Меню сайта

Інші операції

Операції з векселями

За своїм змістом надання гарантії в забезпечення оплати векселів є операцією страхування ризику неоплати визначеної суми зобов'язаною за векселем особою. Гарантування оплати векселів є формою кредитування банком суб'єкта господарювання і здійснюється на загальних принципах банківського кредитування за дорученням і за рахунок клієнтів з урахуванням особливостей, викладених у цьому розділі.

Позичальник - це особа, за рахунок і за дорученням якої банк погодився гарантувати оплату векселя. Гарантія платежу за векселем може надаватися шляхом авалювання векселя або письмової гарантії в забезпечення оплати векселя.

Авалювання - це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб, якщо платник не оплатив вексель у строк чи неможливо одержати платіж за векселем у строк. Авалюючи вексель, банк надає такій особі строковий кредит або кредит до запитання (залежно від строку платежу за векселем).

Авалювання векселів банк здійснює на підставі укладеного з позичальником договору про авалювання. Договір може укладатися на певний термін (генеральна угода про авалювання) та/або авалювання визначених векселів (окремий договір про авалювання). Сума, яка підлягає нарахуванню на користь банку як плата за надання авального кредиту, розраховується на підставі процентної ставки банку і може погоджуватися з позичальником. Порядок нарахування і сплати відсотків здійснюється згідно з умовами договору про авалювання.

Гарантія на забезпечення оплати векселів має бути складена в письмовій формі чітко і точно. Гарантії вважаються безвідзивними. В ній мають бути такі реквізити:

повне найменування банку-гаранта;

безумовне зобов'язання банку-гаранта про виплату гарантійної суми;

сума гарантії;

місце видачі гарантії.

Крім того, гарантія платежу за векселем, якщо вона обтяжена іншими обставинами та умовами, крім безумовності та суми, зокрема умовами про невиконання зобов'язань щодо угоди, може мати такі реквізити:

1) повне найменування позичальника;

) повне найменування бенефіціара - особи, на користь якої видана гарантія;

3) посилання на угоду, на підставі якої видана гарантія;

) строк платежу та/або подію, яка обумовлює строк платежу;

) умови пред'явлення вимоги платежу;

) можливе врегулювання скорочення гарантійної суми;

7) застереження про витрати.

ВАТ «Азовмаш» не користується при розрахунках векселями.

Операції з цінними паперами

Важливу роль у застосуванні позичкового капіталу в державі відіграють операції з цінними паперами. комерційні банки та інші юридичні особи мають право займатися емісійними операціями - випуском в обіг акцій, облігацій, векселів. За допомогою емісії цінних паперів державні органи прагнуть покрити бюджетний дефіцит; комерційні банки збільшити кредитні кошти і розширити кредитування, а підприємства залучити кошти для розширення своїх основних і оборотних фондів. Законодавством встановлено обов'язкову реєстрацію випуску акцій і облігацій підприємств і комерційних банків. У банківській практиці поширене кредитування під забезпечення цінними паперами. Цінні папери на пред'явника, виступаючи об'єктом цивільного права, можуть закладатися шляхом твердої або іррегулярної застави.

Як застава приймаються і державні цінні папери, і папери комерційних структур. При цьому важливою умовою є висока ліквідність цінних паперів, а позичкові кошти не повинні використовуватися для купівлі нових цінних паперів - це стримує біржову спекуляцію позичальників та зменшує ризик банкрутства клієнтів. Серед банківських послуг мають місце операції виконання по цінних паперах та їх забезпечення. Клієнти можуть доручати обслуговуючим банкам отримання платежів або іншого виконання по цінних паперах. Таке доручення оформляється шляхом здійснення передавального напису (індосаменту), який підтверджує перехід права по вказаних документах до іншої особи. При виконанні доручення індосамент знищується.

У 2004 році підприємство емітувало 1224306633 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...