Меню сайта

Бюджетна програма як один з головних елементів програмно-цільового методу

Бюджетна програма - це систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник коштів відповідно до покладених на нього функцій.

Робота з формування бюджетних програм починається з аналізу напрямків діяльності установи та визначення головної мети діяльності (місії). Практична робота передбачає також аналіз основних функцій (напрямків діяльності) установи та консолідацію їх у програми. Процес визначення програм продовжується визначенням завдань, які виконуватимуться в рамках кожної програми, визначенням засобів їх досягнення та показників, які допоможуть оцінити досягнення запланованих цілей та виконання завдань.

Завдання бюджетної програми - конкретні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання бюджетної програми та які можна оцінити за допомогою результативних показників.

Основою для формування бюджету за програмно-цільовим методом є паспорт бюджетної програми, в якому вміщено основні компоненти - мета програми, завдання програми, напрямки діяльності та показники результативності. Паспорт бюджетної програми включає в себе також додаткову інформацію, зокрема, про розпорядника коштів за програмою та головну мету його діяльності, відповідального виконавця, законодавчі підстави для реалізації програми та альтернативні шляхи здійснення програми.

Структура програми залишається незмінною з року в рік, але її мета, завдання та напрямки діяльності можуть змінюватися відповідно до нових умов.

Показники виконання бюджетної програми - кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання бюджетної програми, підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і дають можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми.

Мета програми має узгоджуватися з головною метою діяльності розпорядника коштів. Мета програми зазвичай може бути одна. Рідко зустрічаються випадки, коли у програми є кілька цілей. У такому випадку вони встановлюються у порядку пріоритетності.

Мета бюджетної програми є соціально спрямованою, довгостроковою і не підлягає кількісному та якісному виміру.

Описуючи цілі програми, дуже важливо виходити з потреб споживачів послуг, що надаються за бюджетною програмою. За таким підходом легше визначити кінцевий результат: " Яким буде результат від надання послуг за бюджетною програмою? Хто є споживачем послуги, що надається за програмою?".

Відповідно до визначених цілей бюджетної програми, розпорядники коштів розробляють завдання програми. Завдання можна розглядати як короткострокові цілі в рамках довгострокової стратегії, що визначається метою бюджетної програми.

Завдання формулюються на рівні програми (підпрограми) і мають бути безпосередньо пов’язані з метою програми. На відміну від цілей, завдання підлягають вимірюванню, визначені кількісно і в часі. Вони також мають визначати конкретний результат діяльності установи.

Визначення напрямків діяльності означає, що для кожного завдання має бути розроблена стратегія його виконання, тобто дії та заходи, до яких вдаватиметься розпорядник коштів для виконання завдання.

Забезпечення якісного управління програмами та схвалення адміністративних рішень, в тому числі щодо виділення бюджетних асигнувань, на основі фактичних та очікуваних результатів їх реалізації, вимагає розробки системи показників, на основі яких проводитиметься оцінка виконання програм.

Застосування системи показників виконання програм дає можливість оцінити ефективність використання бюджетних коштів, порівняти фактичні результати з очікуваними та оцінити вартість здійснення програми. Крім того, показники виконання дозволяють оцінити соціально; важливий ефект від здійснення програми, який є головною метою виконання бюджетної програми.

Показники виконання розробляються відповідно до встановлених завдань та повинні з ними узгоджуватися.

Існує декілька типів показників виконання, які можна використовувати для оцінки програми та визначення її кінцевої результативності, а саме показник затрат/вхідних ресурсів, показник продукту, показник продуктивності (ефективності), показник результативності (якості).

Деякі країни, що мають досвід формування бюджету за програмно-цільовим методом, вважають за доцільне подавати в бюджетних запитах лише ті показники, які є найважливішими та які більш повно оцінюють результати виконання програм. Решта показників, яких може бути дуже багато, можуть подаватися на вимогу відповідного органу влади, співробітників установи та її керівників, які потребують більш комплексної інформації про виконання програм. Як додаткові для оцінки програм рекомендовано використовувати показник робочого навантаження та показник корисності.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...