Меню сайта

Методика заповнення та перевірки форм звітності по статистиці фінансів

Кожне підприємство в залежності від виду своєї діяльності має подавати до органів державної статитстики квартальну чи річну фінансову звітність. До квартальної фінансової звітністі належать:

Ф. №1 “Баланс”

Ф. №2 “Звіт про фінансові результати” або скорочена фінансова звітність (для суб’єктів малого підприємництва)

Ф. №1-м “Баланс”

Ф. №2м “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” (подаються не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом)

До річної фінансової звітністі відносять:

Ф. №1 “Баланс”

Ф. №2 “Звіт про фінансові результати”

Ф. №3 “Звіт про рух грошових коштів”

Ф. №4 “Звіт про власний капітал”

Ф. №5 “Примітки до річної фінансової звітності”

Ф. №6 “Інформація за сегментами” - додаток до “Приміток до

річної фінансової звітності” або скорочена фінансова звітність

Ф. №1м “Баланс”

Ф. №2м “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” (подаються не пізніше 20 лютого наступного за звітним року)

Статистична форма “№1-ПФ “Звіт про фінансову діяльність позабюджетного фонду” подається: квартальна - не пізніше 25 числа після звітного періоду, річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Статистична форма №1-СТ “Звіт про фінансову діяльність страхової організації подається: квартальна- не пізніше 25 числа після звітного періоду, річна - не пізніше 16 лютого наступного за звітним року.

Статистична форма №2-Б “Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів” подаєтьсявідкритими акціонерними товариствами квартальна - не пізніше 25 числа після звітного періоду, річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Статистична форма №1-Б “Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” місячна (термінова) - на 20- день після звітного періоду

У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Форму № 1 "Баланс" (далі - БАЛАНС) без перебільшення можна назвати підсумковою оцінкою загального господарського стану підприємства на кінець звітного періоду (календарного року).

Основою для заповнення БАЛАНСУ, тобто формування певної його статті, є бухгалтерські записи про залишки (сальдо) на кінець звітного періоду на синтетичних рахунках і субрахунках 1 - 6 класів Плану рахунків. Усі ці записи повинні бути підтверджені відповідними первинними документами і відображати узагальнену інформацію про активи, капітал та зобов’язання підприємства на кінець звітного періоду. (Додаток 4)

Звіт про фінансові результати розкриває структуру доходів і витрат, а от Звіт про рух грошових коштів розповідає про вплив різних операцій на грошові потоки. Тобто він надає інформацію, звідки приходять і куди йдуть гроші, їх загальну зміну відображають у ряд. 400 форми № 3 “Чистий рух коштів за звітний період”. Вона включає (рядки 230 і 240 Балансу)

Принципи заповнення звіту

Його показники формують за трьома видами діяльності:

Операційною.

Інвестиційною.

Фінансовою.

Причому для виявлення суми руху грошових коштів у першому випадку використовують непрямий метод, а в другому і третьому - прямий.

ПРЯМИЙ МЕТОД передбачає відображення тільки тих операцій, що призвели до руху коштів (їх витрачання або надходження).

Суть НЕПРЯМОГО МЕТОДУ полягає в поетапному коригуванні показників прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на низку показників (див. схему 1) По-перше, щоб виявити негрошові операції, які впливають на фінансовий результат, але ніколи не призведуть до руху коштів (ряд. 020 - 040).Так, нарахована амортизація не призводить до відтоку коштів, хоча збільшує витрати поточного періоду, відповідно, зменшує фінансовий результат. Отже, прибуток звітного періоду треба збільшити (збиток - зменшити) на суму амортвідрахувань за звітний період (заповнюють графу “Надходження” ряд. 020).

По-друге, для виділення результатів операцій фінансової та інвестиційної діяльності (ряд. 050, 060) із загальної суми прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування. Адже результат за такими операціями враховують в окремих розділах Звіту про рух грошових коштів із використанням прямого методу.

Щоб урахувати зміни в залишках:

оборотних активів (ряд. 080);

витрат майбутніх періодів (ряд. 090);

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...