Меню сайта

Порядок формування грошових фондів та фінансових ресурсів на ВАТ «Азовмаш»

Історiя ВАТ «Азовмаш» корiнням йде в кiнець 19 столiть, коли в Марiуполi в 1899 р. недалеко вiд металургiйного заводу Никополь-марiупольського гiрського i металургiйного суспiльства був побудований ще один металургiйний завод «Росiйський Провiданс». Вiн спецiалiзувався на випуску чавуну, сталі, прокату, зокрема, залiзничних рейок. У 1918 р. обидва металургiйнi заводи було націоналізовано.

У 1991 р. виробниче об'єднання «Азовмаш», був перетворений в концерн з 14 юридичними особами.

«Азовмаш» - безумовний лiдер українського вагонобудування. Щороку на залiзницi країни виходять новi моделi вантажних вагонiв: цистерни, пiввагони, критi вагони (для упакованих легковагих вантажiв, автомобiлеперевiзчики i iн.). За роки свого iснування «Азовмашем» створено бiльше 50 моделей вантажних вагонiв для перевезення понад 500 найменувань вантажiв. У останнi два роки пiдприємство освоїло випуск залiзничних платформ для контейнерiв. «Азовмаш» - єдине в Українi пiдприємство, що випускає паливозаправочную технiку. З цехiв «Азовмаша» виходять найсучаснiшi моделi автопаливозаправникiв i автопаливоперевiзчиков для транспортування нафтопродуктiв i зрiджених газiв.

Станом на 01.01.2010 року организацiйна структура ВАТ «Азовмаш» складається з: - дирекцiї; - головної бухгалтерiї; - комерцiйного центру; - прес-центру. Управлiнь: - фiнансово-економiчного; - планово-економiчного; - юридичного; - правової безпеки; - фiнансового контролю; - маркетингу важкого машинобудування, - маркетингу вагонобудування; - договорiв та митного декларування; - ремонтно-енергетичного; - облiку, аналiзу та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiддiлiв: - безпеки та ревiзiй; - реформування економiчних вiдносин, корпоративних прав та iнвестицiй; - цiн та економiчного аналiзу; - контролю та економiчної експертизи; - працi та заробiтної плати; - фiнансового; - роботи з банками; - головного енергетика; - головного механiка; - бюро економiчного контролю договiрних робiт; - мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; - iмпорту.

Фінансові ресурси - це кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємства і призначені для здійснення поточних витрат і витрат по розширеному відтворенню, для виконання фінансових зобов'язань і економічного стимулювання працюючих. Фінансові ресурси спрямовуються також на утримання і розвиток об'єктів невиробничої сфери, споживання, нагромадження, у спеціальні резервні фонди та ін.

Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок низки джерел. На основі права власності розрізняють дві великі групи джерел: власні і залучені кошти. Можлива більш детальна класифікація: власні й прирівняні до них засоби; ресурси, що мобілізуються на фінансовому ринку; грошові надходження в порядку перерозподілу.

Первісне формування фінансових ресурсів відбувається в момент створення підприємства, коли утворюється статутний капітал (акціонерний чи складовий капітал). Статутний капітал - це майно підприємства, створене за рахунок внесків засновників.

Фінансові ресурси формуються головним чином за рахунок прибутку (від основної та інших видів діяльності), а також виручка від реалізації майна, сталих пасивів, різних цільових надходжень, пайових та інших внесків членів трудового колективу. До стійких пасивів відносяться статутний, резервний та інший капітали; довгострокові позики; постійно знаходиться в обороті підприємства кредиторська заборгованість.

Значні фінансові ресурси, особливо в створюваних і реорганізованих підприємствах, можуть бути мобілізовані на фінансовому ринку за допомогою продажу акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, що випускаються підприємством; дивідендів і відсотків по цінних паперах інших емітентів, доходів від фінансових операцій, кредитів.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...