Меню сайта

Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті

Приміщення бухгалтерії за небезпекою виникнення пожежі відповідно до Снип 2.01.02-85 належить до категорії В (пожежонебезпечні - в ньому наявні легкозаймисті речовини - папір, дерево, пластмаса; пожежа також можлива у випадку несправності електроприладів та комп’ютера), а за класифікацією робочих зон приміщень з вибухової та пожежної безпеки - до класу В-ІІ.

Можливими причинами пожежі можуть бути:

- виникнення струмів короткого замикання, що може спричинити загоряння наявних легкозаймистих речовин;

- займання паперу, дерева через необережне поводження з вогнем;

- поширення вогню з сусідніх приміщень.

З метою попередження пожежі необхідно усунути можливість виникнення короткого замикання та розробити правила безпечної поведінки із вогнем.

У разі виникнення пожежі своєчасно та з мінімальними наслідками дають можливість загасити її наявні пожежна сигналізація та вогнегасники.

План евакуації працівників та матеріальних цінностей на випадок пожежі наведений у додатку. Зазначено також місце розташування щитів з інвентарем для гасіння. Вогнегасники, ящик з піском, гаки, лопати, лом і сокира входять у комплект щита.

Будівля КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва та її приміщення забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками (9), ящиками з піском (3 шт.), пожежними відрами (3 шт.), совковими лопатами (6 шт.) та пожежним інструментом (гаками - 9 шт., ломами - 6 шт., сокирами - 6 шт.). Вогнегасники розміщені у коридорах біля входів-виходів з приміщення, захищені від попадання прямих сонячних променів та безпосередньої дії опалювальних та нагрівальних приладів. Відстань між місцями розташування вогнегасників становить в середньому 15 м. Всі вогнегасники в КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва повітняно-пінні ВПП-9(з), строком дії до 2017 року.

В КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва у кожному кабінеті розміщено автоматичну пожежну сигналізацію. Системи оповіщення про пожежу в передають сигнали одночасно по всьому будинку. Кількість оповіщувачів - 2 шт., що забезпечує необхідну чутність у всіх місцях перебування людей. Система штучних вентиляційних комунікацій розміщена у гаражах. На випадок пожежі вона може автоматично відключатися.

Евакуаційні шляхи і виходи є вільними, і у разі виникнення пожежі зможуть забезпечити безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщенні банку. Ширина коридорів управління - 1,5 м, дверей - 0,8 м, сходових майданчиків - 2 м, кількість евакуаційних виходів у банку - 2. Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівлі чи приміщення. Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, мають евакуаційне освітлення.

Таким чином, при виникненні пожежі на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва є необхідні засоби щодо нейтралізації його поширення, існує якісна система евакуації, попередження пожежі, а також заходів, які сприяють зниженню пожежної небезпеки в банку.

Отже, на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва постійно проводяться профілактичні організаційні заходи щодо пожежної безпеки, до яких належить навчання персоналу правилам пожежної безпеки, розміщення на робочих місцях необхідних інструкцій і плакатів, планування евакуації персоналу на випадок пожежі та ін.

В цілому на підприємстві добре налагоджена система охорони праці, керівництво надає всі можливості для поліпшення умов праці.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, можна стверджувати, що роль ПДВ як фіскального засобу в доходах Державного бюджету України є визначною. Ця форма оподаткування перетворилася у вагоме джерело формування державних доходів. Проте ПДВ не приносить такого ж ефективного результату платникам податку, як державі. Виступаючи, по суті, податком на кінцеве споживання, який покладено на громадян та бюджетну сферу, він, за доволі високої ставки і стрімкої інфляції, стає одним із факторів, що стримують розвиток виробництва. Також, ПДВ дещо напружує соціальне становище в країні, особливо це стосується сфери відшкодування цього податку.

Основним нормативно-правовим документом, що регламентує розрахунки з ПДВ є Податковий кодекс України, а саме розділ V «Податок на додану вартість та підрозділ 2, 3 розділу ХХ «Перехідні положення».

Бухгалтерський облік як ядро інформаційної системи і важливіша функція управління не може розвиватися без раніше окресленої стратегії спрямованої на підвищення його оперативності, дієвості, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Організація бухгалтерського обліку на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також здійснюється відповідно до прийнятого на підприємстві Наказу “Про облікову політику КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва.

Основою забезпечення успішної діяльності підприємства є чіткий механізм обліку господарських процесів, у тому числі в частині бухгалтерського обліку, який включає в себе не тільки фіксування господарських операцій, але й етапи обігу документів, у яких вони зафіксовані.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...