Меню сайта

Особливості державного кредиту. Його відмінність від інших видів кредиту

Чільне місце серед форм кредиту належить державному кредиту, який, опосередковуючи відносини між державою і всіма сферами економіки, безпосередньо обслуговує економічні інтереси країни. Державний кредит є одним з важливих атрибутів державних фінансів і відіграє значну роль у фінансуванні державних витрат в усіх країнах з ринковою економікою.

Без сумніву, у сучасних умовах державний кредит є такою ж важливою економічною категорією як податки, бюджет, грошовий обіг, і відіграє значну роль у створенні збалансованих державних фінансів і стабільного грошового обігу. Саме тому постає необхідність дослідження сутності та природи державного кредиту, його форм і методів мобілізації, а також значення для економічного розвитку країни.

Необхідність державного кредиту для фінансування потреб держави випливає з існування суперечностей між величиною цих потреб і можливістю держави задовольнити їх за рахунок державного бюджету.

Державний кредит, як економічна категорія, має свою специфіку. Він знаходиться на зламі двох видів грошових розподільних відносин: фінансів та кредиту і, саме тому, для нього характерними є риси даних категорій. У якості ланки фінансової системи він обслуговує формування і використання централізованих грошових фондів держави, тобто бюджету і позабюджетних фондів. Як один із видів кредиту державний кредит повинен володіти головними атрибутами кредиту: строковістю, поверненням і платністю.

Отже, при використанні державного кредиту повинні діяти класичні принципи кредитування, однак держава-позичальник, як правило, не надає детальної інформації про природу інвестиційних проектів, під які залучаються кредити (тобто відсутній принцип «цільовий характер використання»).

Державний кредит є тим потужним джерелом фінансування, яке може забезпечити постійний інноваційний розвиток України, хоча слід відзначити, що зарубіжні країни використовують і інші методи підтримки інноваційного підприємництва.

Державний кредит в умовах повноцінної ринкової економіки і демократичних форм державності - досить розвинена ланка державних фінансів, що відіграє важливу роль у функціонуванні фінансової системи. Ця роль доволі багатогранна і вже давно не зводиться лише до проблеми пошуку і залучення коштів, яких бракує, а пов'язується з регулюванням соціально-економічних процесів.

Як економічна категорія державний кредит - сукупність економічних відносин між державою в особі органів влади і управління, з одного боку, і резидентами (фізичними та юридичними особами) та нерезидентами (у тому числі іноземними державами й міжнародними фінансовими інституціями), з іншого, при яких держава традиційно виступає у ролі позичальника (рідше кредитора і гаранта).

У класичному розумінні державний кредит безпосередньо обслуговує економічні інтереси держави, опосередковує зв'язки між державним бюджетом і всіма сферами економіки і при цьому держава, зазвичай, відіграє роль позичальника, а юридичні і фізичні особи - роль кредиторів. Споконвічно за допомогою державного кредиту залучаються тимчасово вільні фінансові ресурси юридичних і фізичних осіб, які використовуються для задоволення постійно зростаючих державних потреб. Проте у сфері міжнародних економічних відносин держава може виступати одночасно і кредитором, і позичальником. У тих випадках, коли держава бере на себе відповідальність за погашення позик чи виконання інших зобов'язань, взятих фізичними і юридичними особами, вона є гарантом. У кількісному співвідношенні переважає діяльність держави як позичальника коштів, натомість, обсяги операцій, у яких вона виступає у ролі кредитора і гаранта, значно менші.

Матеріально-речовим втіленням державного кредиту є рух позичкового капіталу у результаті вторинного перерозподілу валового внутрішнього продукту. Особливістю такого руху є те, що кошти, які мобілізуються за допомогою державного кредиту, не формують окремого фонду, а перерозподіляються, як правило, через бюджет. Тобто державний кредит забезпечує формування і використання централізованих грошових фондів держави. З одного боку, держава мобілізує вільні грошові кошти юридичних і фізичних осіб у тимчасове користування; а з іншого - ціною позикового капіталу для держави є відсоток за позикою, джерелом сплати якого виступають кошти бюджету.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...