Меню сайта

Загальна характеристика підприємства

Організація управління на представлена лінійно - функціональною структурою управління (рис. 2.1)

Як юридична особа, підприємство діє через свої органи управління відповідно до законодавства та статуту товариства, самостійно визначає структуру органів управління і витрати на їх утримання. Так у структуру апарату управління «Моноліт» входять: збори учасників, генеральний директор, головний інженер, головний економіст, головний бухгалтер, заступник директора з постачання і збуту, директор з економіки, юрисконсульт, а інші структурні одиниці відносяться до виробничої групі працюючих.

Вищим органом управління товариством є Загальні збори учасників. Один раз на рік Товариство проводить річні загальні збори. Проведені крім річного Загальні збори учасників є позачерговими.

Одноосібним виконавчим органом є генеральний директор. Строк повноважень генерального директора становить п'ять років. Генеральний директор може переобиратися необмежену кількість разів.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією або обраним загальними зборами аудитором, не пов'язаним майновими інтересами з товариством, особою, що здійснює функції генерального директора, і учасниками товариства.

Генеральний директор, відповідно до чинного законодавства керує всіма видами діяльності підприємства. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів. Забезпечує виконання підприємством завдань, відповідно до встановлених кількісних і якісних показників, всіх зобов'язань перед постачальниками, замовниками і банками. Вирішує всі питання в межах наданих прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам [13].

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...