Меню сайта

Оцінка фінансового стану ПрАТ "Співдружність"

В структурі активів підприємства найбільшу питому вагу займають оборотні активи. На початок 2009 року вони мають питому вагу 67,8%, що свідчить про мобільність майна. Але вже на кінець 2009 року відмічається їх скорочення на 0,5 тис. грн. або на 4,3%. За звітний період 2011 року вони скорочуються в абсолютних величинах на 67,3 тис. грн. (на 4,0%) при темпах скорочення у 40,2%. На кінець 2011 року питома вага поточних активів складає 45,3%, а в абсолютний величині - 56,5 тис. грн. (при темпах скорочення за звітний період у 43,6%). За рахунок цього збільшується питома вага необоротних активів і це сприяє зменшенню оборотності майна.

В свою чергу на початок 2009 року найбільший внесок у формування оборотних активів підприємства внесли кошти у розрахунках (45,4%), а саме дебіторська заборгованість. На кінець звітного періоду при зменшенні абсолютного значення на 14,0 тис. грн. (при темпах зменшення 12,5%), їх вага в структурі поточних активів зменшилась на 8,7% і стала складати 37,3% у загальній сумі поточних активів. Зменшення дебіторської заборгованості свідкує про поліпшення розрахунків підприємства з покупцями та іншими дебіторами. Дана тенденція спостерігається на протязі наступних двох періодів і на кінець 2011 року вона складає в абсолютних величинах 25,3 тис. грн. (при темпах зменшення 60,5%) та у складі питомої ваги до валюти балансу 20,3%. За рахунок того, що дебіторська заборгованість не є простроченою, це говорить про зменшення кількості покупців і в цьому випадку можна казати про згортання виробничої діяльності ПрАТ „Співдружність"

Вартість запасів підприємства на початок 2009 року складала в абсолютних величинах 55,6 тис. грн. (22,4% до валюти балансу). За звітний період 2009 року вони збільшились на 10,0 тис. грн., темп росту при цьому склав 19,1%. Збільшилась також і питома вага до валюти балансу на 2,7%. Збільшення вартості запасів має позитивний характер тільки у тому випадку, якщо не відбувалося зниження оборотності запасів. У протилежному випадку це - негативне явище. За період 2010 року спостерігається зменшення запасів на 31,8 тис. грн., питомої ваги на 4,7% при темпах зменшення у 48,0%, а за 2011 рік на 3,4 тис. грн. при темпах зменшення у 9,9%. Але питома вага запасів у валюті балансу збільшилась на 4,4 відсотки. Так як зменшується обсяг виробництва, то темпи зменшення виробничих запасів є оправданими.

Стаття грошові кошти та поточні інвестиції на протязі трьох звітних періодів має найменшу питому вагу у складі валюти балансу. Тобто на кінець 2009 року вона складала 1,1%, за 2010 рік зменшилась на 0,1% і за 2011 рік на 0,8%. Структура активів з високою питомою вагою заборгованості та низькою вагою грошових коштів говорить о проблемах , які пов’язані з маркетинговою політикою підприємства, а також про не грошовий характер розрахунків.

Як вже зазначалося, на кінець 2011 року вартість необоротних активів значно зменшилась порівняно з початком 2009 року. На кінець 2009 року вона зменшилася на 6,1 тис. грн. (темпи зменшення 7,6%), на кінець 2010 року - на 5,9 тис. грн. (на 8%), а на кінець 2011 року - на 2,5 тис. грн. (на 3,7%). Разом з цим відмічається ріст питомої ваги необоротних активів у валюті балансу, а саме: на кінець 2010 року на 12,4% і на кінець 2011 року на 12,0%. Тобто питома вага необоротних активів на кінець 2011 року складає 52,3 % і говорить, що підприємство має «важку» структуру активів. Це свідчить про значні накладні витрати, та високу чутливість до зміни виручки.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...