Меню сайта

Державний бюджет як основний фінансовий план держави

Плановість бюджету є однією з його основних ознак. В усіх країнах світу бюджетні відносини регулюються в законодавчому порядку, що дає підстави розглядати бюджет і як правову категорію. Правова характеристика бюджету пов'язана з розглядом його як фінансового плану, що являє собою розпис доходів і видатків основного централізованого фонду грошових коштів держави. Юридичне регламентування бюджету здійснюється за допомогою Основного Закону - Конституції України, а також деталізується у бюджетному законодавстві, яке охоплює три рівні: 1) законодавчий акт, який регламентує бюджетні відносини в країні, нині таким актом є Бюджетний кодекс України; 2) ухвалення законів, що регламентують окремі статті доходів та видатків; 3) щорічне прийняття закону про Державний бюджет і відповідних рішень місцевих органів влади про місцеві бюджети.

Державний бюджет як фінансовий план відповідає структурі бюджетного устрою. В Україні немає єдиного фінансового плану, оскільки існує велика кількість різних бюджетів. Втім таким планом можна вважати певною мірою Зведений бюджет України, однак він не затверджується на законодавчому рівні, хоча в Бюджетному кодексі зазначено, що бюджетна система базується на принципі єдності. Сам Зведений бюджет являє собою аналітико-статистичне узагальнення планових і фактичних показників. По суті, він є лише довідковим документом.

В Україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету як економічної категорії, оскільки до нього включаються фонди цільового призначення. Тому для оцінювання реальної бюджетної політики необхідно проаналізувати статті доходів і видатків „чистого” бюджету (без цільових фондів).

Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками:

Ø рівновага доходів і видатків;

Ø бюджетний надлишок (профіцит) - перевищення доходів над видатками;

Ø бюджетний дефіцит - перевищення видатків над доходами.

За своєю формою Державний бюджет являє собою баланс, де відображаються доходи і видатки. Так само як і в балансі підприємства, де ліва і права частина (дебет з кредитом) балансу рівні, зрозуміло, що доходи мають дорівнювати видаткам і в Державному бюджеті. Однак, відомо, що в останні роки в Україні й в інших країнах видатки бюджету перевищують доходи, тобто наявний дефіцит бюджету. В цьому разі виокремлюють статті фінансування Державного бюджету і записують це в окремій статті закону про бюджет на поточний рік в загальній сумі, а в додатках деталізують ці дані.

Нині в окремих країнах поділ бюджету відбувається за напрямами використання коштів - поточні й капітальні видатки і доходи. Відповідно створюються поточний бюджет та бюджет розвитку і розподіляються доходи й видатки між ними. Як правило, поточний бюджет забезпечується поточними, насамперед податковими, надходженнями. Поточний бюджет фінансується переважно із загального фонду Держбюджету з метою покриття поточних потреб розпорядників бюджетних коштів. Бюджет розвитку (капітальний бюджет) фінансується переважно за рахунок неподаткових надходжень, а також запозичень. Видатки цього бюджету йдуть на інвестування коштів в основні фонди і нематеріальні активи, тобто - на економічний розвиток. Держбюджет України поділяється на загальний і спеціальний фонди. До загального фонду відносять кошти, що призначені для реалізації загальних функцій, а до спеціального - кошти, що мають конкретне призначення, у тому числі позабюджетні кошти бюджетних установ та організацій [див. 7, с. 44].

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...