Меню сайта

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток

Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту громадян, ступінь державної незалежності й обороноздатності, місце і роль України в міжнародних економічних відносинах.

Розуміння сутності бюджетного дефіциту нерозривно пов'язано з поняттям фінансування бюджету. У радянській бюджетній практиці до кінця 1980-х років дефіцит не визнавався, отже і джерела фінансування його чітко не визначались. Зіткнувшись з проблемою бюджетного дефіциту, органи державної влади незалежної України виявилися неготовими раціонально і з мінімально можливими негативними наслідками вирішувати її. В українській практиці джерела фінансування дефіциту державного бюджету почали встановлюватись з 1993 року. Сьогодні актуальність цього питання не тільки не зменшилась, а навіть значно зросла. Адже в цілому держава зобов’язана формувати свою бюджетну політику так, щоб домогтись скорочення бюджетного дефіциту. Бездефіцитність бюджету - має стати неминучим принципом бюджетної політики України. Тому, існує реальна необхідність визначити сутність бюджетного дефіциту, його види, соціально-економічні наслідки; визначити, що являють собою джерела фінансування бюджетного дефіциту; з'ясувати, чим відрізняється фінансування від способів скорочення розміру дефіциту; розглянути підходи до класифікації фінансування; визначити його інструменти.

Завданням курсової роботи є вивчення бюджетного дефіциту, причин його виникнення, факторів, які на нього впливають та соціально-економічних наслідків цього явища.

Мета курсової роботи

полягає у тому, щоб визначити методи оптимізації бюджетного дефіциту, шляхи його подолання, внести пропозиції щодо удосконалення бюджетного планування та розкрити методи погашення бюджетного дефіциту.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі виступає бюджетна система, а конкретніше - бюджетна система України. Об'єкт дослідження є складним, оскільки бюджетна система України тісно пов'язана з іншими системами - фінансовою, економічною, грошовою, політичною, тощо. Бюджетна система поєднує в собі складові елементи всіх зазначених систем, але функціонує відповідно до принципів та завдань, що зумовлені діяльністю бюджетного механізму України.

Предметом дослідження в курсовій роботі є дефіцит державного бюджету, як невід'ємний елемент функціонування бюджетної системи країни, а також всієї її економічної системи на макрорівні. Теоретично предмет дослідження тісно пов'язаний також і з іншими економічними категоріями, такими як державні доходи, видатки, бюджетні ресурси, тощо. Все це ставить сам процес дослідження у відповідні стратегічні орієнтири, яких необхідно дотримуватись при розкритті теми курсової роботи. Тобто, розглядаючи дефіциту державного бюджету та конкретизуючись на визначенні та аналізі дефіциту державного бюджету України, необхідно виходити з особливостей самого об'єкта дослідження, про який було сказано вище. Так, на особливості еволюціонування та формування системи фінансування дефіциту державного бюджету впливає ряд макроекономічних та політичних факторів, які водночас є формуючими передумовами розвитку самої бюджетної системи України та її економіки в цілому.

    Читайте більше

    Майнове оподаткування в Україні
    Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...

    Робота Управління статистики в Сумській області
    Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...