Меню сайта

Клaсифікaцiя валютних ризикiв, їх фaктoри тa джерелa

валютний курс ризик управління

Валютні ризики є досить актуальною темою в умовах сьогодення, оскільки ризики мають місце в буд-якій сфері людської діяльності, а особливо у підприємницькій діяльності, пов’язаній з міжнародними економічними операціями та валютними розрахунками. Наявність дискусійних питань свідчить про чималий інтерес до обраної проблематики та необхідність більш детального дослідження.

Зокрема, свою наукову діяльність на дослідженні валютних ринків акцентують такі вчені як Деркач М., Йодко М., Юзаєва К. та багато інших.

Валютний ризик або ризик курсових втрат, пов’язаний з інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням транснаціональних (спільних) підприємств та банківських організацій і диверсифікацією їхньої діяльності, і являє собою можливість грошових втрат у результаті коливань валютних курсів.

При цьому зміна курсів валют по відношенню один до одного відбувається в силу численних чинників, наприклад : у зв’язку зі зміною внутрішньої вартості валют, постійним переливом грошових потоків із країни в країну, спекуляцією тощо. Ключовим чинником, що характеризує будь-яку валюту є ступінь довіри до валюти резидентів і нерезидентів.

Довіра до валюти - складний багатофакторний критерій, що складається із кількох показників, наприклад: показник довіри до політичного режиму, ступеня відкритості країни, лібералізації економіки і режиму обмінного курсу, експортно-імпортного балансу країни, базових макроекономічних показників і віри інвесторів у стабільність розвитку країни в майбутньому.

Валютний ринок завжди характеризується своєю нестійкістю і непередбаченістю. Це пояснюється надзвичайно швидкою реакцією його учасників на політичні й економічні зміни у світі, а також значною мірою може бути пов’язане зі спекуляціями. Правильна оцінка валютного ризику в умовах крайньої неврівноваженості ризикової кон’юнктури має важливе економічне значення [1, 170].

Стихія ринку в котрий раз може звести нанівець довгострокові зусилля навіть крупної компанії і тому передбачення можливих валютних збитків має велике значення у внутрішньофірмовому фінансовому плануванні, в підвищенні ефективності основної діяльності банку або корпорації. Оцінка ризику завжди включає величину ризикового періоду, суму під ризиком, а також ризик втрат по зобов’язанням, які можуть виникнути в майбутньому (якщо, наприклад, будуть заключені контракти, про які початі переговори).

Валютні ризики - це певна група ризиків, пов’язана із зовнішньоекономічною діяльність фірм. Зміст цієї діяльності різний. Це і здійснення експортно-імпортних торгових операцій, і одержання кредитів від інших держав в іноземній валюті, і відкриття дочірних фірм за кордоном і т.д.

Тому валютний ризик, у свою чергу, можна підрозділити на такі різновидності:

операційний;

трансляційний;

економічний.

Операційний ризик представляє собою можливість понесення втрат, пов’язаних із впливом на грошові потоки зміни обмінного крусу іноземної валюти.

Втрати від ризику для національного експортера товару матимуть місце у випадку зниження курсу іноземної валюти, яка є ціною укладання контракту.

Вітчизняний імпортер матиме втрати від ризику в протилежній ситуації, коли курс іноземної валюти зросте.

Трансляційний валютний ризик виступає як ризик втрат при перерахунку статей балансу фірми чи дочірніх компаній за кордоном у національну валюту. Його ще називають балансовим ризиком.

Економічний валютний ризик - це потенційний ризик втрату наслідок несприятливих змін обмінного курсу валют, які впливають на позиції компанії на ринку. Це стосується, зокрема, обсягу продажу товарів, рівня цін на матеріальні ресурси та готові вироби і т.д. Особливо відчутним цей вид валютного ризику в умовах посилення конкурентної боротьби між товаровиробниками.

Операційний, трансляційний та економічний ризики іноді можуть набирати прихованої форми і на перший погляд не є очевидними. Наприклад, певна фірма експортно-імпортними операціями не займається, однак вона може користуватися послугами вітчизняного постачальника, який імпортує матеріальні ресурси з-за кордону. Коли вартість затрат постачальника внаслідок знецінення національної валюти підвищується, дана фірма може понести втрати від зростання цін на матеріальні ресурси.

Читайте більше

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...