Меню сайта

Акт ревізії

АКТ

.12.2012 м.Кіровоград

Мною, , головним контролером-ревізором КРУ у Кіровоградській області, в присутності Констянтина Миколайовича Шевчука, ознайомлено керівника підприємства із загальним актом документальної ревізії фінансово-господарської діяльності за період із 01.01.2011 до 01.04.2012.

Шляхом документальної перевірки здійснено контроль за формами фінансової та бюджетної звітності у Кіровоградської обласної лікарні Кіровоградської області на предмет вимог законодавчих та нормативних актів щодо порядку складання (оформлення) первинних та зведених облікових документів - перевірка за формою. Головним чином, звернула увагу на наявність та правильність заповнення обов'язкових реквізитів первинних та зведених облікових документів: взвіті про надходження та використання коштів загального фонду, звітах про надходження і використання коштів спеціального фонду, в кошторисі та балансі правильно заповненіназва установи, від імені якої складено документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб відповідальних за складання документа (керівник таголовний бухгалтер); на правильність заповнення первинних та зведених облікових документів, відсутність несанкціонованого втручання в їх оформлення та їх повторне використання; а також на правильність заповнення фінансової звітності за періодами (квартальна та річна періодичність). Установою використані бланки спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами самостійно виготовлені бюджетною установою бланків, які містять реквізити типових або спеціалізованих форм.

В балансі (формі № 1) квартальної (на 01.01.2012 року) та річної періодичності (на 01.10.2012 року), звіті про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за січень - жовтень 2012 року та звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за січень - жовтень 2012 року було здійснено виправлення помилок, неточностей та дописування даних. В балансі на 01.01.2012 рокув статті«Фонд в необоротних активах» (рядок 330) на кінець звітного періоду (графа 4)при виправленні помилки коректуючим способом в записі закреслено лише останні 2 цифри, виправляти ж потрібно повністю всю суму в рядку, зверху записавши правильну величину. В розділі пасиву (рядок470) виправлена неточність.

Зроблені виправлення є порушеннями, адже не відповідаютьметодиці виправлень П(с)БО 6 «Виправлення помилок» (не вказані дати коректування, підписи осіб, що виконувала дані дії).

1. У формі № 1 перевірено на правильність наступні показники згідно Рекомендацій щодо звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності :

2. Залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів розраховується як різниця первісної вартості і зносу відповідно на початок і кінць звітного періоду

Залишкова вартість основних засобів на поч. 01.01.2012 року =150577855-66721658=

Залишкова вартість основних засобів на кін.01.01.2012 року = Залишкова вартість основних засобів на поч.01.10.2012 року= 122673960-83856197=87866411

Залишкова в-ть ін. необоротних матеріальних активів на поч.01.01.2012 року=2055458-1012075=1043383

Залишкова в-ть ін. необоротних матеріальних активів на кін. 01.01.2012року= Залишкова в-ть ін. необоротних матеріальних активів на поч. 01.10.2012 року = 2260296-1085303=1174993

Залишкова в-ть основних засобів на кін. 01.10.2012 року =198934-67260047=122673960

Залишкова в-ть ін. необоротних матеріальних активів на кін. 01.10.2012 року= 2668214-1305832=1362382

Результати розрахунку відповідають даним балансу.

3. В статті «Фонд в необоротних активах» (рядок330)наводиться алгебраїчна сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3, 4 розділуактиву, тобто сума порахованої вище залишкової вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Фонд в необоротних активахна поч.01.01.2012 року = 83856197+1043383=84899580

Фонд в необоротних активах на кін. 01.01.2012року =Фонд в необоротних активахна поч. 01.10.2012 року = 97866411+1174993=89061404

Фонд в необоротних активах накін.01.10.2012 року= 122673960+1362382=124036342

4. Стаття «Малоцінні та швидкозношуванні предмети» (рядок 160) активу балансуповинна бути рівною статті«Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах» (рядок 340) пасиву балансу. На початок звітного періоду річного балансу цей показник складає 15420,71, на кінець01.01.2012 і відповідно на початок01.10.2012 - 16025,55, і відповідно в квартальному балансі на кінець звітного періоду -17565,44

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...