Меню сайта

Державний бюджет як основний фінансовий план держави

Плановість бюджету є однією з його основних ознак. В усіх країнах світу бюджетні відносини регулюються в законодавчому порядку, що дає підстави розглядати бюджет і як правову категорію. Правова характеристика бюджету пов'язана з розглядом його як фінансового плану, що являє собою розпис доходів і видатків основного централізованого фонду грошових коштів держави. Юридичне регламентування бюджету здійснюється за допомогою Основного Закону - Конституції України, а також деталізується у бюджетному законодавстві, яке охоплює три рівні: 1) законодавчий акт, який регламентує бюджетні відносини в країні, нині таким актом є Бюджетний кодекс України; 2) ухвалення законів, що регламентують окремі статті доходів та видатків; 3) щорічне прийняття закону про Державний бюджет і відповідних рішень місцевих органів влади про місцеві бюджети.

Державний бюджет як фінансовий план відповідає структурі бюджетного устрою. В Україні немає єдиного фінансового плану, оскільки існує велика кількість різних бюджетів. Втім таким планом можна вважати певною мірою Зведений бюджет України, однак він не затверджується на законодавчому рівні, хоча в Бюджетному кодексі зазначено, що бюджетна система базується на принципі єдності. Сам Зведений бюджет являє собою аналітико-статистичне узагальнення планових і фактичних показників. По суті, він є лише довідковим документом.

В Україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету як економічної категорії, оскільки до нього включаються фонди цільового призначення. Тому для оцінювання реальної бюджетної політики необхідно проаналізувати статті доходів і видатків „чистого” бюджету (без цільових фондів).

Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками:

Ø рівновага доходів і видатків;

Ø бюджетний надлишок (профіцит) - перевищення доходів над видатками;

Ø бюджетний дефіцит - перевищення видатків над доходами.

За своєю формою Державний бюджет являє собою баланс, де відображаються доходи і видатки. Так само як і в балансі підприємства, де ліва і права частина (дебет з кредитом) балансу рівні, зрозуміло, що доходи мають дорівнювати видаткам і в Державному бюджеті. Однак, відомо, що в останні роки в Україні й в інших країнах видатки бюджету перевищують доходи, тобто наявний дефіцит бюджету. В цьому разі виокремлюють статті фінансування Державного бюджету і записують це в окремій статті закону про бюджет на поточний рік в загальній сумі, а в додатках деталізують ці дані.

Нині в окремих країнах поділ бюджету відбувається за напрямами використання коштів - поточні й капітальні видатки і доходи. Відповідно створюються поточний бюджет та бюджет розвитку і розподіляються доходи й видатки між ними. Як правило, поточний бюджет забезпечується поточними, насамперед податковими, надходженнями. Поточний бюджет фінансується переважно із загального фонду Держбюджету з метою покриття поточних потреб розпорядників бюджетних коштів. Бюджет розвитку (капітальний бюджет) фінансується переважно за рахунок неподаткових надходжень, а також запозичень. Видатки цього бюджету йдуть на інвестування коштів в основні фонди і нематеріальні активи, тобто - на економічний розвиток. Держбюджет України поділяється на загальний і спеціальний фонди. До загального фонду відносять кошти, що призначені для реалізації загальних функцій, а до спеціального - кошти, що мають конкретне призначення, у тому числі позабюджетні кошти бюджетних установ та організацій [див. 7, с. 44].

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...