Меню сайта

Органи Державної казначейської служби України: головні завдання, функції, права, структура

Управління Державної казначейської служби України у Ратнівському районі Волинської області (далі УДКС) є територіальним органом Державної казначейської служби України.

УДКС підпорядковане Державній казначейській службі України та Головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області.

УДКС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в установах Державної казначейської служби України.

Основним завданням УДКС є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Управління Державного казначейства у Ратнівському Головного управління Державного казначейства України у Волинській області керується “Положенням про управління Державного казначейства у Ратнівському районі”.

Відповідно до даного положення основними завданнями УДКС є:

- розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

- контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

- в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

- ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів.

УДКС відповідно до покладених на нього завдань,виконує такі функції:

1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів через систему електронних платежів Національного банку і через внутрішню платіжну систему органів ДКСУ;

2) відкриває, веде та закриває рахунки в УДКС в частині формування, ведення особових справ розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за доданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень;

) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

) проводить взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

) веде базу даних мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету;

) веде базу даних річних розписів асигнувань, кошторисів та планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

9) надає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;

10) веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевого бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевого бюджетів, подає звіт органам законодавчої та виконавчої влади в обсязі та в строки визначені бюджетним законодавством;

11) приймає звіти від розпорядників бюджетних коштів та консолідує окремі форми звітності;

12) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи в частині захисту інформації;

13) у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов’язані із:

- здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;

- відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

- відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

- витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів;

- відповідністю бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;

- дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються УДКС;

- дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних установ;

- здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;

14) веде бухгалтерський облік на утримання апарату УДКС та складає звітність;

15) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

16) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...