Меню сайта

Оцінка фінансового стану ПрАТ "Співдружність"

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна, а також причини їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Для проведення аналізу динаміки та структури майна необхідно побудувати аналітичний баланс. Аналітичний баланс - це баланс у якому статті об’єднані за будь-якою ознакою та добавлені за знаками вертикального та горизонтального аналізу.

Горизонтальний аналіз балансу полягає в порівнянні кожної статті балансу і розрахунку змін абсолютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень.

Вертикальний аналіз балансу передбачає розрахунок відносних показників. Завдання вертикального аналізу - розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній сумі валюти балансу й оцінки змін питомої ваги.

За даними балансу (Форма №1) визначається вартість усього майна підприємства (підсумок активу балансу - валюта балансу) на певну звітну дату.

Актив аналітичного балансу представлений в таблиці 2.1., де розглянуті такі важливі показники, як:

· відносна величина структури (графа 5 та графа 6), яка показує питому вагу той чи іншої статті активу до майна підприємства (валюти балансу);

· показник абсолютного приросту (графа 7), який показує на скільки збільшилась (зменшилась) величина статті в абсолютній величині;

· базисні темпи росту (графа 9);

· показник, який відображає відносну зміну статей балансу за звітний період по відношенню до базисного ( графа 8).

Горизонтальній та вертикальній аналіз структури активів, проводиться за кілька звітних періодів у таблиці 2.2.

В першу чергу слід відмітити, що на кінець 2009 року майно підприємства збільшилось на 6,5% (на 16,0 тис. грн.). Це говорить про розширення фінансової діяльності і в цілому являється позитивною характеристикою. Але на кінець 2010 року спостерігається зменшення майна ЗАТ „Співдружність" на 95,5 тис. грн. (на 36,2%), а на кінець 2011 року - на 43,5 тис. грн. або на 25,8%. Це є негативним моментом бо свідчить про згортання виробничо-комерційної діяльності.

Таблиця 2.2

Аналіз структури активів ПрАТ "Співдружність" за 2009-2011 роки

Найменування статей

Код рядка

Абсолютні величини і показники

Питома вага статей до валюти балансу, %

Відхилення

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

в абсолютних величинах

в структурі

Темпи росту, %

2009 рік

Активи: 1. Необоротні активи

р.080

79,8

73,7

32,2

27,9

-6,1

-4,3

+92,4

2. Поточні активи

р.260

168,0

167,5

67,8

63,5

-0,5

-4,3

+99,7

2.1. Запаси

Σр. (100-140)

55,6

66,2

22,4

25,1

+10,0

+2,7

+119,1

2.2. Кошти у розрахунках

Σр. (150-210)+р.250

112,4

98,4

45,4

37,3

-14,0

-8,7

87,5

2.3. Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

Σр. (220-240)

-

2,9

-

1,1

+2,9

+1,1

-

3. Витрати майбутніх періодів

р.270

-

22,6

-

8,6

+22,6

+8,6

-

БАЛАНС

247,8

263,8

100

100

+16,0

-

106,5

2010 рік

Активи: 1. Необоротні активи

р.080

73,7

67,8

27,9

40,3

-5,9

+12,4

92,0

2. Поточні активи

р.260

167,5

100,2

63,5

59,5

-67,3

-4,0

59,8

2.1. Запаси

Σр. (100-140)

66,2

34,4

25,1

20,4

-31,8

-4,7

52,0

2.2. Кошти у розрахунках

Σр. (150-210)+р.250

98,4

64,1

37,3

38,1

-34,3

+0,8

65,1

2.3. Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

Σр. (220-240)

2,9

1,7

1,1

1,0

-1,2

-0,1

58,6

3. Витрати майбутніх періодів

р.270

22,6

0,3

8,6

0,2

-22,3

-8,4

1,3

БАЛАНС

26,38

168,3

100

100

-95,5

-

63,8

2011 рік

Активи: 1. Необоротні активи

р.080

67,8

65,3

40,3

52,3

-2,5

+12,0

96,3

2. Поточні активи

р.260

100,2

56,5

59,5

45,3

-43,7

-14,2

56,4

2.1. Запаси

Σр. (100-140)

34,4

31,0

20,4

24,8

-3,4

+4,4

90,1

2.2. Кошти у розрахунках

Σр. (150-210)+р.250

64,1

25,3

38,1

20,3

-38,8

-17,8

39,5

2.3. Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

Σр. (220-240)

1,7

0,2

1,0

0,2

-1,5

-0,8

11,8

3. Витрати майбутніх періодів

р.270

0,3

3,0

0,2

2,4

+2,7

+2,2

1000

БАЛАНС

168,3

124,8

100

100

-43,5

-

74,2

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...