Меню сайта

Органи Державної казначейської служби України: головні завдання, функції, права, структура

Управління Державного казначейства у Ратнівському районі має право:

1) залучати працівників інших державних органів, спеціалістів і фахівців-експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

) ініціювати у межах наданих законодавством повноважень припинення асигнувань та зупиняти проведення операцій з бюджетними коштами у разі вчинення учасником бюджетного процесу бюджетного правопорушення;

) надавати послуги (у тому числі платні), пов’язані з обслуговуванням бюджетних коштів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

5) проводити конференції, семінари та наради з питань, що належать до його компетенції;

) одержувати в установленому порядку від державних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, підприємств, установ, організацій і банків пояснення, довідки, інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

7) представляти інтереси УДКС у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності[3].

Казначейська система України має трирівневу і складається з:

. Державної казначейської служби України(ДКСУ), яка розташовується у столиці держави і представляє його центральний рівень;

. Головних управлінь Державної казначейської служби(ГУДКСУ) обласного значення,розміщених таким чином:

ГУДКС - в Автономній Республіці Крим;

ГУДКС - у містах Києві та Севастополі; 24 ГУДКС функціонують в областях.

) районних(міських, районних у містах) управлінь(відділень) ДКС, зосереджених у найважливіших місцевих адміністративних центрах[20].

Безпосередньо структура УДКС у Ратнівському районі представлена на рис. 1.

УДКС у Ратнівському районі очолює начальник, який призначається на посаду за пропозиціями, внесеними начальником ГУДКС Волинської області, Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром та головою відповідної місцевої державної адміністрації, та звільняється з посади за погодженням з Головою Державної казначейської служби України за пропозиціями, внесеними начальником ГУДКС Волинської області.

Начальник УДКС має заступника. Заступник начальника Управління призначається на посаду за пропозиціями, внесеними начальником відповідного ГУДКС Волинської області, Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром, та звільняється з посади за погодженням з Головою Державної казначейської служби України за пропозиціями, внесеними начальником ГУДКС Волинської області.

Начальник Управління:

здійснює керівництво УДКС, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання УДКС відповідно актів законодавства, наказів Міністерства фінансів України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра, наказів Державної казначейської служби України, доручень Голови Державної казначейської служби України, наказів ГУДКС Волинської області;

вносить начальнику ГУДКС Волинської області пропозиції щодо пріоритетів роботи УДКС і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає для подальшого внесення на затвердження Голові Державної казначейської служби України плани роботи УДКС(річні, піврічні);

звітує перед Головою Державної казначейської служби України та начальником ГУДКС Волинської області про виконання покладених на УДКС завдань та планів роботи;

здійснює добір кадрів в УДКС, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників УДКС, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

порушує перед Головою Державної казначейської служби України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази УДКС;

затверджує положення про структурні підрозділи УДКС і посадові інструкції працівників;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

При відсутності начальника УДКС права і обов’язки покладаються на заступника начальника управління - головного бухгалтера[3].

Структуру УДКС затверджує Голова Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром.

Штатні розписи та кошториси УДКС затверджує Голова Державної казначейської служби України.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...