Меню сайта

Механізм оподаткування банків

В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки.

У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, значне місце належить податку на прибуток підприємств. Даний податок на сьогодні є найвагомішим із групи прямих податків у податковій системі України. За підсумками 2011 року цей податок становить близько 23% в обсязі фактичних надходжень зведеного бюджету України. Це дозволяє максимально наблизитися за своїми обсягами до найбільш значного за розмірами в доходах бюджету податку з доходів фізичних осіб частина якого складає 27%.

Актуальність цієї теми обумовлюється тим що:

По-перше аналіз фінансового стану підприємств є важливим аспектом зниження невизначеності економічної інформації при прийнятті рішень в області податків.

По-друге, питання податків взагалі турбують усіх, а недосконалість нормативно-законодавчої бази призводить до недостатнього оподаткування одних банківських операцій та надмірного оподаткування інших. Цей фактор не дає можливості стабільного розвитку банківського бізнесу та реального сектору економіки України.

По-третє, розвиток адекватних заходів державного регулювання зачіпає не окремі сторони фінансової діяльності економічних агентів, а весь комплекс фінансово-кредитних стосунків в національному господарстві. У цих умовах необхідно реформувати систему оподаткування комерційних банків, забезпечити її ефективну роботу. Тому на сьогодні є актуальна проблема оподаткування банківської діяльності оскільки неузгодженостей у даній сфері більше чим достатньо.

Проблематикою даного питання займаються багато сучасних дослідників, зокрема Абрютіна М.С. [1], Бланк [5], Бондар [8], Бутинець [4], М.І. Бухалков [12], А.Д. Вивереця [15], Грузінова [17],В.В. Кулішова [29], Л.Г. Мельник [31], В.І. Тітова [43] та ін.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи які регламентують справляння податків банківськими истановаи, головним з яких є Податковий кодекс України, різні підзаконні акти, звіти, підручники, закон України Про банки і банківську діяльність, статті з Інтернету та декларації Ощадного банку України.

Мета цієї роботи - ознайомитись з податковою системою України, розглянути механізм оподаткування банків на прикладі філії ПАТ «Ощадний банк України», проаналізувати особливості справляння ним податків.

Об`єктом дослідження є справляння загальнодержавних та місцевих податків та зборів Ощадного банку України.

Предметом дослідження є податкова система України, Ощадний банк України, його організаційно-економічні показники та особливості сплати податків і зборів.

Завданням роботи є:

Розкриття таких понять як оподаткування банківських установ, висвітлення їх економічної сутності, характеристика та роль банківської діяльності в податковій системі держави, мета та завдання оподаткування доходів підприємства та законодавча регламентація проведеного банківської діяльності та податкової системи.

Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ПАТ «Державний Ощадний Банк України» шляхом висвітлення його організаційної та економічної характеристики, аналізу фінансового стану, розгляду його структури податкових платежів, роз`яснення строків і порядку подання звітності та детальний розгляд механізму оподаткування банківських установ в Україні.

Виділення та детальний розгляд напрямків вдосконалення оподаткування банків та можливі перспективи.

Структура роботи:

В першому розділі курсової роботи описуються економічна сутність податкової системи України, її історію формування, класифікацію податків та зборів та особливості оподаткування банківських установ.

В другому розділі цієї роботи надається організаційна характеристика підприємства ПАТ «Ощадний банк України», характеризуються основні аналітичні та економічні показники його діяльності за 2009-2010 звітні роки.

В третьому розділі розкривається питання про особливості справляння подтків і зборів на прикладі філії ПАТ «Державний Ощадний Банк України», структуру податкових платежів, висвітлюються напрямки та перспективи вдосконалення оподаткування банківських установ на території України та пропонуються шляхи вирішення проблем.

Робота містить п`ятдесят дві сторінки друкованого тексту, три таблиці, один рисунок, 52 джерел літератури і два додатки.

    Читайте більше

    Податкова політика України
    Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

    Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
    Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...