Меню сайта

Методичні підходи до розробки програми фінансування капітальних інвестицій

3. Балансова відомість,

хоча перелік документів може бути набагато ширший.[50] При необхідності може бути представлений графік погашення кредитів, процентів, податків. До цього можуть додаватися розрахунки основних показників платоспроможності та ліквідності, а також прогнозні показники ефективності проекту:

o Чистий дисконтований дохід (NРV)

o Індекс прибутковості (ІД)

o Строк окупності проекту (РВР)

o Внутрішня норма прибутковості (ІRR)

Структура фінансового плану за Методикою складання бізнес-планів, затвердженою наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 квітня 1997 р. N 56.:

1. Звертається увага на виконання фінансового плану поточного року. Основні фінансові показники за останній звітний період порівнюються з плановими або їх значеннями за попередній рік.

2. Складається прогноз фінансових результатів на певний плановий період (рік, два, три .).

3. Розробляється план реструктуризації кредиторської заборгованості та повернення дебіторської заборгованості.

4. Визначається та обґрунтовується обсяг необхідних інвестицій для виконання плану реструктуризації та вказується ефективність даного інвестиційного проекту:

o потенційна прибутковість, рентабельність;

o наявність стабільних ринків збуту.

5. Розробляється графік надання фінансової підтримки (сума, рік, квартал).

6. Розробляється графік повернення фінансової підтримки та відсотків за нею (сума та термін).

7. Очікуваний результат від одержаної інвестиційноїпідтримки.

Для оцінки фінансової спроможності проекту необхідно спрогнозувати обсяг продажу, порівняти його з витратами за проектом та визначити джерела покриття можливих витрат.

Прогноз обсягів продажу можна подати у вигляді такої таблиці (т.1):

Найменування продукції

Фізичний обсяг реалізації (шт).

Ціна продажу (грн. або $)

Виручка від реалізації з ПДВ, акцизним збором.

Обсяг ПДВ.

Обсяг акцизного збору.

1

2

3

4

5

6

Кожна цифра таблиці повинна бути обґрунтована, виходячи з того, що товар справді буде вироблено і продано за вказаною ціною. Виручка від реалізації означає загальний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) у грошовій формі.

Ключовим питанням розрахунку потреб у фінансуванні є розрахунок капітальних витрат, тобто усіх витрат, які забезпечують підготовку і реалізацію проекту, включаючи формування або збільшення основних та оборотних коштів. Вони не мають на меті дати прибуток принаймні протягом року і є довгостроковими вкладеннями. Залежно від виду і форм капітальних витрат значення їх показників матиме різний економічний сенс. Якщо йдеться про створення нового підприємства, капітальні витрати розглядаються як вклад засновників у статутний фонд, якщо про проект у рамках діючого - як збільшення статутного фонду за рахунок залучених коштів акціонерів або як витрати, що погашаються за рахунок кредитів чи державних субсидій. Капітальні витрати не відносяться до валових витрат підприємства. Також для визначення суми інвестицій необхідним є розрахунок потреби в оборотних коштах проекту для визначення мінімально необхідних оборотних коштів у грошовій та матеріальній формі та для забезпечення постійної платоспроможності для закупівлі всіх видів поточних активів, насамперед, товарно-матеріальних цінностей.

Фінансовий план включає наступні таблиці:

1. План прибутку;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...