Меню сайта

Місце заощаджень в структурі фінансів домогосподарств

Фінансові ресурси домашнього господарства відносяться до децентралізованих фінансових ресурсів, тісно пов’язаних з кругообігом фінансових коштів суспільства в цілому. Домогосподарства є суб’єктами заощадження населення [6].

За змістом заощадження домогосподарств - це фонди грошових коштів, які домогосподарства формують з метою задоволення своїх майбутніх потреб або забезпечення майбутніх доходів [9].

Частина тих доходів домогосподарства, що не витрачається, складає заощадження домогосподарства, вона призначена для забезпечення потреб у майбутньому. Тобто загальна величина заощаджень домогосподарств дорівнює сумі їх доходів за вирахуванням витрат. Тому для визначення джерел формування заощаджень домогосподарств доцільно розглянути джерела формування фінансів домогосподарств, які, по суті, є тотожними.

До джерел формування фінансів домогосподарств належать:

‒ заробітна плата, отримана у виробничій і невиробничій сферах (у складі собівартості продукції і послуг);

‒ пенсії, стипендії, субсидії, допомога тощо (за рахунок надходжень до суспільних фондів споживання у вигляді податків і відрахувань);

‒ доходи від підсобного господарства;

‒ доходи від надання послуг населенню;

‒ доходи від володіння цінними паперами;

‒ інші доходи (спадок, аліменти, гонорари тощо).

Обсяг фінансів домашніх господарств і їх структура за джерелами надходжень залежать від впливу низки чинників, основним з яких є рівень розвитку економіки країни.Важливим чинником є також розвиненість ринкових відносин, від якої залежить ступінь економічної активності працездатного населення, що дає змогу підвищити доходи від самостійної діяльності в межах домогосподарства.

Співвідношення витрат та заощаджень різних домогосподарств не однорідні. Одні домогосподарства повністю витрачають свої доходи на поточні витрати, інші розділяють доходи на поточні витрати та відкладають частину доходів на майбутні витрати (примітивні заощадження, які при вдалій організації в майбутньому збільшуються в обсягу та можуть використовуватися як на поточні витрати, так і на подальші заощадження) [6].

Структура витрат домашніх господарств:

– придбання матеріальних благ;

– витрати на оплату послуг, що забезпечують фізичне відтворення робочої сили (відпочинок, платне медичне обслуговування);

– витрати на духовний розвиток і освіту для відтворення якості робочої сили (як доповнення до безкоштовного бюджетного фінансування);

– податки та збори;

– страхові внески;

– довгострокові вклади населення в цінні папери і банківські депозити;

– витрати на розвиток приватного підприємництва.

Матеріальні цінності, які купує населення, називаються матеріальними благами. Структуру витрат на матеріальні блага, що споживає населення, утворює співвідношення витрат на окремі види товарів (продукти харчування, одяг тощо). У розвинених країнах сучасна структура споживання, яка визнана оптимальною, приблизно така: продукти харчування - 30 %, інші матеріальні блага - 70 %. Україні структура споживання протилежна, що свідчить про низький життєвий рівень населення і неможливість за рахунок фінансів домогосподарств забезпечити всебічний розвиток особистості [5].

Головною умовою заощадження є можливість заощаджувати, що залежить від розміру доходу. Якщо дохід домогосподарства дуже низький, то вона може мати навіть від’ємні заощадження, тобто домогосподарство споживає більше, ніж становить її після податковий дохід. Це може відбуватися тоді, коли беруть позику або використовують заощадження, набуті у роки з вищими доходами.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...