Меню сайта

Шляхи збільшення прибутку на підприємстві

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

119914

103000

Витрати на оплату праці

240

22409

16672

Відрахування на соціальні заходи

250

8176

6163

Амортизація

260

5239

5204

Інші операційни витрати

270

18490

11000

Разом

280

174228

142039

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1332255

1332255

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1332255

1332255

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

10.63

7.98

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

10.63

7.98

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Покотило Вячеслав Григорович

Головний бухгалтер

Захарчук Тамара Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

 

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

 

1

2

3

4

5

6

 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

18007

0

14731

0

 

Коригування на:

 

- амортизацію необоротних активів

020

5239

X

5204

X

 

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

4898

0

203

0

 

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

2228

0

183

0

 

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

12689

0

0

2671

 

Витрати на сплату відсотків

060

2173

X

2002

X

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

45234

0

19652

0

 

Зменшення (збільшення):

 

- оборотних активів

080

0

15708

0

12733

 

- витрат майбутніх періодів

090

2

0

0

49

 

Збільшення (зменшення):

 

- поточних зобов’язань

100

342

0

3121

0

 

- доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

9

 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

29870

0

9982

0

 

Сплачені:

 

- відсотки

130

X

3142

X

1857

 

- податки на прибуток

140

X

5943

X

3621

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

20785

0

4504

0

 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

20785

0

4504

0

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

Реалізація:

 

- фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

 

- необоротних активів

190

7197

X

2574

X

 

- майнових комплексів

200

0

0

0

0

 

Отримані:

 

- відсотки

210

223

X

30

X

 

- дивіденди

220

0

X

0

 

Інші надходження

230

0

X

0

X

 

Придбання:

 

- фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

 

- необоротних активів

250

X

29807

X

13294

 

- майнових комплексів

260

X

0

X

0

 

Інші платежі

270

X

0

X

0

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

22387

0

10690

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

22387

0

10690

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

 

Отримані позики

320

40374

X

51685

X

 

Інші надходження

330

0

X

0

X

 

Погашення позик

340

X

25507

X

44833

 

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

 

Інші платежі

360

X

142

X

123

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

14725

0

6729

0

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

14725

0

6729

0

 

Чистий рух коштів за звітній період

400

13123

0

543

0

 

Залишок коштів на початок року

410

2318

X

1958

X

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

2228

0

183

 

Залишок коштів на кінець року

430

13213

X

2318

X

 

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

333

0

0

35129

361

48007

0

0

83830

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

-37

0

0

-37

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

1204

0

0

1204

Скоригований залишок на початок року

050

333

0

0

35129

361

49174

0

0

84997

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

-984

0

984

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

14170

0

0

14170

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

-984

0

15154

0

0

14170

Залишок на кінець року

300

333

0

0

34145

361

64328

0

0

99167

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...