Меню сайта

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України

Актуальність теми дослідження

. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими, такими як: Б. Зайчук, Н. Ковальова, Е. Лібанова, О. Макаренко, Г. МакТаггарт, Б. Надточій, І. Новіков, А. Нечай, М. Папієв, М. Ріппа, В. Роік, А. Соловйов, І. Сирота, Н. Яценко та ін.

Проте, незважаючи на велику кількість наукових праць, продовжується пошук найбільш ефективної моделі пенсійного забезпечення в Україні, особливо з огляду на внутрішні фактори, що впливають на подальше реформування пенсійної системи.

Аналізуючи сучасний стан пенсійної системи України, яка потребує реформування відповідно з досвідом розвинутих країн світу, можна дійти висновку, що переважна частина негараздів у цій сфері пов'язана передусім із відсутністю науково обгрунтованої, зваженої стратегії соціального розвитку як основного орієнтиру при розробці і прийнятті закону, укази, постанови. Давно назріла потреба у визначенні цілей, основної мети, заради якої планується спрямовувати матеріальні і фінансові ресурси країни на перспективу. Мета суспільства має бути конкретною й реальною, а не міфічною, як це мало місце не лише в роки централізованого управління економікою, а й в умовах нового суспільного ладу з його різними формами власності.

Метою дипломної роботи

є дослідження фінансових джерел формування Пенсійного фонду, проблем та перспектив розвитку пенсійної системи України.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань

:

фінансовий показник пенсійний фонд

дослідження законодавчої бази, що стосується питання пенсійного забезпечення громадян;

аналіз надходження фінансових ресурсів до Пенсійного фонду;

надання характеристики механізмів і напрямків використання коштів Пенсійного фонду згідно завдань, поставлених перед ним;

оцінка ситуації, яка склалась у сфері пенсійного забезпечення, зокрема вичленити ряд недоліків у самій законодавчій базі, що стосується даного питання, а також проаналізувати ті фактори макроекономічного характеру, що мають безпосередній вплив на формування коштів Пенсійного фонду та на формування системи пенсійного забезпечення в нашій державі взагалі;

проаналізувати основні риси впровадження пенсійної реформи в Україні;

узагальнити результати дослідження у вигляді висновків.

Об’єкт

дослідження.

Об’єктом дослідження виступає процес діяльності по забезпеченню пенсій ПФУ Київського району м. Одеси.

Предмет дослідження.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми діяльності ПФУ Київського району м. Одеси.

Теоретичною методологічною основою

дипломної роботи є основні документи, які регламентують засади існування та функціонування Пенсійного фонду України.

Інформативною основою дослідження

є праці українських і закордонних фахівців в галузі діяльності Пенсійного фонду України; матеріали наукових конференцій; періодичної преси.

У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.

    Читайте більше

    Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
    У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

    Особливості оподаткування бюджетних установ
    Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...