Меню сайта

Механізм функціонування фінансової системи

Фінанси є основою формування і дії економічного і соціального механізму, тобто механізму функціонування виробництва і соціального розвитку.

Фінансова система - це фінанси державних та недержавних інститутів матеріальних і нематеріальних благ, продавців, покупців, споживачів із відповідним економічним та правовим статусом, тобто суб’єктів ринкової економіки. Фінансова система є складовою економічної системи, яка визначає форму і зміст основних економічних відносин, котрі виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічного продукту.

Фінансова система за внутрішньою будовою позначає сукупність відносно обособлених взаємопов’язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу та перерозподілу ВВП. За організаційною будовою - це сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками.

Система фінансів в Україні тільки з 90-х років почала формуватися як національна. До того часу вона була складовою частиною централізованої фінансової системи колишньої радянської держави і залежала від її фінансової політики. Характер фінансової системи в той час був витратним і неефективним. Екстенсивні методи господарювання, відсутність стимулів до високоефективної праці приводили до збитковості підприємств. Фінансова система формувала споживчу психологію виробників, відчужувала від підприємницької ініціативи, від уміння ризикувати під час створення нових виробництв, від потреби цінити кошти, ресурси, розраховувати витрати на виробництво. Незалежній Україні доводиться створювати якісно нову фінансову систему, яка б була позбавлена всіх негативних меж попередньої.

Фінансова система України включає фінансовий ринок, страхові фонди, державні фінанси та фінанси суб’єктів господарювання.(Додаток 3)

Фінансовий ринок - ланка фінансової системи, яка створює і використовує фонди фінансових ресурсів у тих випадках, коли інші ланки фінансової системи не можуть діяти ефективно. Фінансовий ринок включає ринок грошей, кредитних ресурсів і ринок цінних паперів.

Страхові фонди відіграють специфічну роль у фінансовій системі. Вони є сукупністю фондів фінансових ресурсів, основне призначення яких - покрити втрати, що виникли з непередбачених причин. Страхові фонди й резерви - об’єктивне явище в економіці держави, що пов’язане з наявністю ризиків у господарській діяльності та суспільному житті.

Чільне місце у фінансовій системі посідають фінанси підприємницьких структур. Вони обслуговують створення ВВП - основного джерела фінансових ресурсів. До цієї ланки належать фінанси як виробничої, так і невиробничої сфер. [7, 87-91]

Державні фінанси можна визначити як сукупність фондів фінансових ресурсів загальнодержавного призначення. Основою державних фінансів є бюджети різних рівнів, тобто виражені в грошових сумах розклади майбутніх прибутків і витрат держави, які складають щорічно.

Механізм функціонування фінансової системи України включає стратегічне та оперативне управління. Стратегічне управління - це загальне управління фінансами, що поєднує дії, розраховані на довгострокову перспективу і вирішення глобальних завдань розвитку фінансової системи країни. Основними органами стратегічного управління є Президент, Кабінет Міністрів, Верховна Рада з її комітетами і комісіями з відповідних питань. Оперативне управління - управління фінансами, що становить сукупність заходів, розроблених на основі оперативного аналізу фінансової ситуації, фінансового планування, контролю і регулювання, складання і виконання фінансових планів. Головними органами оперативного управління є Рахункова палата, Державна Податкова Адміністрація та податкова міліція, місцеві ради народних депутатів та Міністерство фінансів.[1]

Читайте більше

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...