Меню сайта

Податкове навантаження та податкові ризики банку

Податковий менеджмент банку розглядається нами як одина з підсистем управління. Оскільки предметом податкового менеджменту банку є податкове навантаження і податкові ризики, то можемо зазначити, що функції податкового менеджменту спрямовані на здійснення податкової оптимізації та оцінку податкових ризиків.

Перш зупинимося на розгляді податкових ризиків в системі податкового менеджменту банку. На нашу думку, критерієм оцінки якості прийнятих управлінських рішень в сфері податкової діяльності банку в рамках управління фінансами повинна бути не стільки максимізація фінансового результату з метою поліпшення фінансового стану та підвищення ринкової вартості банку, скільки мінімізація податкових ризиків. Реалізація податкових ризиків істотно впливає на результати податкового планування, оскільки при їх невизначеності величина податкового навантаження може бути розрахована тільки приблизно і в разі значних відхилень може привести до прийняття економічно неефективних управлінських рішень в галузі податкового менеджменту, в свою чергу негативно вплине на величину фінансового результату банку .

Ігнорування податкових ризиків в процесі управління фінансами банку може привести до істотних негативних наслідків як у вигляді прямих втрат - зменшення фінансового результату, збільшення податкових витрат, фінансові санкції, так і у вигляді упущеної вигоди через прийняття неефективних управлінських рішень.

Податкові ризики більшість учених пропонує розглядати як різновид фінансових ризиків, оскільки вони можуть привести до зростання витрат. Основна частина податкових ризиків може бути оцінена в грошовому вираженні. Нефінансовими можна вважати тільки податкові ризики, пов'язані з кримінальною відповідальністю. У той же час банки як юридичні особи не можуть бути суб'єктами кримінальної відповідальності, то даний вид ризику не може бути поширений на банк як платника податків.

На думку А.А. Леушева, податкові ризики можна розглядати як вузькому і широкому сенсі:

у вузькому сенсі податкові ризики - це можливість донарахування податків та інших фінансових санкцій податковими органами;

в широкому сенсі податкові ризики - це ймовірність фінансових (або інших) втрат, пов'язаних з процесом нарахування та сплати податків [59].

Дослідивши спадщина вчених і практиків слід зазначити, що серед основних джерел виникнення податкових ризиків вказуються фіскальна психологія платника, фактори соціально-економічного, нормативно-правового та організаційного характеру, зміни в податковій політиці, недоліки планування, галузеві особливості та види діяльності. З точки зору інструментів податкового менеджменту чинники (джерела виникнення) податкових ризиків, на наш погляд, доцільно об'єднати в дві групи (рис.1.4).

Зовнішні фактори пов'язані з функціонуванням системи оподаткування взагалі і податковою політикою держави, внутрішні - пов'язані з функціонуванням банку як суб'єкта і учасника податкових відносин. У кожній з цих груп наведені причини, що збільшують ймовірність реалізації податкових ризиків для банку.

Слід зазначити, що податкові ризики найчастіше розуміють як небезпека настання подій з негативними для банку наслідками, причому не тільки фінансовими втратами, а й погіршенням ділової репутації банку, тому необхідно систематично проводити їх аналіз і моніторинг. Такий систематичний аналіз дозволить більш виважено підійти до процесу прийняття управлінських рішень, усунути, мінімізувати податкові ризики або їх наслідки

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...