Меню сайта

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України

Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини.

Актуальність обраної для дослідження теми курсової роботи має неабияке значення, адже в умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку державний бюджет є найважливішим економічним регулятором. Від того, наскільки правильно його побудовано залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин. Формування ефективної бюджетної системи - невід'ємна складова процесу розбудови прогресивної держави, ринкової економіки і відкритого суспільства, бюджетна політика разом із грошово-кредитною політикою забезпечують найважливіші економічні функції держави.

Кожна країна має свою бюджетну систему, що відображає її економічну, соціальну, зовнішньоекономічну політику. Важливість питання побудови ефективної бюджетної системи полягає у тому, що через бюджетну систему, зокрема, через її ланки перерозподіляється частина національного доходу, що обумовлено необхідністю створення централізованого фонду грошових коштів для забезпечення суспільних потреб та повного виконання державою своїх функції.

Метою дослідження курсової роботи є науково-теоретичне обґрунтування заходів та вироблення рекомендацій щодо розподілу видатків бюджету нашої країни на реалізацію соціально-економічних програм, а також безпосередньо характеристика соціальних та економічних програм, що плануються та здійснюються урядом в Державі.

Виходячи з поставленої мети завданням курсової роботи є детальне та поетапне розкриття наступних питань:

Ä Охарактеризувати значення бюджету в сучасній економіці України, призначення і особливості його функціонування;

Ä Проаналізувати видатки бюджету країни на здійснення соціальних програм за 2007-2010 роки;

Ä Дати аналіз видатків бюджету країни на здійснення економічних програм за 2007-2010 роки;

Ä Визначити основні шляхи вдосконалення видатків бюджету на реалізацію соціально-економічних програм.

Об'єктом дослідження є бюджетна система та бюджетна політика, за допомогою якої державні органи здійснюють управління у бюджетній сфері.

Предмет дослідження виступають процеси, що відбуваються в Державі, щодо впровадження соціально-економічних програм.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі використовуватиметься система загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, таких як системний підхід, аналіз, синтез, економіко-статистичні методи. На основі системно-аналітичного методу зроблене теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем державного бюджету та ефективності його видаткової частини. За допомогою статистичного аналізу досліджена динаміка і ефективність впливу на макроекономічні показники інструментів коригування. Застосовувались також методи: економіко-математичний, комплексного системного аналізу та інші.

    Читайте більше

    Реформування податкової системи України
    Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...

    Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
    Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...