Меню сайта

Фінансова сталість та ефективність використання капіталу ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

. Коефіцієнт маневреності власних засобів: Ф. 1 (ряд. 380 - ряд. 080) / ф. 1 ряд 380. Характеризує ступінь мобільності власних засобів підприємства

4. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу: Ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620)/ ф. 1 (ряд. 380) > 0,5. Розраховується як відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до суми джерел власних коштів; характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємством.

. Коефіцієнт фінансової стабільності: Ф. 1 (ряд.380)/ ф. 1 (ряд. 420 + + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630) > 1. Визначається як відношення власного капіталу та залученого.

. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу :Ф. 1 (ряд. 420 + ряд. 480 +ряд. 620 + ряд. 630)/ ф.1 (ряд. 380)

Залежить від характеру господарської діяльності. Розраховується як відношення всієї суми зобов’язань по залучених коштах та суми власних коштів.

. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії,коефіцієнт незалежності) : власний капітал (ряд. 380 ф. 1) / Активи підприємства (ряд. 080+260+270 ф. 1).

Визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов’язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів.

. Коефіцієнт концентрації позикового капітал: Позиковий капітал (ряд. 430+480+ 620+630 ф.1) / Активи підприємства (ряд. 080 + 260 + 270 ф. 1)

Є доповненням до попереднього коефіцієнта - їх сума дорівнює 1 (або 100%). Коефіцієнт характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства.

А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев виділяють чотири типа фінансової стійкості:

) абсолютна стійкість фінансового стану: запаси та затрати менше суми власного оборотного капіталу та кредитів банку під товарно-матеріальні цінності ;

) нормальна стійкість;

) передкризовий фінансовий стан: порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновити рівновагу платіжних засобів та платіжних зобов’язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів в оборот підприємства, кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних засобів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською тощо.

При цьому фінансова стійкість вважається допустимою, якщо виконуються наступні умови:

o вартість виробничих запасів плюс вартість готової продукції дорівнюють або перевищують суму короткострокових кредитів та залучених коштів, що беруть участь у формуванні запасів;

o вартість незавершеного виробництва плюс витрати майбутніх періодів дорівнюють або менше суми власного оборотного капіталу.

Якщо ці умови не виконуються, то спостерігається тенденція погіршення фінансового стану.

) кризовий фінансовий стан підприємства (підприємство знаходиться на межі банкрутства), рівновага платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок прострочених платежів по оплаті праці, кредитах банку, постачальниках, бюджету тощо.

З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел коштів, залежністю від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Джерелами коштів підприємства є власний і позиковий капітал.

Інформація про власний капітал згідно з Інструкцією № 291 узагальнюється на рахунках класу 4 “Власний капітал і забезпечення зобов’язань” і відповідно до П(С)БО 2 відображається в розділі І Пасиву балансу, рядках 300-380.

Величина позикового капіталу визначається шляхом узагальнення інформації за такими розділами балансу: розділ ІІ “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, розділ ІІІ “Довгострокові зобов’язання”, розділ IV “Поточні зобов’язання”, розділ V “Доходи майбутніх періодів”.

На ПрАТ «Лікеро-горільчаний завод», сума власного капіталу недостатня для покриття необоротних активів. У 2008 році сума власного капіталу становить 1151 тис.грн, а сума необоротних активів - 2499тис.грн. Виходячи з наведених даних можемо стверджувати, що на підприємстві відсутній власний оборотний капітал. У 2010 році власний капітал становить (-224тис.грн), а сума необоротних активів - 2095тис.грн,а у 2009році- 2032 і 2374тис.грн відносно. Отже, можемо стверджувати, що на протязі досліджуваного періоду на ПрАТ «Лікеро-горільчаний завод» відсутній власний оборотний капітал, а це значить, що Товариство знаходиться у кризовому фінансовому стані. Щоб вийти з цього становища підприємству потрібно залучати додаткові кошти.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...