Меню сайта

Організація депозитних операцій комерційних банків

Акціонерний банк «Київська Русь» здійснює залучення та розміщення грошових вкладів (депозитів).

Для відкриття поточного рахунку між банком і суб’єктом господарювання укладається договір. Сутність договору банківського рахунка полягає у тому, що банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові, кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Банк «Київська Русь» залучає вільні грошові кошти шляхом виконання депозитних операцій, у процесі яких використовуються різні види банківських рахунків. Депозити поділяються на до запитання і строкові. Депозити до запитання розміщуються у банку на поточному рахунку клієнта. Вони використовуються власниками для здійснення поточних розрахунків з їх господарськими партнерами. За вимогою клієнта кошти з його поточного рахунка у будь-який час можуть вилучатися шляхом видачі готівки, виконання платіжного доручення, оплати чеків або векселів.

Класифікація депозитів АБ «Київська Русь»

. За категоріями депонентів:

депозити суб'єктів господарської діяльності;

депозити фізичних осіб;

депозити банків.

. За способом оформлення:

іменні депозити;

депозити на пред'явника.

. За строками використання:

депозити до запитання;

депозити на визначений термін (строкові);

ощадні вклади.

Принципи організації депозитних операцій:

депозитні операції здійснюються таким чином, щоб сприяти отриманню банківського прибутку або створювати умови для отримання прибутку в майбутньому;

у процесі організації забезпечується різноманітність суб'єктів депозитних операцій та поєднання різних форм депозитів;

у процесі здійснення банківських операцій забезпечується взаємозв'язок і взаємоузгодження між депозитними і кредитними операціями за термінами і сумами;

особлива увага в процесі організації депозитних операцій приділяється строковим депозитам, які сприяють підтримці ліквідності балансу банку;

у процесі організації депозитних операцій з метою забезпечення ліквідності діяльності банку щодо залучених коштів юридичних та фізичних осіб формуються обов'язкові резерви згідно з чинним законодавством (банки прагнуть, щоб резерви вільних коштів були мінімальними);

прагнення розширення спектра банківських послуг, підвищення якості й культури обслуговування клієнтів, що має сприяти залученню депозитів. [60]

Банк «Київська Русь» приймає на вигідних умовах депозитні кошти від підприємств. Підприємства малого, середнього та великого бізнесу мають змогу використовувати депозитні програми банку «Київська Русь» як фінансовий інструмент. Умови залучення депозитів банку «Київська Русь» відповідають всім наявним тенденціям банківського ринку України.

Перелік документів, які необхідно надати для відкриття вкладного (депозитного) рахунку в національній та іноземній валюті юридичним особам представлений у таблиці 2.1. Документи в банк особисто подають особи, які мають право першого та другого підписів.

Таблиця 2.1 Перелік документів для відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридичним особам

1

2

Оригінали

1. Опитувальний лист (надається банком). 2. Оригінали паспортів та засвідчені власником документа ксерокопії сторінок, що містять фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про постійне місце проживання осіб, які мають право першого та другого підписів. 3. Оригінали та засвідчена власником документа ксерокопія ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів.

Надаються в копії засвідченій нотаріально або органом, що здійснив реєстрацію

4. Установчий документ (статут / засновницький договір / установчий акт / положення). 5. Картки зі зразками підписів осіб і відбитка печатки, засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований в установленому порядку (якщо в Договорі передбачено перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після

Надаються в оригіналі для засвідчення підписом уповноваженого працівника банку або в копії засвідченій нотаріально чи органом, що видав документ

6. Свідоцтво про державну реєстрацію. 7. Довідка про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 8. Документ, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (4-ОПП). 9. Копія листа до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні про намір відкрити депозитний рахунок в ПАТ «Банк «Київська Русь».

Надаються в копії засвідченій керівником/уповноваженою особою (посада, ПІБ, підпис, дата)

10. Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого і другого підписів (протокол / наказ / довіреність).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...