Меню сайта

Прямі податки. Порядок визначення оподатковуваного прибутку

– на придбання торгових патентів;

– сплату штрафів та неустойки;

– виплата емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав;

– виплата дивідендів.

Тут валові витрати за складом та обсягом перевищують витрати, які включає підприємство в собівартість, що зменшує суму оподатковуваного прибутку. Це досягається у зв’язку з віднесенням до складу валових витрат використання прибутку на благодійну діяльність, на фінансування соціальної інфраструктури підприємств, збільшення суми амортизаційних відрахувань, що пов’язане з такими змінами щодо їх обчислення:

– підвищено норми амортвідрахувань. Вони встановлені в % до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного періоду в таких розмірах: група I - 1,25%, II - 6,25 %, III - 3,75%;

– амортизації підлягають витрати на проведення ремонту основних фондів, їх реконструкцію і модернізацію та інші витрати, що перевищують 5% витрат щодо вартості основних фондів на початок року і які було включено до складу валових витрат;

– платник податку може самостійно приймати рішення про застосування прискореної амортизації основних фондів групи III.

Пільги за оподатковуваного прибутку. Звільняється від оподаткування прибуток:

– підприємств від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва;

– підприємств, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, від продажу товарів, якщо протягом попереднього періоду кількість інвалідів за основним місцем роботи становить не менше 50%, а фонд їх оплати праці - не менше 25% суми витрат на оплату праці, що включається до складу валових витрат;

– прибуток підприємств, отриманий за рахунку міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній основі.

Ставки податку на прибуток. Основна ставка - 30% до об’єкта оподаткування. Законом передбачено й інші ставки.

Термін сплати податку на прибуток - платники податку не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають податкову декларацію про оподатковуваний прибуток за звітний квартал. Податок сплачується на пізніше 20 числа місяця наступного за звітним кварталом.

Плата за землю

Її введено з метою формування ресурсів для фінансування заходів з раціонального використання й охорони землі, підвищення родючості ґрунтів; відшкодування власникам землі і землекористувачам витрат, які пов’язані з веденням господарства на землях гіршої якості; розвитку інфраструктури населених пунктів.

Ця плата надходить на рахунок місцевих бюджетів. Порядок обчислення і сплати плати за землю регулюється Законом України “Про плату за землю” від 19.06.1996 року з подальшими доповненнями. Встановлюється в залежності від грошової оцінки землі.

Об’єктом є земельна ділянка, що перебуває у власності або користуванні. Платниками є власники землі або користувачі.

Стягуючи плату за землю дотримуються такого розмежування: землі с/г призначення; землі населених пунктів.

Ставки податку за землю с/г призначення встановлено з 1 га с/г угідь у % від грошової оцінки цих угідь.

Плата за землі населених пунктів встановлено в розмірі 1% від грошової оцінки землі.

Щодо порядку сплати податку за землю то, юридичні особи самостійно обчислюють суму податку щорічно за станом на 1 січня і до 1 лютого надають відповідні дані податковій адміністрації. Земельний податок включається до складу валових витрат.

Податок із власників транспортних засобів

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...