінімуму знижена можливість зловживання фінансовими ресурсами [4, c.78-84].

Узагальнюючи вище наведені визначення, фінансова безпека підприємств - це певний рівень незалежності, стійкості та стабільності фінансової системи та її здатність забезпечувати ефективне функціонування та економічне зростання підприємств, під впливом внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих факторів.

Фінансова безпека підприємства є складним явищем і тому може розглядатись як сукупність відповідних елементів. Кудря І.В та Кириченко О.А. запропонували таку схему системи управління фінансовою безпекою підприємства (рис. 1):

Завдання фінансової безпеки на підприємстві полягають у наступному:

Забезпечувати сталий розвиток підприємства;

Забезпечувати стійкість грошових розрахунків і основних фінансово-економічних параметрів;

Нейтралізувати негативний вплив фінансових і банківських криз і навмисних дій конкурентів, тіньових структур на розвиток підприємства;

Запобігати можливим конфліктам між акціонерами, менеджерами і кредиторами з приводу розподілу, використання і контролю за грошовими потоками підприємства;

Найбільш оптимально для підприємства залучати і використовувати різні джерела фінансування;

Запобігати злочину та адміністративні правопорушення у фінансових правовідносинах [5, c. 22-28].

Дані завдання повинні вирішувати акціонери і менеджери підприємства з метою забезпечення безпечного і ефективного функціонування не тільки елементів фінансової системи підприємства, а й усіх взаємопов'язаних з нею елементів управління підприємством.

Фінансова безпека підприємства залежить від ефективності використання капіталу, реалізації належати чином управлінських функцій, якісне здійснення фінансового менеджменту, оновлення технологій та інформаційної бази. Важливими умовами та елементами у забезпеченні нормального функціонування підприємства є оцінка і управління економічними ризиками та адаптація до змін ринкової кон'юнктури.

Найважливішими факторами, що впливають на фінансову безпеку підприємства, є ступінь досконалості законодавчої бази, рівень оподаткування, доступ на світові ринки збуту, інвестиційна привабливість регіону, держави. Насамперед, фінансова безпека підприємства залежить від економічної безпеки держави, регіону, адже грунтується на їхньому фінансовому, сировинному та виробничому потенціалі, перспективах розвитку. Наявність багаторівневої концепції економічної безпеки господарюючих суб'єктів усіх рівнів дає можливість забезпечити передбачуваність зовнішніх загроз підприємствам [6, c. 644].

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Діяльність Пенсійного фонду України
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...