Меню сайта

Шляхи збільшення прибутку на підприємстві

На кожному підприємстві повинні передбачатися планові заходипо збільшенню прибутку. У загальному плані ці заходи можуть бути наступного характеру:

- збільшення випуску продукції;

- поліпшення якості продукції;

- продаж зайвого устаткування та іншого майна або здача його в оренду;

- зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили і робочого часу;

диверсифікація виробництва;

- розширення ринку продажів і інше.

З цього переліку заходів випливає, що вони тісно пов'язані з іншими заходами на підприємстві, спрямованими на зниження витрат.

В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути не тільки до одержання максимального прибутку, але й до раціонального, оптимального використання вже отриманого прибутку. Це дозволить не тільки утримувати свої позиції на ринку, але й забезпечити динамічний розвиток його виробництвав умовах конкуренції.

Неменьш важливими, на мою думку, є наступні заходи підвищення прибутку підприємства:

. Планування. Якщо план із прибутку складено на належному рівні, професійно грамотно, підприємство має змогу правильно визначити обсяг платежів у державний бюджет і суму прибутку, що залишається в його розпорядженні з метою створення фінансової бази для розвитку діяльності, необхідних витрат на розвиток соціальної сфери, матеріальне заохочення праці.

2. Якість продукції (товарів, робіт, послуг). Величина прибутку в основному залежить від попиту.

3. Резерви зростання. Постійний пошук невикористаних можливостей збільшення прибутку, що забезпечуватиме його зростання.

. Ділова репутація. Одержувати додатковий прибуток і підвищити рентабельність підприємству дозволяє висока ділова репутація. Вчасне розрахування з постачальниками, якість та швидкість наданих товарів і послуг, прийнятна ціна - основні її показники.

Висновки

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день на всіх підприємствах на перше місце ставиться саме результат роботи - прибуток або збиток. Виявити причини сформованих за розглянутий період результатів роботи, науково підійти до аналізу сформованих показників, виявити і реалізувати резерви поліпшення показників - от ті питання, які на сьогоднішній день хвилюють керівництво будь-якого підприємства

Можна зробити висновок, що прибуток показник якій найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і якість виробленої продукції, стан продуктивності труда, рівень собівартості; це один з основних фінансових показників господарської діяльності підприємства. За рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів щодо науково-технічного і соціально-економічного розвитку підприємства, вона є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємства, але і придбаває все більше значення в формуванні бюджетних ресурсів. Прибуток основний чинник економічного і соціального розвитку підприємств. Підпирємство може впливати на рівень витрат і фінансові результати, формування необхідних резервів, податковий тиск за допомогою вибора сприятливої для себе облікової політики.

Додатки

Додаток А

Фінансова звітність

Баланс на 31.12.2010

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

137

83

- первісна вартість

011

171

174

- накопичена амортизація

012

( 34 )

( 91 )

Незавершене будівництво

020

11855

17361

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

48043

49578

- первісна вартість

031

108249

113167

- знос

032

( 60206)

( 63589 )

Довгострокові біологічні активи::

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

44

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

60079

67022

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

7560

10261

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

809

792

Готова продукція

130

3963

3701

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

10922

23335

- первісна вартість

161

11356

23520

- резерв сумнівних боргів

162

( 434 )

( 185 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

1418

3593

- за виданими авансами

180

5279

2452

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

71

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

180

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

643

1609

- в іноземній валюті

240

1315

708

Інші оборотні активи

250

380

615.7

Усього за розділом II

260

32361

47247

III. Витрати майбутніх періодів

270

293

341

Баланс

280

92733

114610

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

333

333

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

37037

35129

Резервний капітал

340

361

361

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

35579

48007

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

73309

83830

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

1057

1518

Інші забезпечення

410

146

130

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

1203

1648

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

12032

9507

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

412

Інші довгострокові зобов’язання

470

347

1192

Усього за розділом III

480

12379

11111

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

23

6970

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

909

3434

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2605

3904

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

247

240

- з бюджетом

550

200

302

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

312

430

- з оплати праці

580

513.4

663

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1021

2078.6

Усього за розділом IV

620

5832

18022

V. Доходи майбутніх періодів

630

9

0

Баланс

640

92733

114610

Примітки

д/н

Керівник

Покотило Вячеслав Григорович

Головний бухгалтер

Захарчук Тамара Миколаївна

Дата

01.01.2011

Підприємство

СТОВ «Старокотельнянське»

за ЄДРПОУ

00278735

Територія

за КОАТУУ

1810900000

Форма власності

за КФВ

Орган державного управління

за СПОДУ

06024

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

виробництво сільськогосподарської продукції

за КВЕД

21.12.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Україна 13413, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Стара Котельня, пл. Леніна,

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Проблематика майнового оподаткування
В умовах формування ринкових форм господарювання та фінансової кризи розвиток податкового законодавства має суттєве значення. Протягом тривалого періоду науковцями та експертами досить активно обговорюється тема оподаткування майна. На сьогодні оподаткування майна в Україні представлене ...