Меню сайта

Органи Державної казначейської служби України: головні завдання, функції, права, структура

Управління Державної казначейської служби України у Ратнівському районі Волинської області (далі УДКС) є територіальним органом Державної казначейської служби України.

УДКС підпорядковане Державній казначейській службі України та Головному управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області.

УДКС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в установах Державної казначейської служби України.

Основним завданням УДКС є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Управління Державного казначейства у Ратнівському Головного управління Державного казначейства України у Волинській області керується “Положенням про управління Державного казначейства у Ратнівському районі”.

Відповідно до даного положення основними завданнями УДКС є:

- розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

- контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

- в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

- ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів.

УДКС відповідно до покладених на нього завдань,виконує такі функції:

1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів через систему електронних платежів Національного банку і через внутрішню платіжну систему органів ДКСУ;

2) відкриває, веде та закриває рахунки в УДКС в частині формування, ведення особових справ розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за доданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень;

) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

) проводить взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

) веде базу даних мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету;

) веде базу даних річних розписів асигнувань, кошторисів та планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

9) надає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;

10) веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевого бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевого бюджетів, подає звіт органам законодавчої та виконавчої влади в обсязі та в строки визначені бюджетним законодавством;

11) приймає звіти від розпорядників бюджетних коштів та консолідує окремі форми звітності;

12) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи в частині захисту інформації;

13) у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов’язані із:

- здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;

- відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

- відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

- витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів;

- відповідністю бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;

- дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються УДКС;

- дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних установ;

- здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;

14) веде бухгалтерський облік на утримання апарату УДКС та складає звітність;

15) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

16) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...