Меню сайта

Оцінка ділової активності підприємства

. Продовжувати нарощення чистого робочого капіталу.

. Створити власну ефективну систему управління ресурсами підприємства з метою оптимізації виробництва. Для цього треба грамотно перерозподіляти оборотні кошти підприємства. Це допоможе збільшити запас ліквідних коштів і зменшити величину неліквідних виробничих запасів.

. Постійно аналізувати активи підприємства, щоб знизити його дебіторську заборгованість. Крім того, щоб домогтися підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, необхідно планувати всю фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів.

Результати аналізу прибутку та рентабельності ВАТ «Чернігівська макаронна фабрика» за 2011

Позитивні аспекти діяльності підприємства

Негативні аспекти діяльності підприємства

1. гарна ресурсовіддача (1,61 та 1,99 відповідно на кінець і початок року);

1. зменшення операційної рентабельності;

2. зменшення чистої рентабельності реалізованої продукції;

3. не ефективне використання власного капіталу;

4. не ефективне використання своїх активів для отримання прибутку;

Результати аналізу ділової активності ВАТ «Чернігівська макаронна фабрика» за 2011

Позитивні аспекти діяльності підприємства

Негативні аспекти діяльності підприємства

1. зростання ресурсовіддачі активів;

1. зменшення терміну обіговості кредиторської заборгованості;.

2. коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості збільшується протягом року;

2. погіршення ефективності використання основних засобів;

3. зменшення терміну обіговості дебіторської заборгованості;

4. коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості збільшується за рік.

5.скорочення тривалості операційного циклу;

Заходи, що спрямовані на посилення позитивних і нейтралізацію негативних результатів:

. Збільшувати суму грошових активів за рахунок рефінансування дебіторської заборгованості (використовуючи факторинг, форфейтинг, примусове стягнення), поліпшіть її оборотність (шляхом скорочення термінів надання комерційного кредиту).

. Проводити оптимізацію товарно-матеріальних цінностей за допомогою встановлення нормативів для запасів підприємства методом техніко-економічних розрахунків. Скорити розміри страхових, гарантійних і сезонних запасів.

. Досягніть збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку і рівня прибутковості шляхом інтенсивного застосування оборотних активів підприємства.

. Прагнути до розширення ринку збуту продукції (товарів). Проведити грамотну рекламну компанію і залучайте якомога більше великих інвесторів і кредиторів.

Також потрібна гарна фінансова стратегія та цінова політика підприємства, для забезпечення гарної ефективності роботи підприємства

Зовнішні та внутрішні фактори формування фінансової стратегії

Зовнішні фактори

Внутрішні фактори

нефінансові

фінансові

нефінансові

фінансові

1. Стан ринку профільної продукції: потреба ринку; ступінь забезпеченості потреби, рівень попиту

1. Пільги для виробників галузі зі сплати податків в бюджети різних рівнів

1. Модернізація обладнання

1. Організація фінансового та управлінського обліку

2. Платоспроможність покупців: державних, комунальних підприємств, крупних промислових підприємств, приватних підприємств

2. Можливість фінансування капітальних вкладень за рахунок бюджетних коштів

2. Впровадження нових технологічних процесів при виробництві устаткування

2. Розумна амортизаційна та цінова політика

3. Макроекономічні фактори, наприклад, можливість бюджетного фінансування

3. Можливість участі в цільових програмах, що фінансуються з позабюджетних фондів

3. Підвищення кваліфікації персоналу (ІТР і виробничих робітників)

3. Ефективний фінансовий менеджмент

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...