Меню сайта

Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

Перелік стадій, конкретні учасники, проходження інформації й строки стадій позначені Бюджетним кодексом України.

Розглянемо окремі стадії детальніше.

Складання проекту бюджету

Перед складанням проекту бюджету проводиться значна аналітична робота всіма учасниками бюджетного процесу по аналізу виконання поточного бюджету, ураховуються потенційні можливості регіону або адміністративно-територіальної одиниці.

Разом із проектом рішення про місцевий бюджет до нього необхідно подавати:

) пояснювальну записку до проекту рішення, що повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці й прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту місцевого бюджету;

б) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих відповідною радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішень про місцевий бюджет, включаючи аналіз запропонованих обсягів видатків на здійснення функцій і програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний і наступний бюджетний періоди відповідно до класифікації видатків бюджету;

г) обґрунтування особливостей меж бюджетних взаємин (для районних, місцевих з районним поділом, місцевих, які поєднують бюджети села, селища, міста районного підпорядкування) і надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів (для бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва й Севастополя, обласних бюджетів);

д) інформацію про погашення заборгованості Автономної Республіки Крим і місцеве самоврядування, обсягів і умов позик;

2) прогнозування показників відповідно бюджету по основних видах доходів, видатків і фінансування на наступні три бюджетних періоди;

3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що поєднує бюджети села, селища, міста районного підпорядкування;

4) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, врахованих у бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

5) перерахування інвестиційних програм на наступний бюджетний період і на наступні три бюджетних періоди;

6) інформацію про хід виконання відповідного бюджету в поточний бюджетний період;

7) пояснення головних розподільників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються в бюджетну комісію відповідної ради);

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або виконавчий орган відповідної ради.

Розгляд і прийняття рішень

При ухваленні рішення про місцевий бюджет визначається:

v загальна сума доходів і видатків (з поділом на загальний і спеціальний фонди), а також з поділом видатків на поточні й капітальні;

v граничний обсяг річного дефіциту (профицита) місцевого бюджету в наступний бюджетний період і заборгованості Автономної Республіки Крим або місцеве самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду;

v повноваження щодо надання гарантій Автономної Республіки Крим і місцеве самоврядування, а також розміри цих гарантій з урахуванням положень Бюджетного кодексу;

v бюджетні призначення головним розпорядникам коштів по бюджетній класифікації;

v доходи бюджету по бюджетній класифікації;

v бюджетні призначення меж бюджетних трансфертів;

v додаткові положення, які регламентують процес використання бюджету;

v перелік захищених статей місцевого бюджету визначається відповідно до Бюджетному кодексу.

Виконання бюджету

Місцевий фінансовий орган у процесі виконання місцевого бюджету по доходах здійснює прогнозування й аналіз доходів відповідного бюджету.

Податки, збори (обов'язкові платежі) і інші доходи місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на рахунок відповідного бюджету, відкритий у територіальному органі Державного казначейства України, і не можуть акумулюватися на рахунок органів зборів. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи зізнаються зарахованими в дохід місцевого бюджету з моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету, відкритий у територіальному органі Державного казначейства України.

Після введення в чинність Закону про Державний бюджет України органом державної влади і їхніх посадових осіб забороняється приймати рішення, які призводять до виникнення нових бюджетних зобов'язань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань.

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...