Меню сайта

Проблеми та пріоритети розвитку грошово-кредитної політики України

У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки помітно зростає роль обґрунтування сутності грошово-кредитної політики, спрямованої на стимулювання сталого економічного розвитку, і на цій основі - підвищення народного добробуту. Від ефективності грошово-кредитної політики залежать головні макроекономічні завдання держави. Грошово-кредитна політика в Україні має бути націлена на успішне розв’язання проблем перехідної економіки через зростання ефективності діяльності банківської системи та грошового обігу [23, с. 152]

Світова практика нагромадила значний досвід грошово-кредитного регулювання, тому важливим є його врахування при розробці та реалізації грошово-кредитної політики в Україні. Звичайно, відпрацювання будь-яких універсальних правил проведення грошової політики є досить проблематичним, оскільки макроекономічна ситуація як в масштабах світової економіки, так і в Україні, схильна до істотних змін. Питання вибору оптимальної політики в системі грошово-кредитного регулювання і доцільності модернізації того, що вже застосовується, практично ніколи не втрачало актуальності.

Формування грошово-кредитної політики має теоретичне і практичне значення в умовах розвитку ринкової економіки в Україні. Все більшого значення набуває роль Національного Банку України, як центру державного регулювання та монетарні методи впливу на економічні процеси. Таким чином зростає значення пошуку нових шляхів вирішення проблем грошово-кредитної політики, яка є основним ринковим регулятором стабільності і економічного розвитку.

Велику роль у реалізації грошово-кредитної політики відіграють грошові агрегати. Вони розкривають структуру грошової маси на основі принципу ліквідності, коли до першого агрегату належать готівка і чеки, яким властива найвища ліквідність, а до наступних - менш ліквідні платіжні і розрахункові засоби. Однією з особливостей грошової системи нашої країни, є висока питома вага готівки і виокремлення такого структурного елементу грошової маси, як грошова база (агрегат М0). Беручи до уваги світовий досвід, слід зазначити, що, наприклад, у США немає поняття «грошова база» та такого грошового агрегату, як М0. Грошове агрегування починається з агрегату М1, до якого входить готівка, поточні депозити, у тому числі чекові. Наступною проблемою є недостатній рівень монетизації української економіки - 52,17% за 2011 рік [24, с. 60]

Для порівняння у розвинених країнах рівень монетизації економіки становить: Великобританія - 100%, Німеччина - 70, Швейцарії - 120, США - 70, Китаї - 100-120%. Отже, Україна має невикористаний потенціал економічного зростання, оскільки грошова маса стимулює платоспроможний попит і орієнтує виробників на нарощування обсягів виробництва товарів та послуг, що сприяє створенню нових робочих місць, а значить збільшується зайнятість та покращується рівень життя населення.

Але, процеси підвищення рівня монетизації економіки супроводжуються зростанням грошової маси, що, у випадку її нераціонального використання, може створити загрозу підвищення інфляції. Саме тому підвищення рівня монетизації має бути збалансованим з комплексом антиінфляційних заходів, скерованих на використання зростаючих обсягів грошової маси, на стимулювання виробництва і збільшення пропозиції товарів та послуг за умов стабільних цін [25].

До факторів, які впливають на грошово-кредитну політику України можна віднести [26, с. 65]:

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...