Меню сайта

Недоліки податкової системи України

Незважаючи на численні зміни, що перманентно вносяться до податкового законодавства і спрямовані на вдосконалення реформування податкової системи України, податкова система має ряд серйозних недоліків:

Податкова система характеризується, передусім, фіскальною спрямованістю.

Нормативно-правова база оподаткування в Україні є складовою неоднорідною та нестабільною, а окремі законодавчі норми - недостатньо узгодженими, а інколи й суперечливими.

Застосування в Україні спрощеного режиму оподаткування суб'єктів малого підприємництва поряд з позитивними наслідками (активізація підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, стимулювання раціонального використання ресурсів, зменшення витрат на адміністрування податків) породило низку проблем.

Податкова система України є дорогою в адмініструванні. Витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно з доходами бюджету, що забезпечуються за рахунок їх справляння.

Діяльність Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України щодо реалізації державноїподаткової політики, збирання податків і зборів (обов'язкових платежів), їх акумуляції в державному і місцевих бюджетах є неузгодженою та неефективною.

Система митнотарифного регулювання не дає змоги оперативно реагувати на зміни кон'юнктури світових ринків, а також торговельні режими в інших країнах та структуру економіки в Україні.

Врегульовано питання оподаткування доходів від інтелектуальної власності та незалежної професійної діяльності, що призводить до втрати об'єкта (бази) оподаткування в частині податку з доходів фізичних осіб.

Недосконалою є система формування коштів соціального призначення, що базується на високих ставках внесків та характеризується нераціональною структурою джерел фінансування.

Реформування податкової системи відбуватиметься синхронно з упорядкуванням та оптимізацією державних видатків і вирішенням таких завдань:

1. підвищення вартості робочої сили шляхом проведення реформи оплати праці та економічно обґрунтованого розширення пакета соціальних послуг і гарантій працюючому населенню; наближення розміру мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб; запровадження мінімальної погодинної заробітної плати; здійснення оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки, відповідно до тарифу і розряду на рівні законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати;

2. розроблення та запровадження у повному обсязі державних мінімальних соціальних стандартів;

. перехід від системи соціального захисту, що ґрунтується на наданні пільг, до політики зростання доходів та надання державної допомоги соціально вразливим верствам населення залежно від їх матеріального стану;

. забезпечення ефективної системи надання медичних послуг шляхом упровадження страхової медицини, що неможливе без фінансової підтримки держави;

. підтримка проведення структурних реформ в економіці;

6. забезпечення необхідного адаптаційного періоду для переходу до ринкових умов діяльності дотаційних галузей виробничої сфери, зокрема, вугільної промисловості, сільського господарства;

7. забезпечення державної підтримки реалізації інноваційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності;

. переорієнтація напрямів використання коштів державного бюджету на розвиток соціальної та транспортної інфраструктури, а також упровадження програм енергозбереження та охорони довкілля.

Все це означає існування низки бюджетних обмежень для проведення податкової реформи, які обумовлюють її переважно еволюційний характер без суттєвого перегляду податкових ставок і зменшення абсолютних сум податкових надходжень.

Читайте більше

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...