Меню сайта

Аналіз фінансової стабільності

Фінансові коефіцієнти є відносними показниками фінансового стану підприємства. Вони розраховуються у вигляді співвідношень абсолютних показників фінансового стану або їх лінійних комбінацій.

За даними, наведеними у таблиці 3.8, ми бачимо, що на підприємстві спостерігається протягом року зменьшення реального власного капіталу на -4460,8 тис.грн., який на кінець періоду складає 9251,5 тис.грн. Слід зазначити збільшення протягом року суми оборотних активів на 1817,2 тис.грн., розмір яких на кінець періоду складає 20896,7 тис. грн.

Негативно на діяльність підприємства вплинуло зниження рівня власного оборотного капіталу на -4235,5 тис.грн., сума якого на початок періоду складала 26944,6 тис.грн., на кінець -22709,1 тис.грн.

Розрахункові коефіцієнти показують, що у підприємства спостерігається недолік власних засобів для покриття своїх витрат. Для цього необхідне залучення зовнішніх джерел фінансування, що показує коефіцієнт фінансової незалежності, рівень якого протягом року змінився і склав 3,71 тис.грн.

Коефіцієнт фінансової залежності істотно змінився протягом року і на кінець періоду склав 3,71 тис.грн.

Коефіцієнт фінансової стійкості вiдсутнiй. Коефіцієнт фінансового ризику на даному етапi також вiдсутнiй.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу знизився на -0,48 і на кінець періоду склав -0,45. Отже, підприємство не досить забезпечене власними засобами.

Таким чином, підприємство не є фінансово стійким і знаходиться в критичному положенні.

Висновок

Аналіз фінансового стану підприємства «Донецьктеплокомуненерго» «ЖДАНIВКАТЕПЛОМЕРЕЖА» за 2010-2011 роки показав, що підприємство в основному опанувало методами ефективного функціонування. Проте, темпи росту доходу від реалізації нижче темпів росту собівартості, що призвело до отримання збитку всіх видів. Ми бачимо, що підприємство організовує свою діяльність за рахунок позикових засобів, не забезпечує раціональне розміщення засобів. У цих умовах підприємство змогло забезпечити здобуття прибутку від операційної діяльності в сумі 487,2 тис.грн. і значне зростання чистого збитку (більш ніж у 2 рази в порівнянні з минулим роком).

Проведений аналіз дозволив реально і точно оцінити стан, розміщення, динаміку і використання засобів підприємства « Донецьктеплокомуненерго» «ЖДАНIВКАТЕПЛОМЕРЕЖА» встановити тенденції зміни оборотних і необоротних активів, визначити вплив зміни оборотних активів на фінансовий стан підприємства і оцінити систему управління активами підприємства, що склалася.

Матеріали аналізу є тією базою, на основі якої приймаються управлінські рішення, направлені на забезпечення життєздатності підприємства.

В цілях підвищення ефективності роботи підприємства в цілому і оптимального управління активами підприємства рекомендується здійснити наступні заходи:

збільшити виробництво високорентабельних видів продукції;

вести суворий контроль за використанням всіх видів ресурсів;

ввести в практику господарювання обов'язкову фінансову відповідальність за кожне прийняте рішення працівниками комерційної і фінансової служб підприємства;

забезпечити дотримання пропорцій між об'ємом формування матеріальних оборотних коштів, дебіторською заборгованістю і грошовими коштами з метою забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємства;

забезпечити підвищення ефективності використання оборотних активів шляхом виявлення наднормативних активів, активів, які не використовуються в господарському обігу або приносять збитки, розробити програму ліквідації таких активів;

при розрахунках з контрагентами вибирати такі форми розрахунків, які забезпечують низький рівень риски утворення дебіторської заборгованості;

розширювати кількість клієнтів з метою зменшення ризику неплатежів;

постійно контролювати співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості;

забезпечити вибір оптимальних варіантів елементів облікової політики, що впливають на кінцевий фінансовий результат (методу нарахування зносу основних засобів і МБП, методу оцінки запасу);

регулювати діяльність підприємства з метою зниження податкового преса в рамках чинного законодавства;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Оцінка фінансової стійкості є важливим показником фінансового стану будь-якого підприємства, адже цей показник характеризує стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність та може вчасно розраховуватись за своїми боргами та зобов'язаннями. Узагальнюючим показником ф ...

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...