Меню сайта

Фінанси як економічна категорія

Фінанси є основою формування і дії економічного і соціального механізму, тобто механізму функціонування виробництва і соціального розвитку. Фінанси відіграють необхідне значення для країни і її розвитку. Основна причина появи терміна «фінанси» - це потреба суб’єктів господарювання і держави у фінансових ресурсах, які б у свою чергу забезпечували їх діяльність. Фінанси призначені для того, щоб забезпечити необхідні умови для здійснення процесу створення, розподілу та використання ВВП в державі.

Фінанси - це сукупність економічних відносин, що пов'язані з обміном, розподілом і перерозподілом в грошовій формі вартості ВВП, а за певних умов і національного багатства.

Фінанси - це економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання фондів грошових коштів. Вони є неминучим атрибутом як організації підприємницької діяльності, так і держави. Вони виражають сукупність національних відносин, за допомогою яких здійснюють розподіл валового суспільного продукту і національного доходу для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення сфери виробництва, соціальної інфраструктури і підйому рівня життя людей.

Фінанси - це застосування різних економічних прийомів для досягнення максимального достатку. Рушення фінансів приводить в дію робочу силу і її працю, матеріальні і сировинні ресурси, готові продукти виробництва, послуги, забезпечує зростання інтелектуального потенціалу і добробуту суспільства загалом і кожної людини зокрема. Фінанси в економіці подібні до крові в живому організмі - їх функції зводяться до живлення своїх систем. Тому фінансова система виступає чинником інтеграції всіх складових економічної системи і акумулятором грошових ресурсів для здійснення повторного циклу виробництва на цьому ж або вищому рівні. [7, 31-33]

Фінанси в державі виконують численні важливі функції. Розрізняють розподільчу, регулюючу і контролюючу функції фінансів.

Розподільча функція характеризує розподіл фінансових ресурсів між регіонами, галузями, різними напрямами видатків підприємств і організацій. За допомогою цієї функції здійснюється розподіл ВВП, національного доходу, грошової виручки підприємств і організацій. Механізм реалізації розподільчої функції фінансів включає декілька етапів: первинний розподіл, перерозподіл та вторинний розподіл. Первинний розподіл полягає в розподілі доданої вартості і формуванні первинних доходів суб’єктів, які беруть участь у створенні ВВП. Перерозподіл полягає у створенні й використанні централізованих фондів. Вторинний розподіл є завершальною стадією реалізації розподільної функції і передбачає використання загальнодержавних фондів на розвиток пріоритетних галузей економіки, соціально-культурні заходи, соціальний захист, оборону, управління тощо.

Регулююча функція в основному діє тоді, коли треба внести відповідні зміни до розподілу грошових ресурсів. В одному випадку регулююча функція має характер коригування розподілу доходів. В інших випадках регулювання здійснюється для забезпечення стабілізації економіки, усунення кризових явищ.

Контролююча функція полягає в тому, що за допомогою фінансів можна перевірити стан розвитку народного господарства, ефективність діяльності підприємств, використання грошових ресурсів.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...