Меню сайта

Аналіз показників фінансового стану підприємства

За результатами проведення аналізу, можна сказати, що:

коефіцієнт забезпечення оборотними активами відповідає даним нормативу та порівняно 2011 рік з 2009 зріс на 0,2, хоча в 2010 році він перевищував показник і 2009 року та 2011, можна зробити висновок, що структура балансу є задовільною і підприємство є платоспроможним;

маневрованість робочого капіталу не має тенденції до зменшення, а навпаки збільшується і зріз на 0,02;

маневрованість ВОК як і необхідно, згідно нормативу збільшився на 0,01 та на протязі останні двох років є стабільним;

коефіцієнт забезпечення ВОК, запасів значно перевищує показник нормативу, але порівняно 2011 рік з 2009 зменшився на 2,65;

відповідає нормативу показник фінансової незалежності, хоча й зменшився на 0,01;

коефіцієнт фінансової залежності значно перевищує норматив ще й має збільшення показника на 0,02. Оскільки показник перевищує одиницю, то значить, що підприємство не може фінансувати себе за власні кошти;

має тенденцію до збільшення коефіцієнт маневрованості власного капіталу і паротягом років збільшився на 0,11;

коефіцієнт фінансової стабільності перевищує показник нормативу , але зменшився на 0,51, саме це свідчить про те, що підприємство залежне від кредиторів та інвесторів;

коефіцієнт фінансової стійкості відповідає нормативу, хоча й зменшився на 0,01, але загалом цей показник вказує на те, що підприємство здатне залучати зовнішні джерелі фінансування.

Для проведення аналізу динаміки обертання активів (табл. 4.6) було використано баланси за поточний період (див. Додаток Е, Є, Ж), звіти про фінансові результати (див. Додаток З, И, І).

Таблиця 4.6 - Динаміка обертання активів

Показник

2 009р.

2 010р.

2 011р.

Відхилення

1. Чиста виручка, тис.грн

206196

141892

207352

1156

2. Оборотні активи, тис.грн

31201

37972

44899

13698

3. Обертання оборотних активів (оборотів)

6,60

3,74

4,62

-1,98

4. Тривалість обертання оборотних активів (дні)

54,55

96,26

77,92

23,37

рентабельність актив капітал підприємство

За даними таблиці можна сказати, що обертання оборотних активів визначається сповільненням, оскільки обороти зменшились на 1,98, крім цього це призвело до збільшення тривалості обертання оборотних активів на 23,37 дні. Для проведення аналізу рентабельності підприємства (табл. 2.4) було використано баланси за поточні періоди (див. Додаток Е, Є, Ж), звіти про фінансові результати (див. Додаток З, И, І), звіт про рух грошових коштів.

Таблиця 4.7 - Аналіз рентабельності

Показник

2 009р.

2 010р.

2 011р.

Відхилення

1. Коефіцієнт рентабельності активів

0,17

0,09

0,12

-0,05

2. Рентабельність основної діяльності,%

15,10

14,47

14,12

-0,98

3. Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції

0,15

0,14

0,14

-0,01

4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу,%

19,97

10,44

14,56

-5,41

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...