Меню сайта

Фінансова підтримка малого бізнесу

Державна підтримка малого бізнесу на етапі ринкових перетворень є одним з пріоритетних напрямків у процесі формування економічної політики.

Малий бізнес як особливий сектор ринкового господарства забезпечує:

- створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;

- ліквідацію існуючих диспропорцій і дефіциту на ринку товарів і послуг;

- швидку окупність витрат;

створення нових робочих місць;

сприяє ослабленню монополізму в економіці. Причини виживання малого бізнесу у світі:

більшим корпораціям невигідно розоряти малий бізнес, якщо він не становить прямої погрози для їхньої діяльності;

малі фірми, як правило, вибирають такі сфери діяльності, які не вимагають масового виробництва й більших витрат;

малий бізнес є привабливим для людини це: (високі доходи, незалежність, задоволення від роботи);

підтримка малого бізнесу з боку держави.

Традиційно малий бізнес розглядається як символ національної заповзятливості, сприяє розвитку малого бізнесу й антимонопольне законодавство).

У промислово розвинених країнах на малий бізнес доводиться до 90% всіх підприємств, 30% працюючих і до 40-60% ВВП.

В Україні більше 151,4 тис. малих підприємств, 9% від загальної кількості працюючих, питома вага продукції малих підприємств становить понад 10% ВВП.

Більшість малих підприємств в Україні зареєстровані як промислові, але основні доходи одержують від торговельно-посередницької діяльності. Це тривожне явище.

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється такими органами й фондами:

- Державним комітетом з питань регуляторної політики й підприємництва;

- Центральними й місцевими органами виконавчої влади;

Органами місцевого самоврядування;

Українським фондом підтримки підприємництва;

Українським державним фондом підтримки селянських (фермерських) господарств;

Державною інноваційною компанією.

Місцеві органи державної влади, і органи місцевого самоврядування повинні самостійно визначити пріоритетні напрямки державної підтримки підприємництва відповідно до законодавства, залучати до підприємницької діяльності соціально незахищені верстви населення, ухвалювати рішення щодо виділенні коштів з бюджету для підтримки малого підприємництва, сприяти діяльності об'єднань підприємців по розвитку малого бізнесу.

Державна підтримка малого підприємництва повинна здійснюватися по таких напрямках:

- удосконалення нормативно-правової бази розвитку малого підприємництва; формування інфраструктури розвитку малого підприємництва;

- впровадження спрощеної системи оподатковування, обліку й звітності;

фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;

фінансова підтримка інноваційних проектів;

створення бізнес - інкубаторів, бізнес - центрів, консультаційних і інформаційних систем;

удосконалення системи підготовки й перепідготовки кадрів;

створення сприятливих умов для залучення до здійснення підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення - жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних і т.д.

Державна підтримка малого бізнесу в Україні здійснюється у вигляді:

- фінансової підтримки (фінансової допомоги);

- кредитної підтримки;

реалізації комплексної програми розвитку підприємництва в Україні.

Фінансова й кредитна підтримка малого бізнесу здійснюється на загальнодержавному рівні через Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному рівні - регіональними фондами підтримки підприємництва.

Кошти Українського фонду підтримки підприємництва й регіональних фондів формуються за рахунок:

- бюджетних коштів;

- доходів від власної діяльності;

добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;

коштів, отриманих від приватизації державної власності;

інших коштів.

Зазначені фонди не є комерційними організаціями й не мають на меті одержання прибутку.

Інвестиції Фонду в малий бізнес здійснюються у формі:

- фінансової допомоги;

- спільної діяльності на умовах повернення коштів з одержанням відповідних відсотків або дивідендів.

Непряма підтримка малого підприємництва може здійснюватися у формах:

пільгового кредитування;

пільгового оподатковування;

- прискореної амортизації;

- сприяння розвитку лізингових відносин;

страхування малого підприємництва й т.д.

Головними напрямками підтримки малого бізнесу повинні стати система податкових пільг і надання пільгових кредитів.

Пільги в оподатковуванні малих підприємств доцільно встановити по таких напрямках:

- зменшення податку на прибуток малих підприємств;

істотне зниження ставок оподатковування частин прибутку, яка йде на розширене відтворення;

відстрочка сплати податків;

введення спрощеної системи оподатковування;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...