Меню сайта

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України

Актуальність теми дослідження

. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими, такими як: Б. Зайчук, Н. Ковальова, Е. Лібанова, О. Макаренко, Г. МакТаггарт, Б. Надточій, І. Новіков, А. Нечай, М. Папієв, М. Ріппа, В. Роік, А. Соловйов, І. Сирота, Н. Яценко та ін.

Проте, незважаючи на велику кількість наукових праць, продовжується пошук найбільш ефективної моделі пенсійного забезпечення в Україні, особливо з огляду на внутрішні фактори, що впливають на подальше реформування пенсійної системи.

Аналізуючи сучасний стан пенсійної системи України, яка потребує реформування відповідно з досвідом розвинутих країн світу, можна дійти висновку, що переважна частина негараздів у цій сфері пов'язана передусім із відсутністю науково обгрунтованої, зваженої стратегії соціального розвитку як основного орієнтиру при розробці і прийнятті закону, укази, постанови. Давно назріла потреба у визначенні цілей, основної мети, заради якої планується спрямовувати матеріальні і фінансові ресурси країни на перспективу. Мета суспільства має бути конкретною й реальною, а не міфічною, як це мало місце не лише в роки централізованого управління економікою, а й в умовах нового суспільного ладу з його різними формами власності.

Метою дипломної роботи

є дослідження фінансових джерел формування Пенсійного фонду, проблем та перспектив розвитку пенсійної системи України.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань

:

фінансовий показник пенсійний фонд

дослідження законодавчої бази, що стосується питання пенсійного забезпечення громадян;

аналіз надходження фінансових ресурсів до Пенсійного фонду;

надання характеристики механізмів і напрямків використання коштів Пенсійного фонду згідно завдань, поставлених перед ним;

оцінка ситуації, яка склалась у сфері пенсійного забезпечення, зокрема вичленити ряд недоліків у самій законодавчій базі, що стосується даного питання, а також проаналізувати ті фактори макроекономічного характеру, що мають безпосередній вплив на формування коштів Пенсійного фонду та на формування системи пенсійного забезпечення в нашій державі взагалі;

проаналізувати основні риси впровадження пенсійної реформи в Україні;

узагальнити результати дослідження у вигляді висновків.

Об’єкт

дослідження.

Об’єктом дослідження виступає процес діяльності по забезпеченню пенсій ПФУ Київського району м. Одеси.

Предмет дослідження.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми діяльності ПФУ Київського району м. Одеси.

Теоретичною методологічною основою

дипломної роботи є основні документи, які регламентують засади існування та функціонування Пенсійного фонду України.

Інформативною основою дослідження

є праці українських і закордонних фахівців в галузі діяльності Пенсійного фонду України; матеріали наукових конференцій; періодичної преси.

У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.

    Читайте більше

    Державний кредит та державний борг
    На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...

    Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
    На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...