Меню сайта

Фінансова сталість та ефективність використання капіталу ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

. Коефіцієнт маневреності власних засобів: Ф. 1 (ряд. 380 - ряд. 080) / ф. 1 ряд 380. Характеризує ступінь мобільності власних засобів підприємства

4. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу: Ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620)/ ф. 1 (ряд. 380) > 0,5. Розраховується як відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до суми джерел власних коштів; характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємством.

. Коефіцієнт фінансової стабільності: Ф. 1 (ряд.380)/ ф. 1 (ряд. 420 + + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630) > 1. Визначається як відношення власного капіталу та залученого.

. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу :Ф. 1 (ряд. 420 + ряд. 480 +ряд. 620 + ряд. 630)/ ф.1 (ряд. 380)

Залежить від характеру господарської діяльності. Розраховується як відношення всієї суми зобов’язань по залучених коштах та суми власних коштів.

. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії,коефіцієнт незалежності) : власний капітал (ряд. 380 ф. 1) / Активи підприємства (ряд. 080+260+270 ф. 1).

Визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов’язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів.

. Коефіцієнт концентрації позикового капітал: Позиковий капітал (ряд. 430+480+ 620+630 ф.1) / Активи підприємства (ряд. 080 + 260 + 270 ф. 1)

Є доповненням до попереднього коефіцієнта - їх сума дорівнює 1 (або 100%). Коефіцієнт характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства.

А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев виділяють чотири типа фінансової стійкості:

) абсолютна стійкість фінансового стану: запаси та затрати менше суми власного оборотного капіталу та кредитів банку під товарно-матеріальні цінності ;

) нормальна стійкість;

) передкризовий фінансовий стан: порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновити рівновагу платіжних засобів та платіжних зобов’язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів в оборот підприємства, кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних засобів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською тощо.

При цьому фінансова стійкість вважається допустимою, якщо виконуються наступні умови:

o вартість виробничих запасів плюс вартість готової продукції дорівнюють або перевищують суму короткострокових кредитів та залучених коштів, що беруть участь у формуванні запасів;

o вартість незавершеного виробництва плюс витрати майбутніх періодів дорівнюють або менше суми власного оборотного капіталу.

Якщо ці умови не виконуються, то спостерігається тенденція погіршення фінансового стану.

) кризовий фінансовий стан підприємства (підприємство знаходиться на межі банкрутства), рівновага платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок прострочених платежів по оплаті праці, кредитах банку, постачальниках, бюджету тощо.

З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел коштів, залежністю від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Джерелами коштів підприємства є власний і позиковий капітал.

Інформація про власний капітал згідно з Інструкцією № 291 узагальнюється на рахунках класу 4 “Власний капітал і забезпечення зобов’язань” і відповідно до П(С)БО 2 відображається в розділі І Пасиву балансу, рядках 300-380.

Величина позикового капіталу визначається шляхом узагальнення інформації за такими розділами балансу: розділ ІІ “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, розділ ІІІ “Довгострокові зобов’язання”, розділ IV “Поточні зобов’язання”, розділ V “Доходи майбутніх періодів”.

На ПрАТ «Лікеро-горільчаний завод», сума власного капіталу недостатня для покриття необоротних активів. У 2008 році сума власного капіталу становить 1151 тис.грн, а сума необоротних активів - 2499тис.грн. Виходячи з наведених даних можемо стверджувати, що на підприємстві відсутній власний оборотний капітал. У 2010 році власний капітал становить (-224тис.грн), а сума необоротних активів - 2095тис.грн,а у 2009році- 2032 і 2374тис.грн відносно. Отже, можемо стверджувати, що на протязі досліджуваного періоду на ПрАТ «Лікеро-горільчаний завод» відсутній власний оборотний капітал, а це значить, що Товариство знаходиться у кризовому фінансовому стані. Щоб вийти з цього становища підприємству потрібно залучати додаткові кошти.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...