Меню сайта

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні

В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації державного адміністрування і, зокрема, створення та впровадження дійової системи загальнодержавного контролю для підвищення його практичності та ефективності. Цілісну систему контролю в державі утворюють державний контроль, приватний контроль та контроль власника. При цьому державний контроль здійснюється органами державної влади в межах своєї компетенції з метою захисту державних інтересів, а на сучасному етапі він спрямований на забезпечення дотримання всіма суб'єктами господарювання законів і нормативно-правових актів, а також підвищення ефективності роботи державних інституцій. Завдяки особливостям функціонування фінансового, грошового,кредитного та інвестиційного ринків державне управління поступово змінює акценти на роботу в ринкових умовах, що вимагає удосконалення аналітичних функцій управління і контролю.

За таких умов основним призначенням державного контролю є створення на основі одержаної інформації певного підґрунтя для глибокого переосмислення та коригування процесів управління шляхом подолання відхилень з огляду на перетворення в системі управління. Цим забезпечується певний імпульс, що сприяє підвищенню ефективності діяльності управлінського апарату. У цьому контексті місією державного контролю має бути пошук недоліків і "вузьких місць" в управлінні для ефективної реалізації державної політики.

У процесі функціонування бюджетних установ та організацій виникає потік різнобічної інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші види обліку.

Користувачами бюджетної звітності є уряд та урядові організації, громадськість, працівники, дійсні та потенційні інвестори, кредитори, постачальники, та інші заінтересовані особи.

Питанням державного фінансового контролю бюджетної сфери присвячено цілу низку праць вітчизняних науковців, серед яких слід відзначити І.Б. Стефінюка, Є.В. Калюгу, П.К. Германчука, Н.І. Рубана, В.Т. Александрова, Н.С. Вітвицьку, Ф.Ф. Бутинця, М.Ф. Базася та інших. Плануванню, обліку, звітності та контролю у бюджетних установах багато уваги приділили В.Т. Александров, П.Й. Атамас, В. Бугаєнко, В.О. Вовк, О.І. Ворона, П.К. Германчук, Р.Т. Джога, В. Панкевич, В. Канєва, Ю.Д. Маляревський, Т.П. Остапчук, О.В. Охрімовський, П.Г. Петрашко, О.М. Петрик, Т.П. Романенко, І.І. Сахарцева, С.В. Свірко, О.В. Ситяшенко, М.П. Сінгаєвська, Т.М. Сторожук, І.Т. Ткаченко, І.В. Форкун, Й.С. Хижняк, А.О. Шишко та інші.

Метою курсової роботи є дослідження методичних підходів до організації складання фінансової звітності в бюджетних установах.

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання курсової роботи:

− визначити економічну сутність та значення фінансової звітності;

− вивчити нормативно-правове забезпечення методики складання фінансової звітності в бюджетних установах;

− дослідити види та особливості фінансової звітності в бюджетних установах;

− провести аналіз організації, методики та особливостей складання фінансової звітності у Кіровоградської обласної лікарні;

− сформулювати шляхи удосконалення методики складання фінансової звітності у Кіровоградської обласної лікарні у Кіровоградській області.

Предметом дослідження курсової роботи є аналіз методичних основ складання фінансової звітності в бюджетних установах.

Реквізити Кіровоградської обласної лікарні

Територія

Кіровоград, пр. Університетський 2/5

ЄДРПОУ

01994942

Організаційно-правова форма господарювання

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Юридичний статус

ЮРИДИЧНА ОСОБА

Форма фінансування

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Право на зовнішньоекономічну діяльність

НЕ МАЄ ПРАВА

Початковий реєстратор

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Об’єктом дослідження обрано Кіровоградську обласну лікарню, яка надає висококваліфіковану та спеціалізовану стаціонарну і амбулаторно консультативну медичну допомогу населенню області для здійснення єдиної державної регіональної політики в галузі охорони здоров'я.

Кіровоградська обласна лікарня (далі обласна лікарня) знаходиться за адресою : 25030, м. Кіровоград, проспект Університетський 2/5 і створена згідно з рішенням виконкому Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих від 23.01.1945р. № 277.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 746834 серія А00

Правовий статус обласної лікарні - юридична особа.

Ідентифікаційний код - 01994942 (Додаток Д).

Керівник - Шевчук Микола тодорович.

Номер запису включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 14441200000005001.

Обласна лікарня користується майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, і міст області на основі прав оперативного управління, з розпорядженням у встановленому чинним законодавством порядку та власником майна.

Кіровоградська обласна лікарня належить до комунальної власності. Майно обласної лікарні є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ міст області, та закріплене за ним на праві оперативного управління, обмеженням правомощності розпорядження щодо окремого майна, що здійснюється за згодою власника у встановленому порядку та у межах встановлених законодавством та власником майна або уповноваженим органом.

Управління Кіровоградської обласної державної адміністрації забезпечує галузеву політику та розвиток обласної лікарні, що є спільною власністю згідно з переліком, визначеним рішенням обласної ради.

Обласна лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та обласної державної адміністрації, нормативними актами Міністерства охорони здоров'я, України та управління охорони здоров'я облдержадміністрації, нормативними актами інших відомств, здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України та свого Статуту.

Теретико-методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, системність, комплексність, конкретизація), методичні прийоми (документальна перевірка, аналітичні процедури, підрахунок), системний підхід, аналіз змісту законодавчих і нормативних актів.

Інформаційною базою слугували: наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з теорії, методології, методики та організації податкового контролю, матеріали науково-практичних конференцій, періодичні видання, внутрішня документація досліджуваного підприємства.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст роботи викладено на сторінках40 і доповнено додатками, таблицями, списком використаних джерел, який налічує 22 найменування.

    Читайте більше

    Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
    Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

    Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
    Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...