Меню сайта

Удосконалення управління власним капіталом акціонерного товариства

Висновки

Власний капітал акціонерного товариства складається із внесків акціонерів (учасників). Він відображає власні джерела формування активів і власність акціонерного товариства як юридичної особи. Водночас сума статутного капіталу відображає колективну власність акціонерів, де частка кожного визначається номінальною вартістю придбаних ним акцій.

Порядок формування статутного капіталу акціонерного товариства на прикладі комерційного банку такий банку такий:

. Статутний капітал банку формується відповідно до вимог законодавства України та установчих документів банку.

. Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.

3. Статутний капітал не повинен формуватися з непідтверджених джерел.

4. Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов'язання щодо сплати паїв або акцій і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено.

5. Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня.

. Банкам забороняється використовувати у формування капіталу бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення.

Загальний аналіз капіталу ПАТ КБ «Приватбанк» передбачає визначення його основних складових (основний та додатковий капітал, за вилученням відвернень) та виділення статутного капіталу в окремий показник. Загальний аналіз капіталу банку здійснюють за стандартною методикою, яка передбачає застосування методичних прийомів вертикального та горизонтального аналізу. Загальні зміни, що відбулися в обсязі і структурі капіталу, заслуговують на позитивну оцінку. Капітал ПАТ КБ «Приватбанк» достатній, адекватний, власний капітал даного банку має тенденцію до збільшення.

На сьогоднішній день ПАТ КБ «Приватбанк» є одним з найбільших банків України, що динамічно розвиваються і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. За поточну дату розмір чистих активів ПАТ КБ «Приватбанк» складає 129 488 278 760,55 тис. грн. Статутний фонд банку складає 13 545 171 615,00 тис. грн., власний капітал - 630 782 423 тис. грн. Кредитний портфель банку складає 82 232 470 656 тис. грн., у тому числі кредити фізичним особам - 17 912 474 894 тис. грн. Фінансовий результат ПАТ КБ «Приватбанк» за підсумками роботи за четвертий квартал 2011 року складає 1 050 489 тис. грн. За період свого існування банк домігся лідируючих позицій на ринку банківських послуг України по чистих активах, кредитно-інвестиційному портфелю, обсягу емітованих пластикових карт і величині депозитів фізичних осіб. Завдяки вдалим діям топ менеджменту банк спромігся зробити надприбутковим свій кредитний бізнес. У 2010-му році Global Finance сьомий рік поспіль визнає ПАТ КБ «Приватбанк» кращим банком в Україні, так само як й інші впливові видання у різні роки віддавали ПАТ КБ «Приватбанк» звання «The Bank of Year» (журнал «The Banker») та «Кращий банк» (журнал «Euromoney»).

Додатки

Додаток А

Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 30-11-2010

Найменування статті

Сума

Активи

Готiвковi кошти в касi

4 642 083 001.55

Кошти в НБУ

2 214 650 831.39

Кошти на коррахунках "Ностро"

1 862 245 123.74

Вкладення в ОВДП

52 760 285.98

Межбанкiвськi кредити

13 815 633 481.23

Кредити юридичним особам

75 091 129 570.75

Кредити фiзичним особам

18 621 034 513.72

Нарахованi доходи

3 146 148 160.09

Цiннi папери

1 474 507 049.54

Основнi засоби банка

1 783 125 469.35

Дебiторська заборгованiсть

249 877 530.88

Резерви пiд кредити

-16 518 352 581.77

Усього Активи:

106 434 842 436.45

Пасиви

Кошти на коррахунках "Лоро"

919 150 320.70

Мiжбанкiвськi депозити

5 244 138 256.00

Кредити Нацiонального Банку

7 436 070 000.00

Кредити мiжнарод. фiнанс.орг.

6 350 400 000.00

Поточнi рахунки юр. осiб

10 840 757 149.11

Кошти бюджету

37 951 268.20

Депозити юридичних осiб

9 235 107 079.16

Поточнi рахунки фiзичних осiб

8 839 845 502.43

Депозити фiзичних осiб

42 459 294 545.16

Розрахунки за цiнними паперами

550 266 028.08

Нарахованi витрати

1 076 708 271.57

Кредиторська заборгованiсть

1 747 094 084.58

Усього Пасиви:

94 736 782 504.99

Капiтал

Статутний капiтал банка

8 860 202 432.00

Резерви банку

1 484 973 742.45

Результат минулих рокiв

118 331 137.40

Результат поточного року

1 234 552 619.61

Усього Капiтал:

11 698 059 931.46

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...