Меню сайта

Поняття власного капіталу акціонерного товариства

2. Функція відповідальності та гарантії. Як уже було зазначено, власний капітал акціонерного товариства є свого роду кредитним забезпеченням для кредиторів . Власному капіталу в пасиві балансу відповідають чисті активи в активній стороні балансу. Чим більший власний капітал акціонерного товариства , зокрема статутний капітал, тим більших збитків може зазнати акціонерне товариство без загрози інтересам кредиторів, отже, тим вищою є його кредитоспроможність.

. Захисна функція. У той час, як попередня функція характеризує значення власного капіталу та статутного капіталу для кредиторів, захисна функція показує, яке значення має власний капітал для власників. Чим більший власний капітал, тим краще захищеним є акціонерне товариство від впливу загрозливих для його існування факторів, оскільки саме за рахунок власного капіталу можуть покриватися збитки товариства. Якщо в результаті збиткової діяльності відбувається перманентне зменшення власного та статутного капіталу, то акціонерне товариство може опинитися на межі банкрутства.

. Функція фінансування та забезпечення ліквідності. Внесками у власний капітал, разом зі спорудами, обладнанням, цінними паперами та іншими матеріальними цінностями, можуть бути грошові кошти. Вони можуть використовуватися для фінансування операційної та інвестиційної діяльності акціонерного товариства, а також для погашення заборгованості по позичках. Це, у свою чергу, підвищує ліквідність товариства, з одного боку, та потенціал довгострокового фінансування, з іншого.

. База для нарахування дивідендів і розподілу майна. Одержаний протягом року прибуток або розподіляється та виплачується власникам корпоративних прав у вигляді дивідендів, або тезаврується (спрямовується на збільшення статутного чи резервного капіталу). Нарахування дивідендів, як правило, здійснюється за встановленою ставкою відповідно до частки акціонера (пайовика) в статутному капіталі. Аналогічним чином відбувається розподіл майна акціонерного товариства у разі його ліквідації чи реорганізації.

. Функція управління та контролю. Згідно із законодавством власники акціонерного товариства можуть брати участь в його управлінні. Найвищим органом акціонерного товариства є збори учасників товариства, які призначають керівні органи та ревізійну комісію. Фактичний контроль над товариством здійснює власник контрольного пакета його корпоративних прав. Володіння контрольним пакетом дає можливість проводити власну стратегічну політику розвитку товариства, формувати дивідендну політику, контролювати кадрові питання. Таким чином, статутний капітал забезпечує право на управління виробничими факторами та майном підприємства.

. Рекламна (репрезентативна) функція. Солідний статутний капітал (власний капітал) акціонерного товариства створює підґрунтя для довіри до нього не тільки з боку інвесторів, а й з боку постачальників факторів виробництва і споживачів готової продукції. Крім того, товариству із солідним власним капіталом набагато легше залучити кваліфікований персонал [1].

Абсолютна та відносна величини власного капіталу підприємства залежать від фінансових можливостей підприємства та обраної ним політики щодо структури капіталу. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу є альтернативою до залучення позичкових коштів. Основні переваги і недоліки фінансування за рахунок власного капіталу пояснюються, виходячи з його функцій, цілей зменшення та збільшення, що можна побачити в таблиці 1.1.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...