Меню сайта

Особливості державного кредиту. Його відмінність від інших видів кредиту

Чільне місце серед форм кредиту належить державному кредиту, який, опосередковуючи відносини між державою і всіма сферами економіки, безпосередньо обслуговує економічні інтереси країни. Державний кредит є одним з важливих атрибутів державних фінансів і відіграє значну роль у фінансуванні державних витрат в усіх країнах з ринковою економікою.

Без сумніву, у сучасних умовах державний кредит є такою ж важливою економічною категорією як податки, бюджет, грошовий обіг, і відіграє значну роль у створенні збалансованих державних фінансів і стабільного грошового обігу. Саме тому постає необхідність дослідження сутності та природи державного кредиту, його форм і методів мобілізації, а також значення для економічного розвитку країни.

Необхідність державного кредиту для фінансування потреб держави випливає з існування суперечностей між величиною цих потреб і можливістю держави задовольнити їх за рахунок державного бюджету.

Державний кредит, як економічна категорія, має свою специфіку. Він знаходиться на зламі двох видів грошових розподільних відносин: фінансів та кредиту і, саме тому, для нього характерними є риси даних категорій. У якості ланки фінансової системи він обслуговує формування і використання централізованих грошових фондів держави, тобто бюджету і позабюджетних фондів. Як один із видів кредиту державний кредит повинен володіти головними атрибутами кредиту: строковістю, поверненням і платністю.

Отже, при використанні державного кредиту повинні діяти класичні принципи кредитування, однак держава-позичальник, як правило, не надає детальної інформації про природу інвестиційних проектів, під які залучаються кредити (тобто відсутній принцип «цільовий характер використання»).

Державний кредит є тим потужним джерелом фінансування, яке може забезпечити постійний інноваційний розвиток України, хоча слід відзначити, що зарубіжні країни використовують і інші методи підтримки інноваційного підприємництва.

Державний кредит в умовах повноцінної ринкової економіки і демократичних форм державності - досить розвинена ланка державних фінансів, що відіграє важливу роль у функціонуванні фінансової системи. Ця роль доволі багатогранна і вже давно не зводиться лише до проблеми пошуку і залучення коштів, яких бракує, а пов'язується з регулюванням соціально-економічних процесів.

Як економічна категорія державний кредит - сукупність економічних відносин між державою в особі органів влади і управління, з одного боку, і резидентами (фізичними та юридичними особами) та нерезидентами (у тому числі іноземними державами й міжнародними фінансовими інституціями), з іншого, при яких держава традиційно виступає у ролі позичальника (рідше кредитора і гаранта).

У класичному розумінні державний кредит безпосередньо обслуговує економічні інтереси держави, опосередковує зв'язки між державним бюджетом і всіма сферами економіки і при цьому держава, зазвичай, відіграє роль позичальника, а юридичні і фізичні особи - роль кредиторів. Споконвічно за допомогою державного кредиту залучаються тимчасово вільні фінансові ресурси юридичних і фізичних осіб, які використовуються для задоволення постійно зростаючих державних потреб. Проте у сфері міжнародних економічних відносин держава може виступати одночасно і кредитором, і позичальником. У тих випадках, коли держава бере на себе відповідальність за погашення позик чи виконання інших зобов'язань, взятих фізичними і юридичними особами, вона є гарантом. У кількісному співвідношенні переважає діяльність держави як позичальника коштів, натомість, обсяги операцій, у яких вона виступає у ролі кредитора і гаранта, значно менші.

Матеріально-речовим втіленням державного кредиту є рух позичкового капіталу у результаті вторинного перерозподілу валового внутрішнього продукту. Особливістю такого руху є те, що кошти, які мобілізуються за допомогою державного кредиту, не формують окремого фонду, а перерозподіляються, як правило, через бюджет. Тобто державний кредит забезпечує формування і використання централізованих грошових фондів держави. З одного боку, держава мобілізує вільні грошові кошти юридичних і фізичних осіб у тимчасове користування; а з іншого - ціною позикового капіталу для держави є відсоток за позикою, джерелом сплати якого виступають кошти бюджету.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...