Меню сайта

Загальна характеристика підприємства

Організація управління на представлена лінійно - функціональною структурою управління (рис. 2.1)

Як юридична особа, підприємство діє через свої органи управління відповідно до законодавства та статуту товариства, самостійно визначає структуру органів управління і витрати на їх утримання. Так у структуру апарату управління «Моноліт» входять: збори учасників, генеральний директор, головний інженер, головний економіст, головний бухгалтер, заступник директора з постачання і збуту, директор з економіки, юрисконсульт, а інші структурні одиниці відносяться до виробничої групі працюючих.

Вищим органом управління товариством є Загальні збори учасників. Один раз на рік Товариство проводить річні загальні збори. Проведені крім річного Загальні збори учасників є позачерговими.

Одноосібним виконавчим органом є генеральний директор. Строк повноважень генерального директора становить п'ять років. Генеральний директор може переобиратися необмежену кількість разів.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією або обраним загальними зборами аудитором, не пов'язаним майновими інтересами з товариством, особою, що здійснює функції генерального директора, і учасниками товариства.

Генеральний директор, відповідно до чинного законодавства керує всіма видами діяльності підприємства. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів. Забезпечує виконання підприємством завдань, відповідно до встановлених кількісних і якісних показників, всіх зобов'язань перед постачальниками, замовниками і банками. Вирішує всі питання в межах наданих прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам [13].

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...