Меню сайта

Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу

В економічному аналізі використовується система аналітичних показників. Класифікація показників необхідна для вірного застосування інструментарію економічного аналізу.

В залежності від покладених в основу вимірювачів показники розподіляються на натуральні і вартісні. В промисловості натуральні показники застосовуються для кількісної характеристики продукції, що виробляється, в матеріально-речовинному складі і залежать від фізичних властивостей продукції. Натуральні показники виражаються в штуках, тонах, метрах погонних, метрах квадратних, декалітрах і т. ін. До натуральних також відносяться такі показники, як кількість одиниць обладнання, виробничі площі і т. ін. Натуральні показники більш об’єктивно відображать результати діяльності або ресурси виробництва, але їх застосування обмежене зіставленням однорідної продукції, однакового обладнання.

Сферу застосування натуральних показників дозволяють розширити умовно-натуральні показники (різновид натуральних показників). Прикладами умовно натуральних показників можуть бути 1 т умовного палива, тисяча умовних банок, умовні пари взуття, умовні катушки.

Вартісні показники є більш розповсюдженими. До найважливіших вартісних показників, що характеризують результати діяльності підприємства, відносяться валова, товарна, чиста, реалізована продукція, прибуток. Вартісні показники також широко використовуються для узагальненої характеристики ресурсів, наприклад, вартість основних засобів, норматив оборотних засобів.

За своїм змістом показники поділяються на кількісні і якісні. Кількісні показники показують обсяг ресурсу або результату, наприклад, обсяг виготовленої продукції, чисельність працівників, вартість основних засобів, кількість встановленого устаткування. Якісні показники -- це в основному показники, які характеризують співвідношення результатів і витрат або ресурсів, і використовуються для оцінки економічної ефективності трудових, матеріальних і грошових витрат, наприклад, продуктивність праці, рентабельність, витрати на 1 грн. товарної продукції, фондоозброєність праці, матеріаломісткість продукції, показники якості продукції, які є досить різноманітними і залежать від галузевої приналежності та технологічних особливостей того чи іншого виробництва.

Показники розподіляються також на загальні і специфічні. До загальних відносяться показники, що характеризують результати діяльності підприємств усіх галузей економіки, наприклад, товарна, валова, реалізована продукція, витрати, собівартість, прибуток, рентабельність. Специфічні показники характеризують результати діяльності підприємств окремих галузей народного господарства.

Показники поділяються на абсолютні і відносні. Відносні показники визначаються у відсотках, коефіцієнтах або індексах. Абсолютні показники поділяються на натуральні (умовно-натуральні) і вартісні.

При вивченні причинно-наслідкових зв'язків показники поділяються на факторні і результативні. Якщо показник розглядається як результат впливу декількох причин і виступає як об'єкт дослідження, то він називається результативним. Показники, що визначають величину результативного показника, називаються факторними.

Наприклад, якщо продуктивність праці розглядається як результат дії обсягу виробництва продукції в натуральному виразі, ціни одиниці продукції і чисельності промислово-виробничого персоналу, продуктивність праці є результативним показником, усі інші показники будуть факторними, тобто тими, що визначають величину продуктивності праці.

По способу формування розрізняють показники:

нормативні;

планові;

облікові;

аналітичні (оціночні).

Усі показники, використовувані в аналізі, тісно взаємопов'язані між собою і застосовуються в комплексі, що забезпечує всебічну оцінку досягнутих результатів.

При формуванні системи показників необхідно дотримуватися ряду вимог: у систему повинні входити декілька часткових показників та один узагальнюючий; системі має бути властива інтегрованість, що дозволяє застосовувати її при програмно-цільовому управлінні економікою і будувати «дерево цілей» економічного та соціального розвитку підприємств; необхідна достатня кількість показників; усі показники повинні бути адекватними (тобто реально відбивати процеси і явища, що відбуваються), динамічними, порівняльними та якісно однорідними, забезпечувати однозначне розуміння досліджуваних явищ і процесів тощо.

Глибина і результативність економічного аналізу залежать від обсягу, своєчасності та якості використовуваної інформації. Інформація - це впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан речей чи явищ, сукупність даних і знань про них. Вона може бути виражена за допомогою цифр, букв та інших символів. У економіці інформація відображає процеси і явища господарської діяльності людей, закономірності функціонування ринку і його складових елементів тощо. Для одержання, опрацювання, збереження і використання інформації витрачаються праця і матеріальні ресурси. Тому інформація має, крім споживної цінності, ще й вартість, яка повинна відшкодовуватися сторонніми її користувачами. Інформація, яка використовується в економічному аналізі, має відповідати певним вимогам. Перша - це якість, вірогідність даних, тобто їх відповідність реальному стану речей і явищ. Досягається це шляхом усунення передумов викривлень інформації, застосуванням більш досконалих систем реєстрації, методів її вимірювання та прийомів наступного контроля. Друга вимога - це повнота і різнобічність даних. Збір якомога більшої кількості даних, однак, може створити проблему зайвої інформації. Надлишок інформації до того ж підвищує витрати на її фіксацію, опрацювання і зберігання. Третя вимога - це оперативність, своєчасність і безпрервність надходження данних. Інформація повинна надходити до користувача, перш ніж застаріє, інакше вона частково аби повністю втрачає свою корисність. Четверта вимога - це порівнюваність даних за складом, у часі й просторі. В першу чергу слід вказати на проблему порівняння вартісних показників і застосування одиниць їх вимірювання. П'ята вимога - це доступність, гласність даних. Проте не завжди можна одержати все необхідне для виконання аналітичних досліджень. І, якщо аналіз усе-таки проводиться в умовах певного браку даних, це не може не зашкодити якості роботи і висновків.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...

Лізинг як інструмент інвестування
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується значним погіршенням стану суб'єктів господарювання. Зношеність основних засобів на підприємствах багатьох видів економічної діяльності досягла критичного рівня, внаслідок чого неможливим є подальше нарощування економічни ...