Меню сайта

Фінансова підтримка малого бізнесу

Державна підтримка малого бізнесу на етапі ринкових перетворень є одним з пріоритетних напрямків у процесі формування економічної політики.

Малий бізнес як особливий сектор ринкового господарства забезпечує:

- створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;

- ліквідацію існуючих диспропорцій і дефіциту на ринку товарів і послуг;

- швидку окупність витрат;

створення нових робочих місць;

сприяє ослабленню монополізму в економіці. Причини виживання малого бізнесу у світі:

більшим корпораціям невигідно розоряти малий бізнес, якщо він не становить прямої погрози для їхньої діяльності;

малі фірми, як правило, вибирають такі сфери діяльності, які не вимагають масового виробництва й більших витрат;

малий бізнес є привабливим для людини це: (високі доходи, незалежність, задоволення від роботи);

підтримка малого бізнесу з боку держави.

Традиційно малий бізнес розглядається як символ національної заповзятливості, сприяє розвитку малого бізнесу й антимонопольне законодавство).

У промислово розвинених країнах на малий бізнес доводиться до 90% всіх підприємств, 30% працюючих і до 40-60% ВВП.

В Україні більше 151,4 тис. малих підприємств, 9% від загальної кількості працюючих, питома вага продукції малих підприємств становить понад 10% ВВП.

Більшість малих підприємств в Україні зареєстровані як промислові, але основні доходи одержують від торговельно-посередницької діяльності. Це тривожне явище.

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється такими органами й фондами:

- Державним комітетом з питань регуляторної політики й підприємництва;

- Центральними й місцевими органами виконавчої влади;

Органами місцевого самоврядування;

Українським фондом підтримки підприємництва;

Українським державним фондом підтримки селянських (фермерських) господарств;

Державною інноваційною компанією.

Місцеві органи державної влади, і органи місцевого самоврядування повинні самостійно визначити пріоритетні напрямки державної підтримки підприємництва відповідно до законодавства, залучати до підприємницької діяльності соціально незахищені верстви населення, ухвалювати рішення щодо виділенні коштів з бюджету для підтримки малого підприємництва, сприяти діяльності об'єднань підприємців по розвитку малого бізнесу.

Державна підтримка малого підприємництва повинна здійснюватися по таких напрямках:

- удосконалення нормативно-правової бази розвитку малого підприємництва; формування інфраструктури розвитку малого підприємництва;

- впровадження спрощеної системи оподатковування, обліку й звітності;

фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;

фінансова підтримка інноваційних проектів;

створення бізнес - інкубаторів, бізнес - центрів, консультаційних і інформаційних систем;

удосконалення системи підготовки й перепідготовки кадрів;

створення сприятливих умов для залучення до здійснення підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення - жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних і т.д.

Державна підтримка малого бізнесу в Україні здійснюється у вигляді:

- фінансової підтримки (фінансової допомоги);

- кредитної підтримки;

реалізації комплексної програми розвитку підприємництва в Україні.

Фінансова й кредитна підтримка малого бізнесу здійснюється на загальнодержавному рівні через Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному рівні - регіональними фондами підтримки підприємництва.

Кошти Українського фонду підтримки підприємництва й регіональних фондів формуються за рахунок:

- бюджетних коштів;

- доходів від власної діяльності;

добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;

коштів, отриманих від приватизації державної власності;

інших коштів.

Зазначені фонди не є комерційними організаціями й не мають на меті одержання прибутку.

Інвестиції Фонду в малий бізнес здійснюються у формі:

- фінансової допомоги;

- спільної діяльності на умовах повернення коштів з одержанням відповідних відсотків або дивідендів.

Непряма підтримка малого підприємництва може здійснюватися у формах:

пільгового кредитування;

пільгового оподатковування;

- прискореної амортизації;

- сприяння розвитку лізингових відносин;

страхування малого підприємництва й т.д.

Головними напрямками підтримки малого бізнесу повинні стати система податкових пільг і надання пільгових кредитів.

Пільги в оподатковуванні малих підприємств доцільно встановити по таких напрямках:

- зменшення податку на прибуток малих підприємств;

істотне зниження ставок оподатковування частин прибутку, яка йде на розширене відтворення;

відстрочка сплати податків;

введення спрощеної системи оподатковування;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...