Меню сайта

Оцінка фінансового стану ПрАТ "Співдружність"

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна, а також причини їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Для проведення аналізу динаміки та структури майна необхідно побудувати аналітичний баланс. Аналітичний баланс - це баланс у якому статті об’єднані за будь-якою ознакою та добавлені за знаками вертикального та горизонтального аналізу.

Горизонтальний аналіз балансу полягає в порівнянні кожної статті балансу і розрахунку змін абсолютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень.

Вертикальний аналіз балансу передбачає розрахунок відносних показників. Завдання вертикального аналізу - розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній сумі валюти балансу й оцінки змін питомої ваги.

За даними балансу (Форма №1) визначається вартість усього майна підприємства (підсумок активу балансу - валюта балансу) на певну звітну дату.

Актив аналітичного балансу представлений в таблиці 2.1., де розглянуті такі важливі показники, як:

· відносна величина структури (графа 5 та графа 6), яка показує питому вагу той чи іншої статті активу до майна підприємства (валюти балансу);

· показник абсолютного приросту (графа 7), який показує на скільки збільшилась (зменшилась) величина статті в абсолютній величині;

· базисні темпи росту (графа 9);

· показник, який відображає відносну зміну статей балансу за звітний період по відношенню до базисного ( графа 8).

Горизонтальній та вертикальній аналіз структури активів, проводиться за кілька звітних періодів у таблиці 2.2.

В першу чергу слід відмітити, що на кінець 2009 року майно підприємства збільшилось на 6,5% (на 16,0 тис. грн.). Це говорить про розширення фінансової діяльності і в цілому являється позитивною характеристикою. Але на кінець 2010 року спостерігається зменшення майна ЗАТ „Співдружність" на 95,5 тис. грн. (на 36,2%), а на кінець 2011 року - на 43,5 тис. грн. або на 25,8%. Це є негативним моментом бо свідчить про згортання виробничо-комерційної діяльності.

Таблиця 2.2

Аналіз структури активів ПрАТ "Співдружність" за 2009-2011 роки

Найменування статей

Код рядка

Абсолютні величини і показники

Питома вага статей до валюти балансу, %

Відхилення

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

в абсолютних величинах

в структурі

Темпи росту, %

2009 рік

Активи: 1. Необоротні активи

р.080

79,8

73,7

32,2

27,9

-6,1

-4,3

+92,4

2. Поточні активи

р.260

168,0

167,5

67,8

63,5

-0,5

-4,3

+99,7

2.1. Запаси

Σр. (100-140)

55,6

66,2

22,4

25,1

+10,0

+2,7

+119,1

2.2. Кошти у розрахунках

Σр. (150-210)+р.250

112,4

98,4

45,4

37,3

-14,0

-8,7

87,5

2.3. Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

Σр. (220-240)

-

2,9

-

1,1

+2,9

+1,1

-

3. Витрати майбутніх періодів

р.270

-

22,6

-

8,6

+22,6

+8,6

-

БАЛАНС

247,8

263,8

100

100

+16,0

-

106,5

2010 рік

Активи: 1. Необоротні активи

р.080

73,7

67,8

27,9

40,3

-5,9

+12,4

92,0

2. Поточні активи

р.260

167,5

100,2

63,5

59,5

-67,3

-4,0

59,8

2.1. Запаси

Σр. (100-140)

66,2

34,4

25,1

20,4

-31,8

-4,7

52,0

2.2. Кошти у розрахунках

Σр. (150-210)+р.250

98,4

64,1

37,3

38,1

-34,3

+0,8

65,1

2.3. Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

Σр. (220-240)

2,9

1,7

1,1

1,0

-1,2

-0,1

58,6

3. Витрати майбутніх періодів

р.270

22,6

0,3

8,6

0,2

-22,3

-8,4

1,3

БАЛАНС

26,38

168,3

100

100

-95,5

-

63,8

2011 рік

Активи: 1. Необоротні активи

р.080

67,8

65,3

40,3

52,3

-2,5

+12,0

96,3

2. Поточні активи

р.260

100,2

56,5

59,5

45,3

-43,7

-14,2

56,4

2.1. Запаси

Σр. (100-140)

34,4

31,0

20,4

24,8

-3,4

+4,4

90,1

2.2. Кошти у розрахунках

Σр. (150-210)+р.250

64,1

25,3

38,1

20,3

-38,8

-17,8

39,5

2.3. Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

Σр. (220-240)

1,7

0,2

1,0

0,2

-1,5

-0,8

11,8

3. Витрати майбутніх періодів

р.270

0,3

3,0

0,2

2,4

+2,7

+2,2

1000

БАЛАНС

168,3

124,8

100

100

-43,5

-

74,2

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...