Меню сайта

Акт ревізії

АКТ

.12.2012 м.Кіровоград

Мною, , головним контролером-ревізором КРУ у Кіровоградській області, в присутності Констянтина Миколайовича Шевчука, ознайомлено керівника підприємства із загальним актом документальної ревізії фінансово-господарської діяльності за період із 01.01.2011 до 01.04.2012.

Шляхом документальної перевірки здійснено контроль за формами фінансової та бюджетної звітності у Кіровоградської обласної лікарні Кіровоградської області на предмет вимог законодавчих та нормативних актів щодо порядку складання (оформлення) первинних та зведених облікових документів - перевірка за формою. Головним чином, звернула увагу на наявність та правильність заповнення обов'язкових реквізитів первинних та зведених облікових документів: взвіті про надходження та використання коштів загального фонду, звітах про надходження і використання коштів спеціального фонду, в кошторисі та балансі правильно заповненіназва установи, від імені якої складено документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб відповідальних за складання документа (керівник таголовний бухгалтер); на правильність заповнення первинних та зведених облікових документів, відсутність несанкціонованого втручання в їх оформлення та їх повторне використання; а також на правильність заповнення фінансової звітності за періодами (квартальна та річна періодичність). Установою використані бланки спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами самостійно виготовлені бюджетною установою бланків, які містять реквізити типових або спеціалізованих форм.

В балансі (формі № 1) квартальної (на 01.01.2012 року) та річної періодичності (на 01.10.2012 року), звіті про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за січень - жовтень 2012 року та звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за січень - жовтень 2012 року було здійснено виправлення помилок, неточностей та дописування даних. В балансі на 01.01.2012 рокув статті«Фонд в необоротних активах» (рядок 330) на кінець звітного періоду (графа 4)при виправленні помилки коректуючим способом в записі закреслено лише останні 2 цифри, виправляти ж потрібно повністю всю суму в рядку, зверху записавши правильну величину. В розділі пасиву (рядок470) виправлена неточність.

Зроблені виправлення є порушеннями, адже не відповідаютьметодиці виправлень П(с)БО 6 «Виправлення помилок» (не вказані дати коректування, підписи осіб, що виконувала дані дії).

1. У формі № 1 перевірено на правильність наступні показники згідно Рекомендацій щодо звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності :

2. Залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів розраховується як різниця первісної вартості і зносу відповідно на початок і кінць звітного періоду

Залишкова вартість основних засобів на поч. 01.01.2012 року =150577855-66721658=

Залишкова вартість основних засобів на кін.01.01.2012 року = Залишкова вартість основних засобів на поч.01.10.2012 року= 122673960-83856197=87866411

Залишкова в-ть ін. необоротних матеріальних активів на поч.01.01.2012 року=2055458-1012075=1043383

Залишкова в-ть ін. необоротних матеріальних активів на кін. 01.01.2012року= Залишкова в-ть ін. необоротних матеріальних активів на поч. 01.10.2012 року = 2260296-1085303=1174993

Залишкова в-ть основних засобів на кін. 01.10.2012 року =198934-67260047=122673960

Залишкова в-ть ін. необоротних матеріальних активів на кін. 01.10.2012 року= 2668214-1305832=1362382

Результати розрахунку відповідають даним балансу.

3. В статті «Фонд в необоротних активах» (рядок330)наводиться алгебраїчна сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3, 4 розділуактиву, тобто сума порахованої вище залишкової вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Фонд в необоротних активахна поч.01.01.2012 року = 83856197+1043383=84899580

Фонд в необоротних активах на кін. 01.01.2012року =Фонд в необоротних активахна поч. 01.10.2012 року = 97866411+1174993=89061404

Фонд в необоротних активах накін.01.10.2012 року= 122673960+1362382=124036342

4. Стаття «Малоцінні та швидкозношуванні предмети» (рядок 160) активу балансуповинна бути рівною статті«Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах» (рядок 340) пасиву балансу. На початок звітного періоду річного балансу цей показник складає 15420,71, на кінець01.01.2012 і відповідно на початок01.10.2012 - 16025,55, і відповідно в квартальному балансі на кінець звітного періоду -17565,44

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Оцінка інвестиційного клімату України
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...