Меню сайта

Алгоритм формування фінансової діяльності підприємства(установи)

) дохід від реалізації товарів;

) від здійснення банківських, страхових та інших операцій;

) від операцій особливого виду;

) від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, одержаних від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими зобов’язаннями, а також доходи від здійснення лізингових операцій ;

) доходи, не враховані при визначенні валового доходу в періоди, попередні звітному, та виявлені у звітний період;

) доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій. З валового доходу вилучаються: суми податку на додану вартість, одержані (нараховані) підприємством у складі ціни реалізації; суми коштів або вартість майна, одержаних підприємством у вигляді компенсації (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна підприємства у випадках, передбачених законом; суми коштів або вартість майна, одержаних підприємством за рішенням суду (господарського) як компенсація прямих витрат або збитків, яких зазнало підприємство внаслідок порушення його прав та інтересів; суми коштів у розмірі переплачених податків, зборів (обов’язкових платежів); суми коштів або вартість майна, які надходять підприємству у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права; суми доходів, накопичених на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення; суми одержаного підприємством емісійного доходу; номінальна вартість взятих на облік, але несплачених (непогашених) цінних паперів, що підтверджують відносини позики, а також платіжних документів, виданих підприємству як забезпечення;

ВИСНОВКИ

На основі вивчених матеріалів та проведеного дослідження теоретичних і практичних аспектів діяльності медичного закладу, а саме Центральної районної поліклініки Деснянського району в місті Київ, слід зробити наступні висновки:

· Між економікою та охороною здоров’я існують складні причинно - наслідкові відносини: з одного боку, охорона здоров’я є наслідком розвитку економіки, а з другого, позитивно впливаючи на умови відтворення робочої системи вона може розглядатись і як один із факторів економічного росту;

· Система надання медичної допомоги в цілому на місцевому рівні, яка буде побудована за прямою формою державного обов’язкового медичного страхування є більш ефективною, ніж державне фінансування лікувально - профілактичних закладів. Отже, медицина, яка ґрунтується на соціальному медичному страхуванні більш відповідає вимогам ринкової економіки;

· Для зменшення економічних витрат, які виражаються в розпорошенні фінансових ресурсів держави, виходячи з економічної ефективності використання бюджетних коштів та все більш зростаючої відповідальності місцевих органів державної влади за медичну допомогу населенню підвідомчої їм території, в даному випадку Деснянський район, необхідно передати лікувально-профілактичний заклад у відання та фінансування місцевих органів державної влади;

· В умовах обмеженого бюджетного фінансування, інфляції і хронічної нестачі кошті на утримання, доцільно було б повністю звільнити позабюджетні кошти цих закладу від сплати податків і зборів;

· Потребує удосконалення механізм оплати (взаєморозрахунків) з медичним закладом за надані медичні послуги, як важливий елемент реформи і їх фінансового забезпечення.

Впровадження вище зазначених пропозицій і висновків у практику фінансового забезпечення даного закладу, як і в цілому медичних закладів, буде сприяти економічному та ефективному розвитку медицини, а отже зростанню економічного потенціалу держави.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...