Меню сайта

Аналіз фінансового стану підприємства

З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз.

Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів, а також тенденцій розвитку, з виявленням глибинної їх суті і причин, що зумовлюють різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов’язань, виробничих потужностей, та об’єктивною оцінкою їх виконання.

Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності всіх підприємств і господарських організацій, визначення впливу факторів на показники їх роботи для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності їх діяльності.

Економічний аналіз забезпечує необхідне обґрунтування планових показників, оскільки його оцінки досягнутого рівня виробництва та витрачання ресурсів, з одного боку, і попиту, ринкових цін та ефективності роботи - з іншого, є основою планування діяльності підприємства.

За допомогою економічного аналізу виявляють невикористані резерви поліпшення показників діяльності окремих галузей, об’єднань, підприємств.

Завдання економічного аналізу:

) оцінювання діяльності підприємства, його виробничих та інших підрозділів, окремих явищ і показників;

) виявлення і визначення величини внутрішньогосподарських резервів;

) сприяння оперативному управлінню підприємством і поточному контролю;

) контроль за роботою підприємств та установ усіх форм власності.

Об’єкти економічного аналізу - це окремі економічні явища, показники, питання, процеси, проблеми.

Предмет економічного аналізу - фінансово-господарська діяльність підприємств та установ.

Види економічного аналізу:

фінансово-економічний аналіз (здійснюється на підставі відповідного звіту підприємства);

техніко-економічний аналіз (значна увага приділяється використанню техніки і технологій);

статистико-економічний аналіз (вивчає діяльність великих господарських комплексів);

порівняльний (міжгосподарський) аналіз (вивчає діяльність кількох споріднених підприємств);

функціонально-вартісний аналіз (вивчає випуск та експлуатацію певних видів продукції);

системний аналіз (використовується для дослідження складних економічних проблем).

За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживачів їхньої продукції, змушує продавця (виробника) враховувати інтереси й побажання покупців і виробляти ту продукцію, яка їм потрібна.

Одним з інструментів з’ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану навіть найблагополучнішого підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Ринкова економіка приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процесі господарської і торговельної діяльності кожного підприємства.

Фінансовий стан підприємства - це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами.

Фінансовий аналіз - це засіб оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Отже, економічний аналіз є обов’язково-необхідним на кожному підприємстві, не залежно від економічної ситуації в країні. Аналіз фінансового стану підприємства проводять при ринковий економіці для аналізу конкурентоспроможності підприємства.

    Читайте більше

    Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
    Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...

    Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
    У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...